مقاله و مبانی نظری افت تحصیلی ،خوشبینی، امید، معنا یا هدف در زندگی و درماندگی آموخته شده ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

مقاله و مبانی نظری افت تحصیلی ،خوشبینی، امید، معنا یا هدف در زندگی و درماندگی آموخته شده

(0)
(0)

مقاله

مقاله و مبانی نظری افت تحصیلی ،خوشبینی، امید، معنا یا هدف در زندگی و درماندگی آموخته شده
رنگ و مدل کالا
مقاله
تعداد
+
_
عدد
45,000 تومان
موجود

توضیحات

مقاله و مبانی نظری افت تحصیلی ،خوشبینی، امید، معنا یا هدف در زندگی و درماندگی آموخته شده

در قالب word و در 36 صفحه و قابل ویرایش با منابع جدید سال 1402

 

 

فهرست مطالب  
2-1 مقدمه 
2-2 افت تحصیلی 
2-2-1 تعریف افت تحصیلی 
2-2-2 انواع افت تحصیلی 
2-2-3 علل و عوامل افت تحصیلی 
2-2-4 عوامل مؤثر بر افت تحصیلی 
2-3 خوشبینی 
2-3-1 خوشبینی و منشأ و ماهیت آن 
2-3-2 فلسفه خوشبینی 
2-3-3 نظریه توضیحی و اسنادی 
2-4 امید 
2-4-1 نظریه امید اشنایدر 
2-4-2 فرضیههای امید و ماهیت آدمی 
2-4-3 مراحل رشد امید 
2-4-4 همبسته های امید 
2-4-5 طبیعت امید 
2-4-6 تأثیرات امید 
2-4-7 امید و خوشبینی 

2-5 معنا یا هدف در زندگی 
2-5-1 هدفمندی 
2-5-2 پیگیری اهداف 
2-5-3 ویژگی اهداف 
2-5-4 تقسیم بندی اهداف 
2-5-5 منابع هدفمندی 
2-6 درماندگی آموختهشده 
2-6-1 نظریه تجدیدنظر یافته درماندگی آموختهشده 
2-6-2 تأثیرات درماندگی آموختهشده 
2-6-3 انواع درماندگی 
2-6-4 کاربرد درماندگی آموختهشده درمورد انسان 
2-6-5 عناصر درماندگی آموختهشده 
2-6-6 تأثیرات درماندگی آموختهشده 
2-6-7 سبک تبیینی 
2-6-8 درماندگی آموختهشده و افت تحصیلی 
2-6-9 عوامل مؤثر بر درماندگی آموختهشده دانشآموزان 
2-7 پیشینه پژوهش 
2-8 جمع بندی پیشینه پژوهش

منابع فارسی

منابع لاتین  

 

 

