پایان نامه و رساله مجتمع اقامتی بین راهی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات فایل

رساله مجتمع اقامتی بین راهی در قالب word

121 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب
چکیده1
پیشگفتار.2
فصل اول: مطالعات پایه ( مبانی نظری ) 5
1-1- تعریف موضوع6
2-1- طرح مسأله ..6
3-1 سایت مورد نظر طراحی 7
4-1 ضرورت واهمیت ..8
5-1 اهداف کلی 9
2-1 سوابق مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی ...9
1-2-1 سوابق تاریخی9
2-2-1 سوابق جهانی ..10
3-1 بررسی نقش‌‌‌‌های مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی بین راهی13
1-11-3 نگرش تاریخی – تکاملی..13
1-11-4 نگرش فضاگرا...15

فصل دوم: مطالعات معماری..18
1- 2مطالعات تاریخی..19
1: پست‌‌‌‌های نظامی و توقفگاه‌‌‌‌های مسافران .31
2:رباط ها 32
3: چایخانه وقهوه خانه.32
4: چاپارخانه.32
5: اصطبل ها.32
6: میل ها..33
7: ساباط...34
8: کاربات.34
9: کاروانسراها .34
10: خان...34
11: آب انبارها 34
12: حوض ،برکه،پایاب ،چاه35
مطالعات بستر طرح.37
2-2 موقعیت بستر طرح...37
3-2 معرفی استان قم38
4-2 اقلیم استان قم..52
1-4-2 دما.52
2-4-2 تابش خورشيد.52
3-4-2 باد53
5-2 بررسی نمونه‌‌‌‌های مشابه داخلی وخارجی...54
1-5-2 بررسی نمونه‌‌‌‌های داخلی56
1-1-5-2 مجتمع خدماتی رفاهی " شهر آفتاب " جاده ی قم – اصفهان...56
2-1-5-2 مجتمع بین راهی مهتاب...58
2-5-2 بررسی نمونه‌‌‌‌های مشابه خارجی60
1-2-5-2مجتمع خدماتی رفاهیRasthause Gruibingen...61
1-2-5-2 بررسی مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی در کشور ترکیه 68
برنامه ریزی فضاها و برنامه فیزیکی.74
1-3-3اصول معمول در برنامه ریزی فضا75
ضوابط و معيارهاي فضاهاي مورد نياز پروژه .75
الف : تسهيلات مربوط به مسافرين .75
رستوران...75
سرويس بهداشتي 77
تأسيسات و نگهداري ..78
نمازخانه ..79
محوطه بازي پيک نيک ...79
متل و کمپ .79
ب : تسهيلات مربوط به وسائط نقليه .80
شبکه دسترسي در مجموعه .80
محوطه پارکينگ ..81
ضوابط طراحي 83
تسهيلات مربوط به اهالي شهر 84
اختصاص قسمتهايي از زمين به مکان بازي بچه‌ها .85.
تأسيسات سوختگيري .86
تعميرگاه وسائط نقليه ..89
دفع زباله .91
د) تأسيسات جانبي راه 91
پمپ بنزين تعميرگاه خودرو ...92
فصل سوم ( روند طراحی ) ..97
لکه گذاری اولیه..98
دیاگرام ها...102
اسکیس..104
نقشه ها و سایر مدارک طرح..105
منابع


چکیده
مجتمع اقامتگاه بین راهی بین راهی مکانی است برای ارائه مجموعه خدمات به رانندگان، مسافرین و وسائل نقلیه .
اگر بدانیم حدود 85 درصد ترابری بوسیله حمل ونقل جاده ای انجام می‌پذیرد، اهمیت ساماندهی راه ها و خدمات آنها بیشتر معلوم می‌گردد.
دراین رساله با توجه به موقعیت محور‌‌‌‌های قم که از مهمترین شریان‌‌‌‌های ارتباطی شهر‌‌‌‌های ایران است به انتخاب محدوده پیشنهادی برای طراحی مجتمع خدماتی – رفاهی پرداخته ایم و در ابتدا به انتخاب سایت مورد نظر، سپس به جمع آوری و بررسی مطالعات مورد نیاز و در نتیجه به طراحی مجتمع خدماتی – رفاهی دست یافته ایم.
رساله مشتمل بر 4 فصل است. در فصل اول به بررسی مطالعات پایه، فصل دوم به بررسی مطالعات معماری، فصل سوم به بررسی بستر طرح و فصل چهارم به بررسی روند طراحی پرداخته ایم.


