پایان نامه و رساله طراحی بيمارستان 100 تخت خوابه ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پایان نامه و رساله طراحی بيمارستان 100 تخت خوابه

(0)
(0)

رساله معماری

پایان نامه و رساله طراحی بيمارستان 100 تخت خوابه
رنگ و مدل کالا
رساله معماری
تعداد
+
_
عدد
26,900 تومان
موجود
گارانتی کالا:

ضمانت بازگشت وجه

توضیحات فایل

رساله طراحي بيمارستان 100 تختخوابه

در قالب WORD ودر 227 صفحه وقابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب
بخش اول (طرح و ساختار فيزيکي)
- طرح و ساختار فيزيکي    1
- انواع بخشها و خدمات ارائه شده در بيمارستانهاي عمومي    2
- احتياجات طراحي يک مرکز بهداشتي    4
- انتخاب زمين بيمارستان    4
- مساحت بيمارستان    5
- انواع بيمارستان    5
- تقسيم بندي بخشهاي بيمارستان    6
- بخشهاي کلي يک بيمارستان    7
- نظم و ترتيب استقرار بخش ها در طبقات    13
- چگونگي قرار گرفتن وسايل، اثاثيه و تجهيزات    14
- مشخصات توالت هاي عمومي    15
- مشخصات حمام ها    16
- مشخصات دستشويي    16
- مکانهاي مجاور هال اصلي    17
- راهروها    18
- درها    18
- پله ها    19
- آسانسور ها    20
- رامپ يا سکوي شيب دار    21
ورودی ........................................22
بخش دوم (فرمهاي بيمارستان )
- انواع سيستم طراحي بيمارستان    22
- اشکال رايج سازه بيمارستان    22
- شکل و سبک ساختمان بيمارستان    23
بخش سوم (بخش بستري )
- بيماران داخلي    26
- بيماران جراحي    26
- زائو    27
- اورژانس    27
- زنان و کودکان    27
- بخش رواني    28
- قسمت آزاد    28
- قسمت ساکت    28
- قسمت بيماران پريشان حال    29
- ساير قسمتها    29
- شکل ها و فرم هاي بخش بستري    29
- اندازه اطاق ها    29
- تسهيلات مورد لزوم اطاق بستري    30
- سطح مورد نياز بخش بستري    31
- ويژگيهاي پنجره اطاقهاي بستري    31
- چند نکته در طراحي بخش بستري    32
بخش چهارم ( اورژانس
بخش اورژانس     موقعیت بخش اورژانس در بیمارستان    
ارتباط سایر بخش ها با اورژانس    
دیاگرام ها    37
فضاها و روابط داخلی اورژانس    
شرایط محیطی
وسایل و تجهیزات37
چند نکته مهم    
بخش پنجم (جراحي
- قسمتهاي بخش جراحي    40 – دیاگرام مراحل عمل    40 - دیاگرام اعمال پس از عمل    40
- ابعاد اطاق عمل    45
- موقعيت بخش اعمال جراحي    46
- بخش سانترال پرستاری    45
بخش ششم ( مراقبتهاي ويژه )
- قسمت‌‌‌‌های بخش مراقبت‌‌‌‌های ویژه    50
- نور طبيعي    50
- نور مصنوعي    51
- جلوگيري از صداي نامطلوب    52
- محل استقرار ساختمان بیمارستان    50
- پوسته ی خارجی ساختمان بیمارستان    50
- فضاي معماري    54
- ریز فضا‌‌‌‌های ICU    50
- ریز فضا‌‌‌‌های CCU    50
- دیاگرام ها    50
بخش هفتم (قلب و عروق)
- استاندارد ها    50
- بخش قلب و عروق    50
- کاتتریزاسیون قلبی    50
- بخش تخصصی قلب و عروق    50
- بخش جراحی    50
- بخش کاتتریزاسیون    50
- پلان نمونه    50
- دیاگرام ها    50
بخش هشتم (کنترل عفونت)
تعریف کنترل عفونت    69
اتاق یک تخت خوابی ایزوله    69
اتاق بستری یک تخت خوابی    
اتاق چند تخت خوابی    
اتاق معاینه و درمان    
اتاق دارو و کار تمیز    
اتاق جمع آوری کثیف    
سرویس‌‌‌‌های بهداشتی و حمام ها    
اتاق نظافت    
آبدارخانه    
انبار تجهیزات و وسایل    
دستشویی بیمارستان    
کف سازی، دیوارها، سقف ها    
اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی آشکار    
کنترل عفونت در بخش‌‌‌‌های مراقبت‌‌‌‌های ویژه    
پیش ورودی بخش مراقبت ویژه    
فضای بیماران    
اتاق‌‌‌‌های ایزوله    
اتاق بستری بیمار ن9
اتاق کار کثيف، اتاق دارو و کارتميز، اتاق جمع آوري کثيف، انبار رخت تم و                      اتاق نظافت.    
نازک کاری    
اتاق‌‌‌‌های جراحی اصلی    
اتاق بیهوشی    
اتاق شست و شو    
اتاق اشیای استریل    
اتاق تجهیزات    
اتاق پرستار ها    
اتاق گزارشات    
داروخانه69
اتاق نظافت    69
جایگاه تخت‌‌‌‌های تمیز    69
روشنایی    69
دیاگرام ها    69
بخش نهم (کلیه)
فضا‌‌‌‌های بخش کلیه    69
فضا‌‌‌‌های مرتبط با بخش کلیه    69
بخش بستری    69
اتاق دارو    69
اتاق معاینه    69
اتاق سنگ شکن    69
بخش دیالیز    69
اتاق‌‌‌‌های کثیف و تمیز    69
اتاق استراحت پرسنل    69
بخش پیوند کلیه    69
دیاگرام ها    69
بخش دهم (زايمان)
-    بخش زایمان    55
-    بخش نوزادان    55
-    فضای فیزیکی، شرایط محیطی، وسایل و تجهیزات    55
-    منطقه ی احیای قلبی تنفسی    55
-    منطقه ی مراقبت مستمر در بخش نوزادان    55
-    اتاق نوزادان طبیعی    55
-    اتاق نوزادان عفونی    55
-    اتاق نوزادان با سطح مراقبت متوسط    55
-    اتاق مراقبت ویژه نوزادان    55
-    محل استاسیون ها برای کودکان    55
-    نور طبيعي، منظره، تهويه    55
-    صداي مطلوب و نامطلوب    57
-    تسهيلات آسايشي و ايمني مادران
-    فضاهاي معماري    
-    امکانات مناسب براي معلولان    
-    حمام ها و سرويس هاي بهداشتي    
-    ریز فضاها    
-    دیاگرام کلی    0
-    نمونه پلان    
بخش یازدهم (راديولوژي )
- خط مش ها    
- پرتو درمانی    
- پزشکی هسته ای    
- شرایط اتاق رادیولوژی    
- ریز فضاها    
- دیاگرام کلی    
- دیاگرام‌‌‌‌های بیمارستان ( نفت ماهشهر )    
- نمونه پلان راديولوژي    
- بخش رادیوگرافیک    