2-1 مقدمه
طی فصل حاضر ابتدا به بررسی و مرور پیشینه نظری متغیرهای پژوهش پرداخته شده و در ادامه پژوهشهای مرتبط داخلی و خارجی که در حیطه پژوهش حاضر صورتگرفتهاند مورد بررسی و جمعبندی قرار خواهد گرفت.
2-2 افت تحصیلی
افت تحصیلی یکی از معضلات نظامهای آموزشی است که به طرق گوناگون مانند عدم موفقیت دانشآموزان در دستیابی به هدفهای مقاطع تحصیلی مربوطه و تکرار پایههای تحصیلی، ترکتحصیل زودرس و بیکاری و بلاتکلیفی خود را نشانمیدهد. در مدارس امروز سعی برای برقراری ارتباط با دانشآموزانی که انگیزه خود را به یادگیری از دست دادهاند. یا آنهایی که بنا به دلایلی دچار افت تحصیلی یا ترکتحصیل شدهاند، برای کلیه معلمان تجربهای ناامیدکننده و معضل بزرگی است. متأسفانه تعداد این دانشآموزان در مدارس روزبهروز بیشتر شده و افزایش این مشکلات و پیامدهای آن باعث شدهاست که معلمین بهشدت نیازمند کسب اطلاعات بیشتر در مورد انگیزه دانشآموزان و استفاده از این اطلاعات جهت تشویق آنان به کسب دیدگاههای مثبت در مورد خود و یادگیری باشند. درک انگیزش دانشآموزان و عوامل مربوط با آن به طریقی که بتوان در جهت حمایت آن گام برداشت، میتواند یادگیری را به تجربههای مفید تبدیل کند و مسائلی مانند انگیزه و خودکارآمدی را تحتتأثیر قرار داده و باعث افزایش آنها شود و در نتیجه منجر به کاهش افت تحصیلی دانشآموزان شود (مککومبز و پاپ، 2002). افت تحصیلی پیامدهای متفاوتی بر فرد، جامعه، خانواده و نظام آموزشی وارد میکند. مهمترین پیامد این معضل برای جامعه این است که جامعه از دانشآموزان مستعد و خلاق که باید گردانندگان چرخهای اقتصادی و صنعتی و با ایدههای نو در کلیه ابعاد و عامل تعالی و رشد جامعه باشند بینصیب میماند (فرجام، 1397).
2-2-1 تعریف افت تحصیلی
افت تحصیلی کاهش عملکرد تحصیلی از سطحی رضایتبخش به سطحی نامطلوب است. برخی از افت تحصیلی کاهش عملکرد درسی را مستفاد میکنند. برخی دیگر اتلاف در نظام آموزشی را در قالب اتلاف هزینههای جاری، اتلاف سرمایهگذاریهای ثابت و اتلاف ناشی از هزینههای تحمیل شده به خانوادهها توضیح میدهند. سازمان یونسکو مفهوم افت تحصیلی را به تکرار پایه، ترکتحصیل زودرس و کاهش کیفیت آموزشی و تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان نسبت میدهد (محمدی، 1397).
2-2-2 انواع افت تحصیلی
افت کمی و افت کیفی
افت تحصیلی آشکار یا کمی: مشخصاً به تعداد آمار مردودی هر پایه و تکرار آن اطلاق میشود و عبارت است از درصدی از دانشآموزان یک دوره آموزشی که بهعلت مردود شدن یا ترکتحصیل نتوانستهاند آن دوره را با موفقیت بگذارند (فرجام، 1397).
افت تحصیلی پنهان یا کیفی: عبارت است از نارسایی دررسیدن به اهداف تعیین شده و با عدم تحقق قسمتی از این هدفهاست؛ بنابراین تفاوت بین دانش و مهارت فارغالتحصیلان یک دوره آموزشی و هدفهای تعیین شده برای این دوره افت کیفی را نشانمیدهد. انواع افت کیفی عبارتند از: 1. شامل دانشآموزانی میشود که برای جلوگیری از مردود شدن با توسل به شیوههای مختلف اقدام به گرفتن نمره نموده و جان به سلامت میبرند؛ که ممکن است ضعف خود را در پایههای بالاتر نشان داده و یا آن را جبران کنند. و 2. افت را اگر بهمعنای کاهش بگیریم، هرگونه کاهش دررسیدن به اهداف آموزش وپرورش اعم از علمی و تربیتی و پرورشی افت محسوبمیشود (محمدی، 1397).
2-2-3 علل و عوامل افت تحصیلی
بههنگام تحلیل علت شناسی پدیده افت تحصیلی نمیتوان بهعلت و یا طبقه واحدی از علل اشاره کرد و از تأثیر متقابل آنها بر هم غافل ماند. چراکه عوامل متعدد و درهم تنیده فردی و خانوادگی، نظام آموزشی و شرایط جامعه بهطور متقابلی در آن دخیلاند که تعیین سهم هر بخش اگر غیرممکن نباشد. امری بسیار فنی و پیچیده خواهد بود. مرور پژوهشهای مختلف نشانمیدهد تا دهه هفتاد افت تحصیلی بیشتر به عوامل روانشناختی و خصوصیات شخصیتی و از نیمههای دهه هفتاد بهبعد به عوامل اجتماعی و جامعهشناختی و در سالهای اخیر نیز به عوامل مؤسسهای و انسجام دانشآموزان منسوب شدهاست (بازرگان، 1379؛ به نقل از فرجام، 1397). در مطالعهای مونیکا (2014) مهمترین علل شکست تحصیلی را بهترتیب، مشکلات انطباق و سازگاری با مدرسه، مشکلات انگیزشی، روابط تحصیلی، شرایط نامناسب آموزش، تأثیر منفی دوستان، اعتیاد، فقر و راهنمایی تحصیلی و حرفهای ضعیف بهدستآورد.
مطالعات در مورد عوامل مرتبط با افت تحصیلی به علل متعددی اشاره دارند که در یک دستهبندی میتوان آنها را در زمره عوامل فردی، علل خانوادگی، محیط آموزشی، شرایط اقتصادی و اجتماعی قرارداد (فرجام، 1397).
علل و عوامل متعددی دلیل ایجاد افت تحصیلی یا اتلاف در سیستم آموزش و پرورش میشوند که میتوان آنها را به علل و عوامل داخلی و خارجی نظام آموزش و پرورش تقسیم نمود. لکن باید دانست که این عوامل از یکدیگر جدا نبوده، بر هم تأثیر داشته و نمیتوان آنها را بهطور جداگانه بررسی کرد. هرچند که عوامل داخلی نظام آموزشی عمدتاً وابسته به عوامل و عناصر خارجی این نظام از قبیل: عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی میباشند. (افضلی، 1391).
2-2-4 عوامل مؤثر بر افت تحصیلی
