تحقیق و مبانی نظری تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تجارت الکترونیک و نظام الکترونیک

در قالب word ودر 69 صفحه وقابل ویرایش

 

فهرست مطالب

2-1 مقدمه7
2-2 تجارت الکترونيکي چيست؟.7
2-3 تعريف و تبيين مفهوم تجارت الکترونيکي .8
2-4 تاريخچه تجارت الکترونيکي11
2-5 الگوهای مختلف بلوغ تجارت الکترونيکي 11
2-5-1 الگوی آسياي جنوب شرقي و اقيانوسيه.11
2-5-2 الگوی سازمان ملل براي بلوغ تجارت الکترونيکي.12
2-5-3 الگوی مراحل رشد فناوري اطلاعات نولان13
2-5-4 الگوی گارتنر .13
2-5-5 الگوی ميسرا و دينگرا.15
2-5-6 الگوی ايالت يوتا16
2-5-7 الگوی گروه مشاوره دلويت و تاچ.17
2-5-8 الگوی نقشه راه تجارت الکترونيکي.18
2-5-9 الگوی دموکراسي الکترونيکي.19
2-5-10 الگوی بلوغ دو بعدي.19
2-6 محرک هاي تجارت الکترونیک21
2-6-1 الگوهاي تجارت الکترونیک.23
2-7 مفهوم دولت الکترونیک23
2-7-1 مراحل دولت الکترونيک .25
2-7-2 فرايند استقرار دولت الکترونيک 25
2-7-3 شرايط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونيک .26
2-8 دولت الکترونيک در ايران.33
2-9 بکارگيری تجارت الکترونيکي در شرکتها و موسسات36
2-9-1چالشهاي SME ها در پذيرش و استفاده از ICT و تجارت الکترونيکي40
2-9-2 مزاياي استفاده از تجارت الکترونيکي در SMES41
2-9-3 مشکلات SME ها در پذيرش تجارت الکترونيکي .42
2-9-4    سياستهاي حمايتي از SMEها در توسعه تجارت لکترونيکي.48
2-9-5    تجربه کشورها در حمايت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونيکی50
2-9-5-1  تجربه انگلستان 50
2-9-5-2 تجربه يونان  54
2-9-5-3 تجربه اسکاتلند: .57
2-9-5-4 تجربه آلمان 58
2-9-5-5 تجربه اتحاديه اروپا .60
2-9-5-6 تجربه فنلاند .61
2-9-5-7 تجربه دانمارک. .63
2-9-5-8 تجربه مکزيک .65
2-9-5-9 تجربه ژاپن .66
2-9-5-10 تجربه ايالات متحده .67
2-10    پیشینه تحقیق.. .68
2-10-1 پژوهش های داخلی .68
2-10-2 پژوهش های خارجی.69

منابع

 

 

 

 

2-1 مقدمه
به کارگيري نوآوري هاي فناوري در زمينه هاي تجاري تأثيرات شگرفي داشته است .به کارگيري نوآوريهاي فناوري نوعي تغيير است که بر فراگردها و اجزا ي نظام تجاري تأثير گذار بوده و جهت اين تاثيرات نيز معمولا مثبت است. يکي از نوآوريهاي مذکوربه کارگيري ابزارهاي الکترونيکي و به ويژه اينترنت در نظام تجاري است. اين نوآوري و تغيير که تجارت الکترونيکي نام دارد مزاياي متعددي براي سازمانها به همراه دارد، به همين دليل بسياري از شرکتها نسبت به استفاده از آن تمايل دارند. بکارگيري تجارت الکترونيکي اکنون يک گزينه اختياري نيست بلکه نوعي اجبار است و شرکتها ناگزير از به کارگيري آن هستند(پورتر ،2009).
هدف از این بخش بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه نظاه الکترونیکی و تجارت الکترونیک انجام گرفته است. این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می‌سازد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول به مطالعه مبانی نظری و تحقیق های انجام شده در ارتباط با موضوع و در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات و بررسی های انجام شده ذکر می‌شود، در نهایت به جمع بندی فصل پرداخته می‌شود.

بخش اول: مبانی نظری تجارت الکترونیک
2-2 تجارت الکترونيکي چيست؟
پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنين پيدايش اينترنت، مفاهيم جديدي را با خود وارد دنياي کسب و کار و مديريت کرده اند که از آن جمله مي توان به سازمان هاي مجازي، تجارت الکترونيکي، کسب و کار الکترونيکي و بسياري مفاهيم الکترونيکي ديگر اشاره کرد. رشد و پيشرفت فناوري اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است. جستجو براي دستيابي به روش هاي کاراتر براي انجام امور تجاري منجر به ايجاد انقلابي در عرصه تجارت شده است. اين انقلاب را تجارت الکترونيکي ناميده اند. به طور کلي تجارت الکترونيکي عبارت است از خريد و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات با استفاده از شبکه هاي کامپيوتري از جمله اينترنت(توربان ،2002).
2-3 تعريف و تبيين مفهوم تجارت الکترونيکي
تعاريف زيادي از تجارت الکترونيکي ارائه شده است. بسياري نويسندگان معتقدند تجارت الکترونيکي هرگونه مبادله‌ و يا تراکنشي است که بين سازمان و يک عنصر محيطي نظير مشتري، شرکتهاي همکار و يا دولت با استفاده از ابزارهاي الکترونيکي اتفاق مي‌افتد. برخي ديگر نيز آنرا فقط شامل خريد و فروش الکترونيکي کالا برروي شبکه‌هاي الکترونيکي و کامپيوتري مي‌دانند (توربان 2002، استينفلد 1998، زواس 1998). به‌عنوان مثال توربان (2011) معتقد است تجارت الکترونيکی عبارتست ازفرايند مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طريق شبکه‌هاي رايانه‌اي از جمله اينترنت.
بر اين اساس، در اين تعريف تجارت الکترونيکي و کسب و کار الکترونيکي بر دو محور اساسي فرآيندها و فناوري اطلاعات استوار مي‌باشد.

