جزوه مدرسان شریف کتاب شیمی تجزیه (1،2 و دستگاهی ) کارشناسی ارشد مولف محمد حسن پیروی و حسین رباط جزی و سیروان محمد آذر ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

جزوه مدرسان شریف کتاب شیمی تجزیه (1،2 و دستگاهی ) کارشناسی ارشد مولف محمد حسن پیروی و حسین رباط جزی و سیروان محمد آذر

(0)
(0)

مقاله

جزوه مدرسان شریف کتاب شیمی تجزیه (1،2 و دستگاهی ) کارشناسی ارشد مولف محمد حسن پیروی و حسین رباط جزی و سیروان محمد آذر
رنگ و مدل کالا
مقاله
تعداد
+
_
عدد
45,000 تومان
موجود

توضیحات

جزوه مدرسان شریف کتاب شیمی تجزیه (1،2 و دستگاهی ) کارشناسی ارشد مولف محمد حسن پیروی و حسین رباط جزی و سیروان محمد آذر

در قالب pdf و در 646 صفحه و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

 


فصل اول آمار و خطا در شیمی تجزیه » اصطلاحات و تعاریف رایج در آمار
انواع خطا
ارتباط بین خطای نامعین و انحراف استاندارد
حدود اطمینان (Confidence limit ) و فاصله اطمینان (Confidence interval).
آزمونهای آماری آزمون )
آزمون t زوج شده آزمون F
آزمون رد داده های مشکوک .
آزمون مربع کای (۲)
انتشار خطا
ارقام با معنی
خطا در روشهای دستگاهی
انواع حساسیت
تستهای طبقه بندی شده فصل اول. پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل اول
آزمون فصل اول.


فصل دوم « غلظت و محلولها »


رامهای بیان غلظت بر حسب واحدهای فیزیکی
راه های بیان غلظت برحسب واحدهای شیمیایی
درصد وزنی (P)
مفهوم نرمالیته و ارتباط آن با مولاریته
قدرت یونی فعالیت - ضریب فعالیت رابطه قدرت یونی و درجه تفکیک و ثابت تعادل .
روشهای تجزیه وزنی
تستهای طبقه بندی شده فصل دوم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل دوم.
آزمون فصل دوم.


فصل سوم « اسیدها و بازها »


تعریف اسید و باز
موازنه جرم و موازنه پروتون (Proton Balance and Mass Balance)
محاسبه pH محلولها .
قانون رقت استوالد
محاسبه غلظت گونه های مختلف در محلول اسیدهای چند پروتونی محاسبه pH حاصل از انحلال نمکها در آب
نقطه ایزوالکتریک Isoelectric Point
بافرها .
ظرفیت یا شدت بافر (B)
اثر رفت محلول روی pH محلول بافر
تیتراسیون اسید و باز شناساگرها
انواع تیتراسیون اسید و باز
اثر غلظت روی منحنی تیتراسیون
اثر ثابت تفکیک روی منحنی تیتراسیون
تیتراسیون اسیدها و بازهای چند ظرفیتی
تیتراسیون مخلوط اسیدها
خطای کربنائی
گونه های سازگار و ناسازگار
تجزیه مخلوط کربناتها. تجزیه فسفاتها.
خطا در تیتراسیونهای اسید و باز
کاربرد تیتراسیونهای اسید و باز در محیط های غیر آبی. تأثیر ثابت خود پرتون کافتی حلال
اثر ثابت دی الکتریک حلال ( ٤ ) اثر همتراز کنندگی (Leveling effect)
تستهای طبقه بندی شده فصل سوم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل سوم
آزمون فصل سوم