الف. عوامل مربوط به خود دانشآموز
عوامل فیزیولوژیکی و جسمی مانند ضعف بینایی و شنوایی
عوامل ذهنی و روانی مانند میزان هوش و قدرت حافظه و سلامت روانی
نداشتن هدف واقعی و عینی و روشن از تحصیل
عدم انگیزش درونی برای تحصیل و مطالعه
نداشتن اعتمادبهنفس کافی
ضعف اراده در تصمیمگیریهای تحصیلی و مطالعه و اجرای تصمیمات
عدم برنامهریزی دقیق از لحاظ زمان و میزان مطالعه روزانه
نداشتن روش مطالعه مناسب برای دروس مختلف
مهارتهای مطالعه نادرست (فرجام،1397).
ب. عوامل مربوط به خانواده
اختلاف خانوادگی و خانواده آشفته، طلاق فیزیکی یا روانی والدین، وجود نامادری یا ناپدری
اختلاف فرزندان با خانواده مانند لجبازی با والدین و اعتراض به جو خانواده
وابسته و متکی نمودن فرزندان به والدین در امور درسی و تکالیف منزل از دوران ابتدایی
تحقیر، سرزنش و مقایسه نادرست فرزندان با همسالان موفق و در نتیجه پایین آوردن اعتماد به نفس و خودپنداره آنان
تغییرات منفی در خانواده مانند ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و اعتیاد
تغییر در جهت ارتقای سریع و غیرمترقبه سطح اقتصادی یا اجتماعی خانواده و از خودباختگی و غافلگیر شدن فرزندان و انواع انحرافات (فرجام،1397).
ج. عوامل مربوط به مدرسه
گروه همسالان مانند مزاحمت و شوخیهای نابجا در کلاس درس
رفتارهای نامناسب عوامل اجرایی مدرسه مانند مدیر، معاونین، دبیران و مشاوران
جو عمومی حاکم بر مدرسه از لحاظ درسی مانند سختگیری بیش از حد دبیران دردادن نمره بهخاطر بالا فرض کردن سطح علمی مدرسه یا همرنگ شدن دانشآموز با سایر دانشآموزان ضعیف با فرض اینکه همه دانشآموزان مدرسه ضعیف هستند (فرجام،1397).
د. عوامل مربوط به اجتماع
دوستان ناباب
استفاده نادرست از کلوپهای ورزشی، بدنسازی، بیلیارد
استفاده نادرست از کافینتها و گیمنتها، گذراندن وقت زیاد در خیابانها و خارج از منزل (بیابانگرد، 1384؛ به نقل از فرجام، 1397).
2-3 خوشبینی
یکی از ویژگیهای شخصی مرتبط با خوشبختی خوشبینی است. خوشبینی تمایلی، که ریشه در مدل خودتنظیمی رفتاری دارد که توسط شییر و کارور (1988) نظریهپردازی شدهاست، بهعنوان "تمایل به این باور است که فرد به طورکلی در مقابل نتایج بد در زندگی پیروز خواهد شد" (شییر وکارور، 1992). خوشبینی از اصطلاح لاتین بهینه، به معنی "بهترین" گرفته شدهاست. خوشبین بودن، بهمعنای معمول کلمه، بهعنوان انتظار بهترین نتیجه ممکن از هر شرایط مشخص تعریف شدهاست. این معمولاً در روانشناسی بهعنوان خوشبینی ذاتی شناخته میشود. بنابراین اعتقاد را نشانمیدهد که شرایط آینده برای بهترین شرایط پیش خواهد رفت (فرهنگ لغت آکسفورد، 2014). به همین دلیل، این بهعنوان صفتی دیدهمیشود که مقاومت را در برابر استرس پرورش میدهد (مریام-وبستر، 2017). اگر افراد به نتایج نامطلوب اعتقاد داشتهباشند، اطمینان دارند که تلاش خود را برای رسیدن به اهداف خود حتی اگر با موانعی روبه‌رو شوند ادامه دهند. نقش مهمی که انتظارات در این مدل بازی میکنند منجر به کاوش در تأثیرات رفتاری و عاطفی تفاوتهای فردی در خوشبینی و بدبینی شدهاست. مطالعات در مورد خوشبینی شواهد زیادی را ارائه کرده است که نشانمیدهد. این ماده دارای بسیاری از ویژگیهای مفید کیفیت زندگی است و نقش اساسی در سلامت جسمی و روانی دارد. نظریههای خوشبینی شامل مدلهای خلقی و مدلهای سبک توضیحی و اسنادی است. روشهایی برای اندازهگیری خوشبینی در هر دو سیستم نظری، معرفی شدهاست مانند آزمون جهتگیری زندگی که برای مدل سبک توضیحی و اسنادی طراحی شدهاست (بیتس و تیموتی، 2015؛ به نقل از بهلولزاده، 1399).
2-3-1 خوشبینی و منشأ و ماهیت آن
خوشبینی گرایشی است که بهصورت طبیعی فرد را به این طرف میبرد که پیامدهای مثبت را پیشبینی کند و اعتقاد داشتهباشد که آثار منفی تنها زودگذر هستند. نقطه مقابل خوشبینی بدبینی است که گرایشی است که اعتقاد دارد حوادث بد برای دراز مدت ادامه خواهد داشت و این حوادث آثار منفی پایدار دارند (سلیگمن، 2010). در مجموع خوشبینی و بدبینی از خصوصیتهای وسیعی هستند که بهشکل مثبت یا بهصورت منفی در شرایط کلی زندگی نهتنها در شرایط ویژه، فرد را تسخیر میکنند (شییر و کارور، 1993). پژوهشهای چندی همبر روی سازه خوشبینی موقعیتی انجامشده است. گرایشی که پیامدهای مثبت را برای یک دامنه خاص زندگی، پیشبینی میکند (نف و گیرز، 2013).
اکثراً خوشبینی و بدبینی اشاره به دو مقوله جدا از هم دارد. اشخاص یا به دسته خوشبین یا دسته بدبین تقسیم میشوند. در حقیقت، خوشبینی و بدبینی بهتر است یک پیوستار مد نظر گرفته شود که اشخاص در یک جایی از پیوستار میان این دو (خوشبینی و بدبینی) قرار میگیرند (کاور، شییز، سیگستروم، 2010).
پژوهشها ثابت میکنند که بیشتر اشخاص خوشبین هستند (سیگستروم، 2006). برخی از پژوهشها نیز ثابت میکنند که خوشبینی گرایش دارد در همه عمر پایدار باقی بماند (کارور و همکاران، 2010). البته در این مورد اختلافنظر وجود دارد. مثلاً، یک تحقیق باز آزمون پس از ده سال به این نتایج دست یافت که خوشبینی پایدار نمیماند. افت همبستگی میان پیشآزمون و پسآزمون 35/0 (سیگستروم، 2007). دیگر پژوهشها نیز ثابت میکنند که گرایشهای بدبینانه ممکن است از راه درمانهای شناختی و رفتاری کم شود (کارور و همکاران، 2010). بر همین اساس پژوهشگران موضوع را در مورد اینکه سطح خوش بیی اشخاص در طی عمر اشخاص ثابت میماند یا خیر، ادامه میدهند.
