مبانی نظری و پیشینه تحقیق هماهنگی و ناهماهنگی زوجین (سازگاری و ناسازگاری زناشویی) ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هماهنگی و ناهماهنگی زوجین (سازگاری و ناسازگاری زناشویی)

در قالب word و در 64 صفحه و قابل ویرایش و دارای منابع سال 1402

 

 

فهرست مطالب

هماهنگی و ناهماهنگی زوجین (سازگاری و ناسازگاری زناشویی)
سازگاری زناشوئی
عوامل مؤثر در رضایت و سازگاری زناشویی
ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر :
احترام به همسر
برقراری روابط اجتماعی
روابط جنسی
مسائل اقتصادی و اجتماعی
ارتباط با اقوام و اطرافیان
مسائل ارزشی، عقیدتی و مذهبی
علایق و طرز تفکر
مزاج و شخصیت
تأثیر رضایت و سازگاری زناشوئی بر کودکان
رضایتمندی و سازگاری زناشویی
نظریه های مرتبط با خانواده، رضایتمندی و سازگاری زناشویی
دیدگاه کلان
دیدگاه خرد
نظریه روان شناسی اجتماعی
نقش سیستم خانواده در ایجاد تعارضات :
طبقه بندی تعارضات زناشویی
مادنس (1981) عوامل موثر بر بروز تعارضات خانواده را به شرح ذیل بیان می‌دارد :
الف- عوامل بیرونی
1.عدم وجود تشابه فرهنگی
2.عدم شناخت حقوق یکدیگر
3.روابط جنسی
ب- عوامل درونی
مشاجره عاملی برای بروز تعارضات زندگی زناشویی
چرخه تعارض
عوامل ایجاد تعارض در رابطه زناشویی
1- تعاملات نامناسب:
۲- تفاوت های شخصیتی:
۳- شباهت ها:
4- آسیب های روانی یا مشکلات حل نشده:
5- فرآیندهای تعاملی دوطرفه:
6-عوامل محیطی:
۷- تقابل:
متغیرهای مرتبط با تعارضات زناشویی
انواع زوجین از نظر تعارض
الف- زوجین موافق:
ب- زوجین تکثر گرا (جمع گرا):
ج- زوجین حمایت کننده :
د- زوجین آزاد :
پیشینه پژوهش
پژوهشهای داخلی
پژوهشهای خارجی
منابع فارسی


هماهنگی و ناهماهنگی زوجین (سازگاری و ناسازگاری زناشویی)
سازگاری زناشوئی
سازگاری زناشوئی انطباق وضعیتی است که وجود دارد، و وضعیتی که مورد انتظار است، است. طبق این تعریف سازگاری زناشوئی وقتی وجود دارد که وضعیت موجود فرد در رابطه زناشوئی مطابق با آنچه که وی انتظار داشته باشد و ناسازگاری زناشوئی وقتی وجود دارد که وضعیت موجود فرد در رابطه زناشوئی با وضعیت مورد انتظار و دلخواه فرد منطبق نباشد (سلیمانیان ،1373)
اساساً اگر سازگاری زناشوئی حاصل مبادله رفتارهای پاداش بخش باشد. عدم سازگاری فقط هنگامی خواهد بود که دو شریک از چیزی رنج ببرند. البته نظر افراد در این باره که چه اموری رضایت بخش است با گذشت زمان، رشد طبیعی انسان تغییر کند. رابطه ای را که یک زوج در بیست سالگی، فوق العاده می‌دانند ممکن است در چهل سالگی، با ایجاد علایق و شغلهای جدید در این ساهل چندان رضایت بخش نیابند. همچنین نامزدی که زمانی بهترین انتخاب تلقی مشده است. در صورت امکان نامزدهایی زیباتر و بهتر وجود داشته باشد. احتمالاً دیگر آنچنان راضی کننده نخواهد بود. همچنین ممکن است با شروع زندگی و دیدن خطاهای همسر در طول سال ها، رضایت از همسر کاهش می‌یابد. (الیس و همکاران، ترجمه صالحی فدری و امین یزدی، 1375)
السون و دیگران (1989)، سلیمانیان (1373) نیز برای سیکل زندگی خانوادگی مراحلی را مطرح می‌کند و معتقد است که میزان سازگاری و رضایت زناشوئی در هر یک از این مراحل متفاوت است. مراحلی که وی مطرح می‌کند و معتقد است که میزان رضایت زناشوئی در هر یک از این مراحل متفاوت است. مراحلی که وی مطرح می‌کند عبارتند از : 1- زوجهای جوان بدون بچه 2- خانواده با بچه های پیش دبستانی 3- خانواده با بچه های دبستانی 4- خانواده با فرزندان نوجوان 5-+ خانواده با بچه های که شروع به ترک خانه می‌کنند 6- خانواده بدون فرزند (فرزندان در این مرحله خانه را ترک گفته اند) 7- خانواده در دوران بازنشستگی و پیری .
ولف (1960)، سیف (1368) بیان دارد که سازگاری ورضایت و خشنودی مادران از زندگی زناشوئی، پس از جدا شدن فرزندان نوجوان و 19 ساله به بالا در خانه حضور داشته اند. فلمن (1971)، سیف (1368) نیز معتقد است رضایت از زندگی در همسرانی که به دوره پدر و مادری انتقال یافته اند نسبت به دوره زندگی زناشوئی قبلی کاهش یافته است. همچنین بررسیهای جدیدتری توسط رولین و کانون (1974) و اسپانیر و همکاران (1975)، سیف (1368) به طریقه پژوهش مقطعی انجام گرفته و چنین نتیجه گرفته اند که تنشهای مربوط به نقشهای زناشوئی پس از استقلال زندگی فرزندان نسبت به زمانی که آنان در خانواده حضور داشتند کمتر شده است و زوجها از رفتار خود نسبت به یکدیگر کمتر شکایت دارند (سیف ،1368).