فصل چهارم رسوبها


مقدمه
انواع رسوبها
پارامترهای موثر بر اندازه ذرات در خلال فرآیند تشکیل رسوب .
عوامل موثر بر لخته شدن کلوئیدها
انواع هم رسوبی
تعادلات مربوط به رسوبها و یونهای آنها
عوامل تأثیر گذار روی حلالیت یک نمک
اثر قدرت یونی
اثر یون مشترک
اثر یون مشترک و تشکیل کمیکس
اثر pH بر روی انحلال نمک کم محلول
اثر آبکافت بر روی انحلال یک نمک کم محلول .
اثر تشکیل کمیکس در حضور لیگاند کمکی بر انحلال پذیری یک نمک کم محلول
جداسازی یونها به روش رسوب گیری جزء به جزء.
ترکیب ثابتهای تعادل
تیتراسیونهای رسوبی
محاسبه غلظت گونه ها در نقاط مختلف منحنی تیتراسیون
عوامل موثر بر شیب نمودار تیتراسیون در نقطه پایانی
شناساگرها.
انواع روشهای تشخیص نقاط پایانی در تیتراسیونهای آرژنتومتری
تیتراسیون مخلوطهای هالیدها
خطا در تیتراسیونهای رسوبی
تستهای طبقه بندی شده فصل چهارم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل چهارم
آزمون فصل چهارم


فصل پنجم: « تیتراسیونهای کمپلکسومتری »


مقدمه
ثابت تشکیل مشروط
منحنی های تیتراسیون با EDTA
شناساگر برای تیتراسیونهای EDTA
انواع روشهای به کار رفته در تیتراسیونهای کمپلکسومتری با .EDTA
تعیین سختی آب
تست های طبقه بندی شده فصل پنجم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل پنجم
آزمون فصل پنجم .
پاسخنامه آزمون ها


بخش دوم : « شیمی تجزیه (۲) »
فصل اول «مقدمه ای بر الکتروشیمی »


پیلها
پیلها از دیدگاه تولید و مصرف الکتریسیته
موازنه واکنشهای اکسایش و کاهش
نیروی الکتروموتوری پیلها e.m.f
تاثیر عوامل مختلف بر روی پتانسیل الکترود.
پیلها از دیدگاه نوع و ماهیت واکنشهای در حال انجام در آن
محاسبه ثابت تعادل واکنشهای اکسیداسیون و احیاء
بیلهای غلفتی
رابطه بین cell و Gcell (بررسی نمودارهای لاتیمر) تاثیر قدرت یونی محیط بر روی پتانسیل سیستم
پتانسیل استاندارد ظاهری ) پتانسیل فرمال یا پتانسیل مشروط (E)). نگاهی دقیق تر به نیروی الکترو موتوری.
پتانسیل اتصال مایع (liquid Junction Potential)
نیروی الکتروموتوری در حالت عبور جریان از سلول
افت أهمي (IR/drap).
قطبش (Polarization).
پدیده های انتقال جرم
بررسی انواع الکترودها از لحاظ قطبش. سیستمهای الکتروشیمیایی تند و کند
تست های طبقه بندی شده فصل اول
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل اول .
آزمون فصل اول.


فصل دوم : « پتانسیومتری »


انواع روشهای پتانسیومتری
انواع الکترودها
الکترودهای مرجع
الکترودهای شناساگر
الکترودهای شناساگری فلزی
الکترودهای غشائی یون گزین (Ion select ive Electrode)
الکترود شیشه
خطای قلیایی و اسیدی در الکترود شیشه
رابطه نیکولسکی آیزنمن و ضریب گزینش پذیری (Nicolsky - Eisenman Equation)
انواع الکترودهای حساس به یون
+H
الکترودهای با غشاه مایع (Liquid Memberane Electrode)
الکترودهای با غشاء حالت جامد
الکترودهای حساس به گاز (Gas Sensing electrode)
الکترودهای آنزیمی
برخی مزایای الکترودهای یون گزین (فشانی).
ضریب برگزیدگی برای الکترودهای غشائی
اندازه گیریهای کمی با الکترودها .
خطا در اندازه گیری پتانسیومتری مستقیم به روش کالیبراسیون
تیتراسیونهای پتانسیومتری
پتانسیومتری در جریان صفر با استفاده از یک الکترود شاهد و یک الکترود شناساگر
محاسبه پتانسیل در سیستم های ساده
محاسبه پتانسیل سیستمهای پیچیده. تیتراسیون مخلوطها
شناساگرهای اکسایشی - کاهش .
استفاده از پیش کاهنده ها و پیش اکسنده ها .
خطا در تیتراسیونهای اکسایش - کاهش .
عوامل مؤثر بر وضوح نقطه پایانی در تیتراسیونهای پتانسیومتری
پتانسیومتری در حضور جریان صفر و توسط دو الکترود شناساگر با جنس یا سطح مقطع متفاوت
تیتراسیونهای پتانسیومتری در حضور جریان ناچیز مخالف صفر ( i = i)
روشهای ترسیم نقاط پایانی در تیتراسیونهای پتانسیومتری برای) یک الکترود شاهد و یک الکت
شناساگر در حالت imo یا imie)
تیتراسیونهای پتانسیومتری تفاضلی (Differential Potentiometry Titration)
تستهای طبقه بندی شده فصل دوم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل دوم.
آزمون فصل دوم.