خوشبینی تفکری است که از سرشت و تربیت منشأ میگیرد. تحقیقات ثابت کرد که تقریباً وراثت 25 درصد تأثیر دارد. در بزرگسالانی سطوح بالاتر خوشبینی مشاهده شدهاست که کودکی خویش را با یک روش فرزندپروری گرم و امنیت اقتصادی سپری کردهاند (هاینین و رایکنین، 2005؛ متیوز، شایر، رایتاکری، پالکی وکلتیکنجاز-جاوینن، 2006).
خوشبینها گرایش دارند که با واقعیتی که در حال انجام است، کنار بیایند و بهازای اینکه از مشکلات اجتناب کنند به آنها نزدیک شوند. به بیانی دیگر اشخاص بدبین تمایل دارند از مشکل فرار کنند و با اینکه آن را انکار کنند یا در افکار واهی و پوچ درگیر شوند (کارور و همکاران، 2012).
2-3-2 فلسفه خوشبینی
خوشبینی روانشناختی، همان طور که توسط روانشناس مثبتگرا بن شاهر تعریف شدهاست، بهمعنای تمایل به پذیرش شکست است در حالی که اطمینان دارید که موفقیت بهدنبال خواهد داشت، نگرش مثبتی که او باکمالگرایی منفی در تضاد است (بن شاهر، 2009). کمالگرایی را میتوان محرک اجباری مداوم بهسمت اهداف غیرقابل دستیابی و ارزیابی صرفاً بر اساس موفقیت تعریف کرد. کمالگرایان واقعیتها و محدودیتهای توانایی انسان را رد میکنند. آنها نمیتوانند شکستها را بپذیرند و هرگونه رفتار جاهطلبانه و سازنده را از ترس دوباره شکست عقب میاندازند (هورن، 2011). این روانرنجوری حتی میتواند به افسردگی بالینی و بهرهوری پایین منجر شود (استاف، 2013).
بن شاهر (2009) بهعنوان جایگزینی برای کمالگرایی منفی، پذیرش خوشبینی را پیشنهاد میکند. خوشبینی، شکست دررسیدن به یک هدف را امکانپذیر میسازد و انتظار دارد که گرچه روند فعالیت بهسمت مثبت حرکت میکند، اما لازم نیست همیشه در تلاش برای رسیدن به اهداف موفق باشید. این اساس در واقع مانع از آن میشود که فرد بهینه در برابر شکست تحت فشار قرار گیرد (بن شاهر، 2009). خوشبینها شکستها را میپذیرند و از آنها نیز میآموزند، که این امر بهدنبال دستیابی به موفقیت بیشتر است (هورن، 2011). بن شاهر (2009) معتقد است که افراد خوشبین و کمالگرایان انگیزههای متفاوتی از خود نشان میدهند. افراد خوشبین تمایلات ذاتی بیشتری دارند و انگیزهای برای یادگیری دارند، در حالی که کمالگرایان انگیزه زیادی برای اثبات مداوم بودن خود دارند. خوشبینی نیز به دودسته تقسیم شدهاست: بهینهسازی محصول و بهینهسازی فرآیند. مورد اول بهعنوان چشمانداز توصیف میشود که بهدنبال تحقق بهترین نتیجه ممکن است در حالی که دومی بهدنبال حداکثر رساندن شانس دستیابی به بهترین نتیجه ممکن است (ریچر، 2010).
2-3-3 نظریه توضیحی و اسنادی
سبک توضیحی از نظریههای خوشبینانه متمایز است. در حالی که مربوط به معیارهای زندگی-جهتگیری خوشبینی است، نظریه سبک انتسابی نشانمیدهد که خوشبینی و بدبینی ذهنی بازتاب شیوههایی است که مردم درباره وقایع توضیح میدهند، یعنی اینکه اسناد باعث این گرایشها میشوند (هکفورت، شینک و اشتراوس، 2019). در اینجا، یک فرد خوشبین شکست را موقت میداند، در موارد دیگر اعمال نمیشود و تقصیر آنها محسوب نمیشود (اشنایدر و لوپز، 2009). معیارهای سبک اسنادی سه بعد را از میان توضیحات رویدادها متمایز میکند: آیا این توضیحات از علل درونی و بیرونی ناشی میشود. آیا علل پایدار در مقابل ناپایدار دیده میشوند. و اینکه آیا توضیحات در سطح جهانی در مقابل خاص بودن موقعیتی کاربرد دارند یا خیر. علاوه بر این، این معیارها اسناد را برای رویدادهای مثبت و منفی متمایز میکنند. یک فرد خوشبین توضیحات درونی، پایدار و کلی را به چیزهای خوب نسبت میدهد. توضیحات بدبینانه این صفات ثبات، کلی بودن و درونی بودن را ناشی از وقایع منفی مانند دشواری در روابط میداند مدلهای انتسابات خوشبینانه و بدبینانه نشانمیدهد که انتسابات خود یک سبک شناختی هستند- افرادی که تمایل دارند بر توضیحات کلی متمرکز شوند، این کار را برای انواع رویدادها انجام میدهند و سبکها با یکدیگر ارتباط دارند. علاوه بر این، افراد از نظر خوشبینی نسبت دادن آنها نسبت به رویدادهای خوب و همچنین بدبین بودن نسبت دادن آنها نسبت به وقایع بد متفاوت هستند، اما این دو ویژگی خوشبینی و بدبینی با هم ارتباط ندارند (لیو و بیتس، 2014).
2-4 امید
امید یکی از ویژگیهای زندگی است که ما را به جستجوی فردای بهتر وا میدارد. امید یعنی موفقیت و آینده بهتر و دلیلی برای زیستن. وقتی امید وجود داشتهباشد شادی و سرور در زندگی حضور خواهد داشت؛ به همین دلیل روانشناسی در سالهای اخیر به موضوع جدید تحتعنوان روان شناسی مثبت پرداختهاست (حسینی، 1388).
فرهنگ لغت وبستر امید را "تمایل به تکمیل چیز با ارزشی با احتمال واقعی تحقق همراه با تداوم انتظار وقوع آن" تعریف میکند. در فرهنگنامه رندم هاوس نیز امید بهصورت "انتظار مثبت فعال و مداوم برای تعقیب در جهت یک شایستگی مطلوب معقول" تعریف شدهاست (بهاری، 1390).