بخش دوازدهم (آزمايشگاه)
- دپارتمان آزمایشگاهی    
- تشخیص تخصصی    
- آزمایشگاه بالینی    
- خط مش ها    
- شرایط محیطی    
- وسایل و تجهیزات    
- فضای فیزیکی    
- کمیته ی خون    
- نظارت یا کنترل    69
- کنترل کمیت    69
- سوابق و مدارک    69
- نکات    69
- سرویس‌‌‌‌های لازم برای آزمایشگاه    69
- آزمایشگاه بیمارستان برای 200 تخت خواب    69
- بخش‌‌‌‌های آزمایشگاه    69
- لابراتوار شیمی    69
- وسایل رادیوایزوتوپ    69

بخش سیزدهم (داروخانه)
- ساختار سازمانی    69
- خط مش ها و روش ها    69
- برنامه‌‌‌‌های آموزشی کارکنان    69
- روش‌‌‌‌های ارتقای کیفیت مستمر    69
- کمیته ی داروخانه    69
- وظایف    69
- اعضای کمیته ی داروخانه    69
- وسایل و تجهیزات مورد نیاز    69
- شرایط انبار کردن دارو    69
- نیاز‌‌‌‌های فیزیکی کارکنان    69
بخش چهاردهم (سرد خانه)
- بخشهاي سردخانه    77
- ويژگي هاي سردخانه    77
بخش پانزدهم (خدمات )
- رختشوي خانه    79
- آشپزخانه    80
- سالن غذاخوري    
- انبار مواد غذايي    
- انبار ضد عفوني    
- رختکن دانشجويان    
- واحد گرمايش مرکزي
- تاسيسات
ضوابط و معیار‌‌‌‌های طراحی بيمارستان
فهرست مندرجات