 

 

 

 

*(قرارداد، مذاکره، مناقصه،مزايده، پرداخت، سفارش، تحويل و.)
شکل (2-1) تعريف کسب و کار الکترونيکي و تجارت الکترونيکي( توربان، 2011).

در اين تعريف، مبادله الکترونيکي عبارت است از انتقال مالکيت جنس و يا تحويل خدمات در مقابل دريافت پول از طريق ابزارهاي پيشرفته اطلاعاتي و ارتباطي. در اين تعريف مبادله الکترونيکي، هيچگونه فرآيند و يا فعاليت ديگري را غير از انتقال پول و انتقال مالکيت يا ارائه خدمات پوشش نمي‌دهد. با افزايش اهميت و يا تعدد مبادلات الکترونيکي، يکسري فعاليت هاي پشتيباني در حمايت از مبادله نياز است (نظير قرارداد، مناقصه، مزايده و.)، که آنرا بازرگاني و يا تجارت الکترونيکي گويند. بنابراين تجارت الکترونيکي شامل انجام هريک از فعاليتهاي قرارداد، مذاکره، مناقصه، پرداخت، سفارش، تحويل و. از طريق فناوري‌هاي پيشرفته اطلاعاتي و ارتباطاتي است. براي پشتيباني از بازرگاني يا تجارت يکسري فرآيندهاي تکميلي نظير مديريت ارتباط با مشتري، مديريت زنجيره عرضه و طرح‌ريزي منابع داخلي لازم است. انجام هريک از اين فرآيندها از طريق ابزارهاي پيشرفته اطلاعاتي و ارتباطي را کسب وکار الکترونيکي گويند. منظور از ابزارهاي پشرفته اطلاعات و ارتباطات ابزارهايي است که حداقل 60 درصد از ويژگي‌هاي فناوري‌هاي نو نظير جهاني بودن، دوطرفه بودن، چندرسانه‌اي بودن، فراگير بودن و تعاملي بودن را دارا باشد. عقيده بر آن است که بيشترين امتياز را از اين ويژگي‌ها، اينترنت و کمترين امتياز را شايد بتوان گفت ارتباطات رو در رو به خود اختصاص مي‌دهد(توربان، 2011).
همانند اکثر مفاهيم و اصطلاحات کسب و کار واژه تجارت الکترونيکي از نظر معني با کثرت تعاريف روبرو بوده و تعريف واحدي از آن ارائه نشده است چافي (2002) تجارت الکتر ونيکي را خريد و فروش محصولات از طريق شبکه اينترنت مي داند.
کالاکوتا و وينستون (1997) تجارت الکترونيکي را از چهار ديدگاه تعريف مي کنند:
1- ديدگاه ارتباطات : تجارت الکترونيکي يعني انتقال اطلاعات، کالاها، خدمات و يا پرداخت وجه توسط وسايل الکترونيکي.
2- ديدگاه بهنگام : تجارت الکترونيکي يعني خريد و فروش اطلاعات و کالاها بصورت بهنگام.
3- ديدگاه خدماتي : تجارت الکترونيکي ابزاري است که به طور هم زمان باعث کاهش هزينه و افزايش سرعت و کيفيت مي گردد.
۴ -ديدگاه فرآيند تجاري : تجارت الکترونيکي يعني خريد و فروش اطلاعات و کالاها به صورت به هنگام.
همان گونه که مشاهده مي شود درتعاريف EC نوعي واگر ايي  مشاهده مي شود.
ويگاند (1997) و کولچیا (2000) عمده ترين دلايل اين عدم توافق و واگرايي را در موارد زير مي دانند:
۱- تنوع شغل و تخصص محققان تجارت الکترونيکي،
۲- جهت گیري حرفه اي فرد محقق،
۳- نوع فناوري اطلاعات بکارگرفته شده،
4- کالاها و خدماتي که هسته اصلي تعريف EC را تشکيل مي دهند.
بلوغ تجارت الکترونیکی شرکتها را می‌توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در تجارت الکترونیکی دانست (حاجی کریمی،1387).
با استفاده از مدلهاي تجارت الکترونیکی می‌توان وضعیت موجود یک کسب و کار را استخراج کرده و بر مبناي آن ،وضعیت مطلوب را نیز مشخص کرد سپس استراتژي هاي گذار و دستیابی را شناسایی کرد(حسنقلی پور، 1390).

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643