 

2-7 پیشینه پژوهش
ناکامورا و همکاران (2022) در پژوهشی با عنوان چه چیزی زندگی را هدفمند میکند؟ شناسایی پیش‌آیندهای احساس هدف در زندگی با استفاده از رویکرد گسترده مواجهه با تأخیر نشان دادند که رفتارهای بهداشتی، سلامت جسمانی و فعالیت بدنی با هدفمندی در زندگی (هدف برای چهار سال آینده) در ارتباط هستند.
بوززای و همکاران (2021) در تحقیقی با عنوان بیگانگی از مدرسه و پیشرفت تحصیلی: نقش درماندگی آموختهشده و جهت گیری تسلط دریافتند که بیگانگی از مدرسه، پدیده پیچیدهای است که اخیراً بهدلیل پیامدهای منفی ناشی از آن مانند عملکرد ضعیف تحصیلی، مشکلات یادگیری، انحراف از مدرسه، مشکلات رفتاری و کناره گیری از سیستم آموزشی، توجه قابل توجهی از سوی روانشناسان را به خود جلب کرده است. رفاه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان. با این حال، رفتارهایی (یعنی تسلط یا درماندگی) توسط دانش آموزانی که احساس بیگانگی از مدرسه را تجربه میکنند و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی آنها در تحقیقات نادیده گرفته شدهاست. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی نقش جهت گیری تسلط و درماندگی آموختهشده در رابطه بین بیگانگی از مدرسه و پیشرفت تحصیلی بود که نتایج، نقش جهت گیری تسلط و درماندگی آموختهشده را در رابطه بین ادراک دانشآموزان از بیگانگی از مدرسه و پیشرفت تحصیلی برجسته کرد.