قسمت بندی و تعین محدوده

انواع بیمارستانها

بیمارستان‌‌‌‌های دانشگاهی

مفهوم طرح ریزی

اشکال ساختمانی درمانگاه بیماران سرپایی:

راهروها:

درها:

پله ها:

آسانسور ها:

مسیریابی

اتاق‌‌‌‌های جراحی اصلی

اتاق بیهوشی
.
اتاق ترخیص بیهوشی:

اتاق شستشو:

اتاق اشیاء استریل:

اتاق تجهیزات:

اتاق زیر مجموعه استریل:

اتاق گچ گیری:

فعالیت‌‌‌‌های جنبی:

اتاق پرستارها:

محل کار پرستارها:

اتاق گزارشات:

داروخانه

اتاق نظافت:

جایگاه تخت‌‌‌‌های تمیز:

آبریزگاه

ملزومات اتاق بازگشت هوشیاری:


رعایت نکات ایمنی در جراحی

روشنایی

استریل‌سازی مرکزی

بخش مراقبت‌‌‌‌های ویژه

ترتیب:

بخش‌‌‌‌‌های مراقبت

دپارتمان‌‌‌‌های مراقبت

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول (طرح و ساختار فيزيکي)
1- طرح و ساختار فيزيکي :
طراحي بيمارستان با توجه به شرايط اقليمي و نيازهاي بهداشتي و درماني مناطق مختلف هر کشور متفاوت است. در اکثر کشورها با توجه به عوامل مختلف جمعيتي ( تراکم و پراکندگي)، اقليمي، فرهنگي، اجتماعي، انواع مصالح ساختماني موجود و 000 حداقل استانداردهاي را تعيين و رعايت مي گردد.
در خصوص بيمارستانهائي که در نظر است در يک منطقه تاسيس گردند طرحهاي از پيش تعيين شده اي موجود است که متناسب با شرايط خاص آن منطقه طراحي شده اند مانند تيپ گرمسيري و سردسيري، فرم گسترده، طبقاتي، H و غيره که از سوي مراجع ذيربط در هر کشور تهيه و در اختيار مجريان طرحهاي عمراني قرار مي گيرد. اما در مورد بيمارستانهائي که با گذشت ايام و افزايش رشد جمعيت و تقاضا دستخوش تغييرات فيزيکي گرديده اند و طراحي آنها با هيچ ضابطه و معيار پيش بيني شده تطابق ندارند، موضوع کاملاً متفاوت مي باشد. در اين شرايط که براي قريب به اتفاق بيمارستان هاي کشور صادق است ترميم و بازسازي جزء به جزء (Renovation)، توسعه و يا تغيير
کاربري اجزاء مختلف، راههائي هستند که مي توان به کمک آنها بخش قابل توجهي از ساختار فيزيکي بيمارستان را به استانداردهاي مقبول نزديک نمود.
انواع بخش ها و خدمات ارائه شده در بيمارستان هاي عمومي :
1-بيمارستانهاي عمومي که متقاضي دريافت پروانه هستند بايد بخش ها، خدمات، تسهيلات و وظايف حرفه اي زير را فراهم آورند :
مديريت اجرايي
بيهوشي
بانک خون
تدارکات مرکزي
آزمايشگاه هاي باليني و آسيب شناسي
تغذيه
ترخيص
اورژانس
بهداشت کارکنان و بهداشت حرفه اي
الکتروکارديوگرام
رختشويخانه و کاخداري
کنترل عفونت و بهداشت فردي
کتابخانه پزشکي
مدارک پزشکي
کارکنان گروه پزشکي ( مديريت پزشکي)
سردخانه و کالبد شکافي
خدمات پرستاري
خدمات سرپايي و پيشگيري کننده : خدمات باليني زمان بندي شده که به طور منظم ارائه دهنده خدمات لازم به بيماراني اند که از نظر پزشکي در شرايط مناسب نيستند.
داروخانه
کار درماني و جسم درماني
تعميرات و نگهداري
واحد مراقبت پس از بيهوشي (بهبودي)
اطمينان کيفيت با ارتقاي کيفيت مستمر
راديولوژي
خدمات درماني تنفسي و ...
مددکاري اجتماعي
- با توجه به آب و هواي مختلف، احتياجات و خواسته ها براي طراحي يک مرکز بهداشتي عبارتند از :
1- سطح زيربنا
2- تعداد تخت
3- بخش هاي مورد نياز
- انتخاب زمين بيمارستان
1- محل بيمارستان بايد دور از سر و صدا و آلودگي باشد.
2- محل بيمارستان بايد دسترسي ترافيکي مناسبي داشته باشد.
3- محل بيمارستان عمومي ناحيه اي بايد طوري انتخاب شود که قابل استفاده تا 000/200 نفر جمعيت آن ناحيه باشد.
- مساحت بيمارستان
بستگي به تعداد تخت دارد به طوري که :
1- در بيمارستانهاي معمولي 75 متر مربع براي هر تخت
2- در بيمارستانهاي مخصوص ( بيماريهاي واگير) 150 تا 200 متر مربع براي هر تخت.
همچنين تعداد تخت مورد نياز با توجه به خصوصيات جمعيت، آب و هوا و نوع بهداشت هر ناحيه متفاوت است مثلاً در انگلستان به ازاء هر 1000 نفر 3 تخت مورد نياز است.
- انواع بيمارستان
1- بيمارستان هاي عمومي کوچک ( حداکثر 500 تخت با قسمتهاي جراحي و پزشکي)
2- بيمارستانهاي عمومي ناحيه اي ( بين 600 تا 1200 تخت با کليه قسمتهاي مورد لزوم بيمارستانهاي کوچک)
3- بيمارستانهاي تدريسي ( ضمن داشتن خصوصيات بيمارستانهاي عمومي داراي کليه وسايل مورد نياز براي يادگيري و تحقيق دانشجويان دانشگاهها مي باشد)
بيمارستانهاي عمومي شامل انواع بيمارستانهاي کودکان – زنان – بيماري هاي مسري- بيماري سل – بيماري سرطان – روانپزشکي و بيماري هاي فرض مي باشد.
- بخشهاي يک بيمارستان با توجه به چهار مشخصه تقسيم مي شوند :
1- جنسيت ( زن و مرد)
2- سن
3- نوع بيمارستان (عمومي، خصوصي، نيمه خصوصي)
4- نوع بيماري ( برحسب پزشکي و جراحي تقسيم بندي مي شود).
الف : پزشکي       