فصل سوم روشهای الکترولیز و کولومتری » منحنی های شدت جریان - پتانسیل (-)


الکترولیز
روشهای تشخیص نقطه پایانی در روشهای الکترولیز
کولومتری
راههای سنجش مقدار الکتریسته (Q)
تیتراسیونهای کولومتری
مزایای تیتراسیونهای کولومتری.
کاربرد تیتراسیونهای کولومتری
تیتراسیونهای اسید و باز تیتراسیونهای رسوبی
تیتراسیونهای کمپلکسومتری
تعیین درجه غیر اشباعی و پیوندهای چندگانه در ترکیبات آلی
تستهای طبقه بندی شده فصل سوم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل سوم
آزمون فصل سوم.


فصل چهارم « ولتامتری »


روشهای ولتامتری
پلارو گرافی
شدت جریان باقیمانده یا ته مانده.
شدت جریان حد
معادله ایلکویج در مورد جریان حد
روشهای تجزیه کمی در پلاروگرافی
پلاروگرافی مخلوطها
معایب و مزایای الکترود قطره جیوه چکنده (DME)
مزاحمتهای پلاروگرافی .
تاثیر واکنشهای اسید و باز و تشکیل کمپلکس بر موجهای پلارو گرافی
روشهای پیشرفته پلارو گرافی
روش نمونه برداری از جریان در اواخر عمر قطره (Tast Polarography)
پالس پلاروگرافی نرمال (N.P.P) .
پالس پلاروگرافی تفاضلی (D.P.P).
پلاروگرافی موج مربعی (S.W.P) پلاروگرافی با جریان متناوب (A.C.P)
ولتامتری با الکترودهای جامد
روشهای عریان سازی یا برهنه سازی (Stripping Method)
تکنیکهای آمپرومتری
تیتراسیونهای آمپرومتری
تیتراسیونهای بی آمپرومتری .
تستهای طبقه بندی شده فصل چهارم پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل چهارم
آزمون فصل چهارم


فصل پنجم: «هدایت سنجی »


مقدمه
عوامل موثر بر روی هدایت یک یون
هدایت اکی والان در رقت بینهایت
قانون حدى انساگر (دبای – هوکل) .
تعيين من الکترولیتهای ضعیف
معادله آرنیوس و قانون رقت استوالد. اندازه گیری عملی هدایت الکتریکی محلولها .
سهم هر یون در جریان الکتریکی
تیتراسیونهای هدایت سنجی
تستهای طبقه بندی شده فصل پنجم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل پنجم
آزمون فصل پنجم
پاسخنامه آزمون ها


بخش سوم «شیمی تجزیه دستگاهی »
فصل اول: «مقدمه ای بر اصول شیمی تجزیه دستگاهی


نویز noise
مقدمه ای بر روشهای طیف بینی
لیزرها
اجزاء دستگاه های نوری
شکاف مونوکروماتور و تأثیر آن بر پهنای طیف
آشکارسازها
آشکارسازهای فوتونی
آشکارسازهای گرمائی مبتنی بر فوتو رسانش
انواع دستگاه های نوری
تستهای طبقه بندی شده فصل اول
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل اول
آزمون فصل اول