شوگ و همکاران (2021) نشان دادهاند که خوشبینی با علائم کمتر افسردگی، سطوح بالاتر رفاه، نرخ فرسایش کمتر و درک قویتر از حمایت اجتماعی مرتبط است.
گنس و گوکمن (2021) نشان دادند که استرس با میزان امید و خوشبینی دانشجویان رابطه منفی دارد. همچنین، استرس از طریق خوشبینی و امید، تأثیر مستقیم بر بهزیستی روانی دارد. در نهایت، آنها نشان دادند که خوشبینی و امید اثرات نامطلوب استرس بر بهزیستی روانی را کاهش میدهد.
منا بنت صقر الدمیخ ویحیی بن مبارک خطاطبه (2021) در پژوهشی با عنوان اثربخشی یک برنامه بر اساس مشاوره رفتاری عاطفی منطقی برای کاهش درماندگی آموختهشده از معلولان جسمی در ریاض به این نتایج دست یافتند که بین میانگین نمرات اعضای گروه آزمایش و کنترل در سطح درماندگی آموختهشده، پس از اجرای جلسات برنامه مبتنی بر مشاوره منطقی، عاطفی و رفتاری، تفاوتهای معنادار آماری آشکاری وجود دارد. چنین تفاوتهایی مربوط به گروه آزمایش و به نفع آن بود. همچنین مشخص شد که بین میانگین نمرات گروه آزمایش در سطح درماندگی آموختهشده، قبل و بعد از اجرای برنامه بر اساس مشاوره منطقی، عاطفی، رفتاری تفاوت آماری معناداری وجود دارد. این تفاوتها به نفع پسآزمون بود. در نهایت، نتایج نشان دهنده وجود تفاوت آماری معنادار بین میانگین نمرات گروه آزمایش در درماندگی آموختهشده بین دو آزمون بود.

