مقاله و مبانی نظری تعاریف ومفاهیم پولشویی و پولشویی بین المللی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم پولشویی

در قالب WORD ودر 80 صفحه وقابل ویرایش

 

فهرست مطالب

2-3-تاریخچه پولشویی    13
2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران    14
2-5-تاریخچه بانک صادرات    18
2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی    22
2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)    22
2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال)    23
2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا    23
2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO)    24
2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)    24
2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF)    25
2-7-آمار مربوط به پول شویی    27
2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی    28
2-8-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی    29
2-9-مکانیزم های پولشویی    32
2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد    33
2-10-1- پولهاي خاکستري    33
2-10-2 پولهاي سياه :    33
2-10-3- پولهاي کثيف (پولهاي آغشته به خون):    34
2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک    34
2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر است:    34
2-12-2-حساب های وابستگان؛    35
2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛    36
2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛    36
2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛    36
12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛    37
2-12-7- حسابهای غیرفعال؛    37
2-12-7-1- نقل وانتقال پول    37
2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها    38
2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها    38
2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)    39
2-12-7-5-اسمورفینگ:    39
2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی):    40
2-12-9-بانک هاي پوسته ای    41
2-12-10-شرکت های بیمه    42
2-12-11- صرافی ها    42
2-12-12-تجارت بین الملل    43
2-12-13-شعب اجاره ای    43
2-12-14-بازار اوراق بهادار    45
2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی:    45
2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران    49
2-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:    51
2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:    52
2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی    53
2-17-1-ريسک اعتباري    55
2-17-2-ريسک مشتري    55
2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:    56
2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان:    59
2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم    61
2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1:    61
2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری:    63
2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک:    65
2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت(    66
2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري    67
2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها    67
2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:    68
2-19-8-نگهداری سوابق:    69
2-20-واحد تطبیق:    72
2-20-1- الزامات واحد تطبیق:    72
2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:    73
2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق:    75

منابع

 

 