عبادی راد وکریمی نژاد(1396) مطالعه ای با عنوان اثربخشی زوج درمانی شناختی - سیستمی گاتمنی بر تعهد زناشویی زوجین شهر مشهد انجام دادند، جامعه آماری در برگیرنده کلیه زوج های متعارض مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد بود که تعداد 32 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته تحت آموزش زوج درمانی گاتمنی قرار گرفتند، نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که زوج درمانی سیستمی – شناختی گاتمن تاثیرمعنا دار بر تعهد زناشویی دارد و باعث افزایش تعهد می‌ شود و همچنین زوج درمانی گاتمنی به شیوه غیر مستقیم و از راه بهبود کارکرد زوجین در باور های ارتباطی بر تعهد زناشویی تاثیر گذار است.
مدنی،گلپایگانی ولواسانی (1395) پژوهشی با هدف ارایه مدل تلفیقی رویکرد هیجان مدار و مدل گاتمن و اثربخشی آن بر احساس تنهایی زنان متأهل انجام دادند،جامعه آماری پژوهش شامل زنان متاهل مراجعه کننده به خانه های سلامت تهران سر منطقه 21  تهران بود نمونه آماری شامل 26 نفر از اعضای جامعه بود که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. نتایج نشان داد که تلفیق رویکرد هیجان مدار وگاتمن تاثیر معنا دار بر احساس تنهایی زنان متاهل داشته و به طور معنا دار باعث کاهش احساس تنهایی شده است.

 

پیشینه ها
هواسی وهمکاران(1395) در پژوهشی به بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی به روش گاتمن بر کاهش فرسودگی زناشویی زوجین پرداختند که بر اساس یافته های این پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که و زوج درمانی به روش گاتمن در کاهش فرسودگی زناشویی سودمند است و می‌توان از این روش مداخله برای حل مشکلات زناشویی زوج ها استفاده نمود.

اتکینز، کریستنسن، سوییر، داس و سام(2015) پژوهش خود مبنی براثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کارکرد خانواده نشان دادند که زوج درمانی هیجان مدار سبب بهبود الگوهاي ارتباطی زوجین گردید و از آنجایی که ارتباط، یکی از مولفه هاي اصلی در بهبود کارایی خانواده است اصلاح و بهبود ارتباط زناشویی باعث بهبود کارایی خانواده شد.
  ریتولد، بست و پرینز (2015) به بررسی علائم اضطراب خاص و علائم جسمی در بزرگسالان با بیماری‌های مزمن پرداختند. آنها به این نتیجه دست یافتند که افراد دارای بیماری های مزمن هیچ تفاوت معناداری در اضطراب صفت، افسردگی، عاطفه منفی، پنج اختلال اضطرابی، اضطراب مرتبط با جسم و علائم جسمانی گوناگون نسبت به گروه مقایسه ای سالم ندارند.
تای و پولسون(2014) زوج درمانی هیجان مدار را در افزایش سازگاری زناشویی زوجین تأثیرگذار دانستند. در این بین، نحوه ارتباط زوجین با یکدیگر به میزان قابل مالحظه ای بهبود یافت و زوجین از ارتباط با همسرشان بسیار بیشتر از قبل احساس رضایت می‌کردند. همچنین تعارضات زناشویی آنان به میزان معناداری کاهش و سازگاری زناشویی آنان افزایش یافته بود.