 

قسمتی از منابع

[1]    احدی، الناز؛ انتصارفومنی، غلامحسین؛ کیانی، قمر. (1400). تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانشآموزان دختر با درماندگی آموختهشده. مجله مطالعات ناتوانی(11):59.
[2]    افضلی، مهناز؛ افضلی، افشین؛ دلاور، علی (1393). فرا تحلیلی بر پایاننامههای انجامشده در حوزه افت تحصیلی. فصلنامه اندازهگیری تربیتی، 5 (17)، 23-44.
[3]    امیریان، سیده خدیجه (1392). رابطه درماندگی آموختهشده با پیشرفت تحصیلی؛ میانجیگری اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان. پایاننامه کارشناسیارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علومتربیتی و روانشناسی.
[4]    امیریان، سیده خدیجه؛ عبدخدایی، محمدسعید، کارشکی، حسین (1396). نقش میانجیگرانه اهمالکاری تحصیلی و اضطراب امتحان در رابطهی درماندگی آموختهشده با پیشرفت تحصیلی. پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روانشناسی)، 7 (2)، 5-22.
[5]    اکبری، علی؛ جاجرمی، محمود؛ قاسمی مطلق، مهدی (1399). اثربخشی آموزش رواندرمانی مثبتگرا بر امیدواری و بهزیستی روانشناختی همسران جانبازان. نشریه آموزش پرستاری، 9 (4)، 23-30.
[6]    بدری گرگری، رحیم؛ نعمتی، شهروز؛ واحدی، شهرام؛ طاهری، اعظم (1398). نشریه راهبردهای آموزش در علومپزشکی، 12 (1)، 103-109.
[7]    بخشیپور، ابوالفضل؛ نور الهی، شبنم (1401). تحلیل ادراک دانشآموزان مقطع متوسطه از عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در شرایط همهگیری کرونا: مطالعه کیفی. رویش روانشناسی، 11 (4)، 181-192.
[8]    بهاری، فرشاد (1390). مبانی امید و امید درمانی و راهنمایی امید آفرینی. تهران: انتشارات دانژه.
[9]    بهلولزاده، تکتم (1399). رابطه خوشبینی و امید به زندگی با اضطراب سلامت و سلامت اجتماعی در کارمندان شرکت گاز مشهد. پایاننامه کارشناسیارشد روانشناسی تربیتی، مؤسسه آموزش عالی کاویان، مشهد.
[10]    پرویزیان، مهرناز؛ بردیده، محمدرضا؛ مظفری، محمد؛ امیدوار، بنفشه.(1401). تدوین برنامه به شیوهی رفتاردرمانی شناختی: ارزیابی اثربخشی بر درماندگی آموختهشده دانشآموزان دارای اختلال یادگیری خاص (دیکته). نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، دوره 8، شماره 3.

 

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643