واژه‌‌‌‌های کلیدی :
مجتمع خدماتی – رفاهی، راه ارتباطی، برنامه ریزی، مکانیابی، عناصر خدماتی – رفاهی و گردشگری، میانگین تردد روزانه ( ADT )

 

 

فصل اول
مطالعات پایه ( مبانی نظری )
 
1-1- تعریف موضوع
ارائه خدمات رفاهی درجاده‌‌‌‌های بین شهری درقالب مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی بین راهی، ازجمله نیازهایی است که ازابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل بررسی است. دراین زمینه چندسالی است که طرح جامع مکانیابی مجتمع‌‌‌‌های خدماتی –رفاهی بین راهی درایران تدوین شده وبراساس آن نزدیک به 500 مکان برای تأسیس این مجتمع ها درنظرگرفته شده است. دراین مسیر، مقصود ازمجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی بین راهی، جایگاهی است که درحاشیه جاده ها به منظورارایه خدمات مورد نیاز رهگذران تعبیه می‌شود .
سعی این مقاله برآن است که جایگاه مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی بین راهی را ازدیدگاه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای، مورد بررسی قراردهد. بدین منظوردرابتدا با استعانت ازمبانی برنامه ریزی شهری ومنطقه ای، نقش این مجتمع ها مورد بررسی قرارمی گیرد ودوپیشنهاد ارایه خواهد شد که یکی به ضوابط واصولی که معیار‌‌‌‌های کاربری زمین وطراحی برای مجتمع‌‌‌‌های خدماتی- رفاهی بین راهی ودوم به پیشنهاد عناصرجدیدی که حضوراین مجتمع ها را تقویت کند، بازمی گردد.

2-1- طرح مسأله
هنگامی که سخن ازبررسی جایگاه مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی بین راهی ازدیدگاه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای به میان می‌آید، باید به این نکته توجه داشت که نقش این مجتمع ها ونحوه خدمات رسانی آنها فقط به رهگذران جاده ها منحصرنمی شود، به عبارت دیگر نباید جاده ومجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی بین راهی را به طورمجزا ازمنطقه ای که درآن استقرار یافته اند، درنظرآورد بلکه باید تبادلات متقابل جاده ها ومجتمع ها را با اندام ها وحوزه‌‌‌‌های منطقه ای آنها ازابعاد مختلف اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی، کالبدی وزیست محیطی مورد بررسی قرارداد زمانی که این ابعاد مورد توجه قرارگیرد، آنگاه هدف غایی ونهایی برنامه ریزی شهری ومنطقه ای که همانا نیل به «توسعه پایدار » وایجاد ارتباط منطقی بین انسان و محیط است تححق خواهد یافت لذا باید بدین نکته اشاره داشت که در بررسی جایگاه مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی بین راهی علاوه برخدمات رسانی به رهگذران جاده ها، اهداف مهم دیگری نظیرتداوم رشد وتوسعه، حفاظت محیط زیست و عدالت اجتماعی برای منطقه وساکنان آن مدنظراست.
3-1 سایت مورد نظر طراحی
با توجه به فرض‌‌‌‌های مطرح در موارد فوق، سایت مورد نظر جهت طراحی پروژه در محورقم (20کیلومتری جاده قم به گرمسار ) واقع گردیده و در نقشه مشخص شده است.
اکنون به دلایل انتخاب سایت پرداخته می‌شود:
سایت پروژه در طولجغرافیایی 34 درجه و 46 دقیقه و عرض جغرافیایی 41 درجه و در ارتفاع 843 متری از سطح دریا واقع شده است.این زمین تقریبا" مسطح بوده و دارای شیبی کمتراز 2 درصد در جهت افزایش رو به شمال است. مساحت کل زمین 30000 متر مربع ( 3 هکتار ) است که بخوبی جوابگوی اهداف مد نظر جهت طراحی مجتمع خدماتی است. با مراجعه به سازمان‌‌‌‌های ذیربط از جمله سازمان شهرداری به نیاز مبرم طراحی این پروژه در منطقه ی مورد نظر و اهمیت اجرای آن پی برده شده است. وضعیت موجود سایت مورد نظر حاکی از نیاز محورقم به گرمسار(درحد فاصل، چند کیلومتری از قم) است و طبق بررسی‌‌‌‌های انجام شده، نتیجه ی حاصله این است که محدوده ی مورد نظر جهت طراحی این پروژه بهترین گزینه ی انتخابی است.

 