     

- عمومي    - سل و ريوي
- بيماريهاي پوست    - روانپزشکي
- بيماريهاي واگير    - نوزادان و کودکان

- جراحي عمومي
- زايشگاه
- چشم، گوش و حلق و بيني، ارتوپديک
ب : جراحي

 


- بخش هاي کلي يک بيمارستان :
به طور کلي هر بيمارستان داراي بخش هاي زير است :
الف – معالجات و معاينات
ب – تدارکات
ج- اداري
د – استاسيون ها ( نگهداري بيماران بستري)
- الف : معالجات و معاينات
شامل بخش هاي زير است :
1- بخش اعمال جراحي و مراقبت هاي شديد
2- بخش کمک هاي اوليه و بيماران فوري
3- بخش پذيرش بيمار بستري
4- بخش اعمال زايمان و شير خوران
5- بخش مرکز کشيک
قسمت معالجات و معاينات بايد داراي ارتباطات زير باشد :
1- ارتباط مستقيم بخش جراحي با بخش کمکهاي اوليه و بيماران اورژانسي ( زيرا در صورت نياز بايد بخش جراحي به بخش کمکهاي اوليه سرويس دهد)
2- بخش پذيرش بيماران مجاور بخش کمکهاي اوليه باشد( به نحوي که امکان استفاده از بخشهاي کمکهاي اوليه براي بيماراني که براي بستري مراجعه مي کنند وجود داشته باشد)
3- بخش مرکز کشيک طوري تعبيه شود که از يک سو با بخشهاي ديگر منطقه به آساني ارتباط داشته باشد و از سوي ديگر در مسير مدخل اصلي بيمارستان باشد.
4- در بخش زايمان قسمت نوزادان بايد کاملاً در مجاورت قسمت زايمان قرار داشته باشد.

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز، بخش : مرکزی، روستا: سرا، روستا: مرخز، محله: مرخز، خیابان (ورودی اصلی)، کوچه ((حسین محمدی))، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
شماره تماس:: 09189763156