فصل دوم « اسپکتروسکوپی اتمی »


پهنای خطوط طیف اتمی
فنون آماده سازی نمونه
اتمسازی بافن بخار سرد
اتمسازی بافن تخلیه افروزشی
اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS)
اتم ساز شعله .
دمای شعله
ساختمان شعله
فرم شیمیایی نمونه
نسبت سوخت و اکسیدانت نوع مشعل و فرآیند مه پاشی نمونه
نقش حلال
طول مسیر حرکت پرتو نور
سرعت مه پاشی یا فلوی نمونه به درون شعله
اثر سرعت فلوی سوخت بر روی پایداری شعله اتم ساز الکترو گرمایی کوره گرافیتی
تداخلات در طیف بینی جذب اتمی
روشهای تصحیح تداخلات مربوط به جذب زمینه
تداخلات شیمیایی
اجزاء دستگاههای اسپکتروسکوپی جذب اتمی
اسپکتروسکوپی نشر اتمی (AES)
پلاسما
قوس (Arc) و جرقه (Spark)
اجزاء دستگاه ها در طیف بینی نشر اتمی. اسپکتروسکوپی فلوئورسانی اتمی (AFS)
اثر دما بر طیف اتمی
مقایسه روشهای جذب و نشری
کار کمی در اسپکتروسکوپی جذب و نشر اتمی
تستهای طبقه بندی شده فصل دوم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل دوم
آزمون فصل دوم


فصل سوم « اسپکتروسکوپی جذب مولکولی فرابنفش - مرئی (UV/Vis) (


مقدمة
محدودیتها و انحرافات از قانون بیر لامبرت
خطا
و نویز در روشهای اسپکتروفتومتری
انواع عدم قطعیت ها در اندازه گیری عبور .
اجزاء دستگاه در طیف بینی جذب مولکولی ( UV/Vis)
انواع دستگاهها در طیف بینی جذب مولکولی
انتقالات الکترونی در UV/Vis
حلال مناسب در اسپکتروسکوپی
UV/Vis
تأثیر حلالهای قطبی بر جابه جایی طول موجها
کاربردهای
UV/Vis
نقطه هم جذبی یا ایزوبستیک
تیتراسیونهای فتومتری
تستهای طبقه بندی شده فصل سوم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل سوم
آزمون فصل سوم


فصل چهارم « روشهای لومینسانس »


فوتو لومینسانس
فلوئورسانس مولکولی
فرآیندهای آسایش
فسفرسانس مولکولی
بهره لومینسانس یا بهره کوانتومی Quantom efficiency) .
انواع گذار و انتقالات در فلوئورسانس
عوامل مؤثر بر شدت فلوئورسانس
کار کمی در فلوئورسانس
کاربردهای فلوئورسانس و فسفرسانس
اجزاء دستگاه در فلوئورسانس و فسفرسانس
لومینسانس شیمیایی
تستهای طبقه بندی شده فصل چهارم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل چهارم.
آزمون فصل چهارم


فصل پنجم اسپکتروسکوپی پرتوایکس و الکترون »


منابع تولید پرتو ایکس .
انواع طیف در X-ray .
نمادگذاری پرتوها در x-ray .
جذب پرتو ایکس .
پراش پرتو ایکس (XRD)
فلوئورسانی (نشر) پرتو ایکس (XRF) اجزاء دستگاهها در طیف بینی پرتو ایکس
آشکار سازهای پرتو ایکس
طيف بينيی الکترونی( Electron spectroscopy)
تستهای طبقه بندی شده فصل پنجم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل پنجم
آزمون فصل پنجم.