2-1-مقدمه
در چند دهه اخير صنعت بانکداري، سازمان هاي مالي و صنعت خدمات مالي کشورهاي توسعه يافته، گام هاي بلندي را در جهت مبارزه با پول شويي برداشته اند. با وجود اين، اين گروه از مشاغل هنوز هم نسبت به جرم پول شويي آسيب پذير مي باشند، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرفت  فنا وري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است. بر اين اساس، سازمان هاي بين المللي درگير با پديده پول شويي از جمله گروه اقدام مالي عليه پول شويي با عنايت به زيا ن هاي اقتصادي و اجتماعي پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم، بانک ها و موسسات مالي در کشورهاي مختلف را همواره ترغيب مي کنند تا برنامه هاي موثري ر ا عليه پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم به کارگيرند. يک برنامه موثر ضد پول شويي شامل کنترل هاي لازم در خصوص گشايش حساب، تشخيص و گزارش موارد مشکوک مي شود .(کشتکار 3:1390)
پولشويي اثر مهمي بر اقتصاد کشور دارد، زيرا پولشويي رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است. به طور کلي پيامدهاي مضر اين دوپديده براي بانکها به شرح زير است:
شهرت: موسساتي که به نحوي درگير فعاليتهاي پولشويي شوند، اعتماد مشتريان خود را که سپرد هگذار يا قر ضکنند ههاي معتبري هستند، از دست خواهند داد و این امر باعث خواهد شد که اين مشتريان براي انجام امور خود به جاي ديگری مراجعه کنند.
تعاملا ت: پولشويي و تامين مالي تروريسم سبب اخلال در فرايندهاي داخلي موسسه يا ممانعت از روابط موسسه با با نکهاي ديگر يا افزايش هزين ههاي عملياتي و تامي نمالي موسسه مي شود.
مسائل حقوقي: پولشويي و تامين مالي تروريسم سبب طرح دعوي عليه موسسه، صدور احکام قضايي عليه موسسه و پرداخت جريمه و مجازات موسسه ميشود تا جايي که ممکن است مجوز فعاليت مؤسسه لغو يا مديران آن از کار برکنار شوند احتمالا ممنوعيت تمام عمر مديران از شرکت در فعاليتهاي بانک.
يک ضرروت حياتي براي تمام دولتها، اطمينان يافتن از اين است که سيستم بانکي براي مقاصد پولشويي تامين مالي تروريسم مورد استفاده قرار نگيرد. تحقق اين هدف نيز بدون مشارکت فعال ناظران بانکي غيرممکن است. مشکلات اجرا و پياد ه سازي، نظارت و اجراي سياس تها و روي ههاي اجرايي مبارزه با پولشويي تامين مالي تروريسم نيز نگرانيهاي روبه افزايش کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به همراه داشته است. در واقع همچنان که گزار شهاي برنامه هاي بررسي بخش مالي (FSAPs) در سالهاي 2002 تا 2008 و بررسيهاي دوجانبه نهادهاي منطق هاي گروه ويژه اقدام مالي نشان مي دهد، در اکثريت قريب به اتفاق کشورها، نظارت مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم يکي از ضعيفترين بخشهاي      نظا مهاي ملي است.(پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار:11،12،13:1392 )
در این فصل به بررسی پولشویی تاریخچه پولشویی و بانک سپس مکانیزم های مورد استفاده پولشویان در بانک و آثار سوء پولشویی بر بانکها و موسسات اعتباری و همچنین راهکارهای مقابله با پولشویی و در انتها هم به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است.از دیگر موضوعاتی که در این فصل به آن اشاره شده است تاریخچه مختصری از بانک صادرات و همایشهای برگزار شده در مورد بحث پولشویی است.
2-2-بیان مسئله
نخستين گام در مبارزه با پولشويي، افزايش امنيت و ثبات سيستم بانکی و ممانعت از به کارگيری سيستم بانکی توسط پولشويان و تأمين کنندگان مالی تروريسم است. اگرچه ناظر مبارزه با پولشویی معمولاً براي مشخص و بررسي کردن موارد فردي پولشويي تأمين مالي تروريسم نقش اصلي و اوليه را ندارد، کنترل تراکنش يا نقل وانتقالات مي تواند بخشي از فرايند نظارتي باشد. همچنين ناظران بانکي اغلب براي نشان دادن نقل وانتقالات مشکوک يا مشخص کردن اينکه کارمندي درگير پولشويي شده است، مجبورند مراحل بررسي را طي کنند.
ناظران بايد اختيار اداره و هدايت بازرسي ها از جمله بازرسي هاي حضوري از موسسات مالي را داشته باشند تا بدين وسيله اطمينان يابند که موسسات فوق مطابق با قوانين و مقررات عمل مي کنند. اين نظارت شامل بررسي سوابق مشتري هاي بانک ها، خط مشی و رويه بانکها براي مبارزه با پولشويي و بررسي دفاتر و مدارک موجود در بانک ها می‌شود. به طورکلي سه روش سازماني براي نظارت بر مقابله با پولشويي و تأمين مالی تروريسم وجود دارد:
نظارت توسط ناظر بانکي، نظارت توسط واحد اطلاعات مالي يا توسط نهاد يا موسسه ديگر، نظارت مشترک توسط واحد اطلاعات مالي و ناظر بانکي.
برای هر بانکي علاوه بر انجام وظايف تطبيقي مختلف مانند شناسايي مشتري، گزار شدهي نقل وانتقالات مشکوک و الزامات در خصوص نگهداري سوابق، لازم است مطابق با استانداردهاي بین المللي و تحت قوانين کشور، اقدام به پولشويي و تأمين مالي تروريسم جرم، شناخته شود. بنابراين در هربانکي روسا، مديريت رسمي و کارکنان در صورت شرکت در فعالي تهاي پولشويي وتأمين مالي تروريس م مورد پيگرد قانوني قرارگرفته و جريمه خواهند شد. درنتيجه يک بانک بايد دغدغه زيادي نسبت به انجام تعهدات خود داشته باشد.همچنين يک بانک بايد مطمئن باشد مديران و کارکنان آن، چه به صورت اتفاقي و چه به صورت عمدي درگير اقدامات مجرمانه نيستند. اين جنبه کيفري به پيچيدگي و دشواري مسايل مبارزه با پولشویی مي افزايد. (پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار: 17،20:1392)
در متن کامل مقررات بانک مرکزي و در پیشگیري از پولشوئی، تطهیر پول را اینگونه تعریف کرده"تحصیل و نگهداري یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است
در مجموع می‌توان گفت، پولشویی فرایندي است که طی آن درآمد هاي غیرقانونی را قانونی جلوه می‌; دهند. به تعبیر دیگر، پولشویی فرآیندي است که در طی آن منابع اصلی پول و اموال نامشروع، پنهان می‌شود. از دیدگاه علم حقوق، هرگونه فعل یا ترک فعل که براي قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال با منشاء غیر قانونی صورت گیرد پولشویی است. (اسعدی 253:1382)
لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی روشها ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی در بانک است.
2-3-تاریخچه پولشویی
تاریخچه پولشویی" پولشویی به عنوان یک جرم حدود سه دهه قبل سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساسا در مورد قاچاق داروهای روان گردان و مواد مخدر مطرح گردید،ولی سابقه پولشویی به مراتب خیلی بیش از این است.
درباره واژه پولشویی به عنوان یک جرم،چندین دیدگاه و نظریه متفاوت وجود دارد:
اولین نظریه معتقد است که واژه "پول شویی" در زمان گنگسترهای امریکایی به کار رفت که دراصل به خاطر تحریم ایجاد شده بود ممنوعیت نوشیدنی های الکلی. مکانیزم های متعددی برای پنهان کردن ریشه و منشاء مقادیر قابل توجهی پول که از واردات و فروش الکل به دست آمده بود، انجام گرفت.
یکی از راه های پوشاندن منبع این پول ها، قماربازی قانونی بود. مشکل عمده این گنگسترها این بود که این پول به صورت نقد و معمولاً سکه بود. اگر سکه ها را در بانک می‌گذاشتند، مطمئناً از آنها سوال می‌شد. اما انبار کردن این مقدار زیاد پول به شکل سکه های کم ارزش واقعاً کابوس بود. به همین خاطر، تصمیم گرفتند آن را به کار بیندازند. یکی از این کارها ماشین های خودکار بود که سکه داخل آن می‌اندازند و کالای مورد نظر را تحویل می‌دهد و کار دیگر رختشوی خانه بود. و از اینجا بود که واژه پول شویی ابداع شد. .( ام راید 206،227:1996)
نظریه دوم دلیل رواج پولشویی را فرآیندی می‌داند که در آن پول کثیف وغیر قانونی با عبور از صافی های پولی و مالی مختلف و نقل و انتقالات پیچیده و تو در تو شسته شده و ظاهری تمیز به خود میگیرد. در این حالت رد یابی ریشه های اصلی آن به مراتب دشوارتر می‌شود. اصطلاح پولشویی نخستین بار در جریان رسوایی واتر گیت در اواسط دهه هفتاد توسط مشاور حقوقی نیکسون رییس جمهوری وقت آمریکا مطرح گردید.( تذهیبی 24:1384)
نظریه سوم که در آن استرلینگ سیگریو در یکی از کتاب های خود تاریخچه آن را در چین جمع آوری کرده است،توضیح می‌دهد که چطور سوءاستفاده حکمرانان از تاجران و دیگران باعث شده بود که دنبال راه هایی برای پنهان کردن ثروت خود باشند، طوریکه بتوانند بدون اینکه شناسایی شوند آن را از جایی به جای دیگر منتقل کنند. پس اگر این را در نظر بگیریم، پول شویی به 4000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. (استرلینگ 8:1995)
نظریه چهارم سابقه پولشویی در مطرح شدن آن در سطح بین المللی را در پی دزدیده شدن بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای کشور زئیر توسط رییس جمهوری وقت ،موبوتو و همچنین دزدیده شدن حدود 6 میلیارد دلا از کشور نیجریه توسط آباچا می‌داند. (صادقی 74:1382)

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643