قسمتی از منابع فارسی
ابوالقاسمی، فرحناز.(1382).هنجاريابی عاطفه مثبت و منفی و اعتباريابی همزمان آن با مقايسه سلامت ذهن و سرزندگی در دانشجويان دانشگاه اصفهان. پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
احدی، حسن؛ بنی جمالی، شکوه السادات. (1379). روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک. تهران: نشر بنیاد.
احمدی خدابخش، فتحی آشتیانی علی و عرب نیا علی رضا. (1385) بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی سال دوم شماره 5 .
از کمپ. (1369)روانشناسی اجتماعی کاربردی، مترجم: فرهاد ماهر. مشهد: ناشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی .
اسپنسر ،ا، راتوس. (1381). روانشناسی عمومی (ج 1). ترجمه حمزه گنجی، تهران، موسسه نشر ویرایش.
استافورد، لورابه یر، چری (1377)، تعامل والدین و کودکان(ترجمه محمد دهگانپور و مهرداد خرازچی) تهران: انتشارات رشد.
اسدپور اسماعیل، نظری علی محمد، ثنائی ذاکر باقر، شقاقی شهرزاد (1391). بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان – محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، سال دوم، شماره 4.
اسدپور، اسماعیل؛ نظری، علی محمد؛ ثنائی ذاکر، باقر؛ شقاقی، شهرزاد (1390). بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان- محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران. رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
اسماعیلی فارسانی، بهمن(1374)، بررسی ارتباط خویشتن پنداری و رضایت از زندگی زناشویی دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد، اصفهان: پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم.
اسماعیلی، لیلا؛ آقایی، اصغر؛ عابدی، محمدرضا؛ اسماعیلی، مریم (1390). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سلامت روان دختران مصروع. اندیشه و رفتار، دوره ی پنجم، شماره ی 20 ص: 42-31.
افروز، غلامعلی (1385) مقدمه ای بر روانشناسی آموزشی و پرورشی کودکان استثنایی، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم .
ای. جری فیرس – تیموتی جی. ترال(1382) روانشناسی بالینی، ترجمه ی مهردادفیروز بخت و همکاری دکتر سیف اله بهاری – تهران : رشد
ایمان،محمدتقی،احمدی،حبیب و مجیدی، مریم (1389) بررسی عامل های اقتصادی اجتماعی مرتبط با رضایتمندی زناشویی مهاجرین در مناطق نفت خیز جنوب .
بابایی گرمخانی، محسن،رسولی، محسن، داور نیا، رضا.(1396). اثر زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش استرس زناشویی زوج ها، مجله علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم پزشکی کردستان، بهار1396،61-66.
بخشی پور رودسری، عباس و دزکام، محمود (1384). تحلیل عاملی تاییدی مقیاس عاطفه مثبت و منفی.مجله روانشناسی، سال نهمف شماره 4 (پیاپی 36):351-365.
برادشاو، جان، (1372) خانواده:تحلیل سیستمی خانواده،(ترجمه مهدی قراچه داغی) تهران: نشر البرز.
براطی، ط، (1375). تاثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشکاه ازاد اسلامی واحد رودهن
بنی اسدی حسن (1370). بررسی و مقایسه عوامل موثراجتماعی فردی و شخصیتی زوجهای ناسازگار در شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران.
بیابانگرد، اسماعیل (1384). رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران، مجله مطالعات روانشناختی ؛ 131-144
بیابانگرد، اسماعیل (1384).روشهای پیشگیری از افت تحصیلی، تهران، انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان .
بیرامی، منصور ،(1378) خانواده و آسیب شناسی آن، تبریز: انتشارات آیدین.
پانزدهم، 70-59.
پورافکاری، نصرت اله (1376). فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
پیر فلک، مهرداد، سودانی، منصور و شفیع آبادی، عبدالله(1393) اثر بخشی زوج درمانی گروهی شناختی – رفتار (GCBCT)برکاهش دلزدگی.زنا شویی، فصل نامه ی مشاوره و روان در مانی خانواده ،سال چهارم، شماره 2، تابستان.
تاجیک اسماعیل، عزیز الن (1377) تعامل و استحکام خانواده در «جوان و تشکیل خانواده» (ص61-39)، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران.
تبعه امامی، شیرین (1382). تعیین و بررسی رابطه بین ویژگی های مرکزی و پیرامونی عشق و تعهد در بزرگسالان جوان متأهل دانشگاه اصفهان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی.
توحیدی، محسن (1381). مطالعه رابطه سبک اسنادی، اضطراب، انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان پسر سال اول دبیرستانهای دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643