فصل ششم: « طیف سنجی مادون قرمز و رامان»


مقدمه
گونه های فعال در IR
ارتعاشات مولکولی
انواع جذب در IR
محاسبه فرکانس ارتعاش در IR
اجزاء دستگاهها در طیف سنجی جذب IR .
منابع تابش
سلول ها و آماده سازی نمونه
طیف سنجی بازتابی IR میانه
دتکتورهای IR
مونوکروماتورهای IR .
کار کیفی و کمی در IR - میانه
کاربردهای IR نزدیک
کاربردهای IR دور.
تداخل سنج مایکلسون
انواع دستگاههای زیر قرمز
طیف سنجی رامان
مکانیسم پراکندگی رامان و رایلی
قاعده طرد متقابل
شدت پیک رامان
نسبت واقطبش .
اجزاء دستگاه در رامان
کاربردهای رامان و مقایسه IR و رامان
تستهای طبقه بندی شده فصل ششم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده آزمون فصل ششم


فصل هفتم: «طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته NMR Spectroscopy »


تشریح NMR از دید مکانیک کوانتوم تشریح کلاسیک NMR .
فرآیند آسایش (Relaxation Phenomena)
دستگاه های NMR .
استاندارد داخلی در NMR .
مفهوم جابه جایی شیمیایی Chemical Shift تأثیر عوامل گوناگون بر روی جابه جایی شیمیایی. شکاف اسپین - اسپین Spin-Spin Splitting
ثابت شکافتگی ثابت کوپلاژ (J
انتگرال گیری از سیگنال
انواع طيف
بررسی آثار محیطی بر طیفهای NM
مطالعه طیفهای NMR
روشهای ساده سازی طیفهای NMR تستهای طبقه بندی شده فصل هفتم.
-
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل هفتم
آزمون فصل هفتم


فصل هشتم «طیف سنج جرمی Mass Spectroscopy »


اجزاء دستگاه طیف سنج جرمی
سیستمهای ورودی نمونه
طیف جرمی
منابع یونیزاسیون
قدرت تفکیک
تجزیه گرهای جرمی Mass Analyzer
آشکارسازهای طیف سنجی جرمی .......
تستهای طبقه بندی شده فصل هشتم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل هشتم
آزمون فصل هشتم.


فصل نهم: « روشهای جداسازی Separation Methods »


جداسازی با استخراج
ثابت توزیع
(ka)
نسبت توزیع (D)
تأثیر واکنشهای مختلف بر نسبت توزیع (D)
مقدار باقیمانده و استخراج شده
انواع روشهای استخراج
روشهای کروماتوگرافی
تقسیم بندی روشهای کروماتوگرافی
ثابت توزیع
رابطه بین سرعت فاز متحرک و آنالیت در ستون
ارتباط بین زمانهای بازداری و زمان مرده
ضریب گزینش پذیری
تئوریهای کروماتوگرافی
توصیف کمیتهای موجود در معادله وان دیمتر و تأثیر آنها بر پهن شدگی پیکها.
قدرت تفکیک
روشهای تجزیه کمی در کروماتوگرافی
کروماتوگرافی گاز - مایع (GLC) .
اجزاء دستگاهها در کروماتوگرافی گاز - مایع فاز متحرک در GC .
سیستم تزریق نمونه ستونهای GC
فاز ساکن
دتکتورهای GC
کنترل دمایی (temperature control)
تجزیه کیفی در GC
کروماتوگرافی گاز - جامد (GSC) .
کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) پهن شدگی نوار اضافه - ستون
اجزاء دستگاهی در HPLC سیستم حلال
سیستم تزریق نمونه در HPLC
ستونهای HPLC
فاز ساکن در HPLC
کروماتوگرافی تقسیمی فاز نرمال و معکوس
آشکارسازهای HPLC
کروماتوگرافی زوج یون (IPC)
کروماتوگرافی جذب سطحی
کروماتوگرافی تبادل یونی (IEC)
کروماتوگرافی یونی (IC)
کروماتوگرافی اندازه طردی (SEC) .
کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)
کروماتوگرافی با سیال ابر بحرانی (SFC)
تستهای طبقه بندی شده فصل نهم
پاسخنامه تستهای طبقه بندی شده فصل نهم
آزمون فصل نهم

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

2 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643