-2-1 سوابق مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی
1-2-1 سوابق تاریخی
به غیرازآنکه درطول تاریخ هریک ازتسهیلات بین راهی، می‌توانسته است به عنوان عاملی درایجاد یک هسته شهری محسوب شود، امروزه هرکدام ازآنها درهیأت جدیدی خود را نمایان ساخته اند. مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی بین راهی نقش ساباط ها را به منزله مکانی برای رفع خستگی، رباط ها، فوستات ها وتمسیرها را به عنوان کمپ یا توقفگاه برای سکونت کاربات، کاروانسراوخان ها را به عنوان اقامتگاه ومحلی برای استراحت، اطراق وتأمین سایر مایحتاج مسافران وحتی مکانی برای مبادله اجناس وتعاملات اجتماعی وفرهنگی،میهمانخانه و دسکره به منزله مکان استراحت شبانه یامحلی برای تفرج وگذراندن اوقات فراغت را ایفا می‌کنند.
دراین میان، با جایگزینی اتومبیل به جای چهارپا،اکنون طویله ها، نعل بندی ها، آغل ها وباراندازها جای خود را به توقفگاه‌‌‌‌های وسیله نقلیه، پمپ بنزین ها، تعویض روغنی ها، تعمیرگاه ومحل شستشوی اتومبیل داده است. ازسوی دیگر تأمین مایحتاج مسافران به شیوه امروزی درفروشگاه‌‌‌‌های مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی بین راهی صورت می‌گیرد، ضمن آنکه با توجه به تنوع خدمات و افزایش نیازها، این مجتمع‌‌‌‌های خدماتی مانند تسهیلات ارتباطی، پارک کودکان، تسهیلات امدادی و بهداشتی ومانند آنها را نیزارایه می‌کنند ( افسر،1350: 129-46) ( پیرنیا،1374: 234-231) (کسروی، 1331: 97) ( اصغری جوان، بدون تاریخ :5) ( کلایس، 1362: 17-6)( کیانی، 1373 :3) و( کیانی 1362 :3).
2-2-1 سوابق جهانی
درحال حاضر، تجمیع خدمات رفاهی درجاده ها درقالب مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی بین راهی به عنوان یک شیوه پذیرفته شده درجهان محسوب می‌شود، دراین زمینه دولت ها فقط به توجیهات اقتصادی این مجتمع ها توجه ندارند، بلکه منافع زیست محیطی، اجتماعی وفرهنگی وسیاسی این مجتمع ها تاجایی است که دولت ها برای احداث مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی بین راهی تسهیلات ویژه ای را قایل می‌شوند، به عنوان مثال، دولت ترکیه دستورالعملی تهیه کرده است که همزمان با احداث یک اتوبان، مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی بین راهی وابسته به آن به طورهمزمان احداث شود.(داوودی ،1380: 77-76) .
دراین مورد الگوی واحدی برای احداث مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی درکشورها وجود ندارد زیرا ویژگی‌‌‌‌های هرکشورایجاب می‌کند که سیاست ایجاد مجتمع‌‌‌‌های خود را متمایزبا دیگرکشور‌‌‌‌های اعمال دارند، به عنوان مثال درعربستان صعودی، مجتمع ها به صورت عمده برای زیارت کنندگان ومسافران خارجی که ازنیاز‌‌‌‌های محدود و حجم وسیع خدمات برخوردارند طراحی می‌شوند.( شیعه، 1382: 58-57) .
دربعضی دیگر ازکشورها علاوه برنیاز‌‌‌‌های رفاهی به سایر نیاز‌‌‌‌های رهگذران جاده ها مانند نیاز‌‌‌‌های تفریحی وگردشگری توجه ویژه ای شده است، به عنوان مثال درنمونه‌‌‌‌های موجود دربریتانیا وکانادا توجه ویژه ای برمسایل تفریحی وگردشگری معطوف شده است وبیشتر ایجاد تسهیلاتی مورد توجه قرارمی گیرد که رهگذران جاده ها ضمن دستیابی به خدمات ضروری خود، ازطبیعت اطراف حداکثربهره را ببرند.( همان منبع : 55-53 ).
سوابق جهانی بیانگر آن است که مجتمع‌‌‌‌های احداثی درهریک ازکشورها دارای تنوع بسیاری است، به عنوان نمونه دریک بزرگراه درآلمان یا ترکیه گستردگی مجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی بین راهی متفاوت است وبه مکان ویژگی‌‌‌‌های طبیعی وفاصله، سطوح مختلفی ازخدمات را ارایه می‌دهند، بستگی دارد ( داوودی، 1380:69-68) و( شیعه، 1382 : 52-51).
علاوه برآن خدمات ارایه شده درسایرجاده ها اعم ازجاده‌‌‌‌های منطقه ای، بین منطقه ای و بین المللی متفاوت است. با توجه به آنچه بیان شد، سوابق جهانی بیانگرآن است که مجتمع‌‌‌‌های خدماتی - رفاهی بین راهی درجهان فقط نقش خدمات رسانی به رهگذران جاده ها را برعهده ندارند، بلکه علاوه برفراهم آوردن تسهیلات رفاهی برای رهگذران جاده ها، مسایلی همچون توسعه وتوازن منطقه ای، توسعه پایدار ومسایل تفریحی را دردستورکارخود قرارمی دهند.
دراین زمینه جدول شماره یک به بررسی نمونه هایی ازمجتمع‌‌‌‌های خدماتی – رفاهی بین راهی ومقایسه عناصرخدماتی حاضردراین مجتمع ها می‌پردازد. دراین جدول به مجموعه ای ازخدمات اشاره شده است که تمرکز آن بیشتربرارایه خدمات به رهگذران جاده ها تأکید دارد، درحالیکه این مجتمع ها ازظرفیت‌‌‌‌های بالقوه درجهت توسعه وتوازن منطقه ای برخوردارهستند.

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز، بخش : مرکزی، روستا: سرا، روستا: مرخز، محله: مرخز، خیابان (ورودی اصلی)، کوچه ((حسین محمدی))، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
شماره تماس:: 09189763156