مقاله و مبانی نظری تعاریف و تئوری های ورشکستگی و درماندگی مالی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تئوری های ورشکستگی و درماندگی مالی

در قالب word در 67 صفحه وقابل ویرایش

 

فهرست مطالب

مقدمه 14
(2-2 تعاریف ورشکستگی15
(3-2 دلایل ورشکستگی17
(4-2 مراحل ورشکستگی02
(5-2 قوانین ورشکستگی.21
2-5-1 ) قوانین ورشکستگی در ایران12
(6-2 تکنیک های مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی.23
(1-6-2 تکنیک آماری.42
(2-6-2 تکنیک هوش مصنوعی.24
(3-6-2 مدل های تئوریک.25
2-7) مدل های پیش بینی درماندگی مالی 25
2-7-1) آماری تک متغیره25
2-7-2) تحلیل تشخیصی چندگانه(MDA)26
2-7-3) مدل احتمالی خطی(LPM)27
2-7-4) مدل لوجیت28
2-7-5) مدل پروبیت29
2-7-6) روش های مجموع تجمعی30
2-7-7) فرایندهای تعدیل ناقص.30
2-7-8) الگوریتم طبقه بندی بازگشتی30
2-7-9) استدلال مبتنی بر موضوع.31
2-7-10) شبکه های عصبی مصنوعی.32
2-7-11) الگوریتم ژنتیک.33
2-7-12) برنامه ریزی ژنتیک35
2-7-13) مدل مجموعه های سخت.41
2-7-14) ماشین بردار تکیه گاه(SVM).42
2-7-15) معیارهای تجزیه ترازنامه(BSDM).42
(8-2 تئوری های ورشکستگی43
2-8-1) تئوری ورشکستگی قمارباز43
2-8-2) تئوری مدیریت وجوه نقد.43
2-8-3) تئوری های ریسک اعتباری.43
2-8-3-1) مدل های اعتبار سنجی مورگان و KMV مودی.43
2-8-3-2) ریسک اعتباری CSFB43
2-8-3-3) تئوری پرتفو لیوی اعتباری مک کینسی44
(9-2 میزان کاربرد تکنیک ها در مدل بندی پیش بینی ورشکستگی44
(10-2 میزان دقت و خطای نوع اول و دوم مدل های پیش بینی ورشکستگی46
(11-2 نسبت های مالی مورد استفاده در پیش بینی ورشکستگی50
(12-2 نتیجه گیری.50
بخش دوم : پیشینه تحقیقات
2-13) مطالعات صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق15
2-13-1) تحقیقات خارجی انجام شده در زمینه درماندگی مالی.51
2-13-2) تحقیقات داخلی انجام شده در زمینه درماندگی مالی.53
2-13-3) تحقیقات انجام شده در زمینه الگو های جریان نقدی.55
2-14) نتیجه گیری ادبیات و پیشینه تحقیقات57
2-15) خلاصه فصل.58

منابع

 

2-1) مقدمه :

  هدف از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری مالی فراهم ساختن مبنای تصمیم گیری اقتصادی است. هر نوع تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. اطلاعات نقش بسیار موثری را ایفا می‌نماید و هر نوع تصمیم گیری مستلزم کسب، پردازش، تجزیه و تحلیل و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است. از این رو تجزیه و تحلیل صورت های مالی می‌تواند نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران را پاسخ دهد.مدیران، سهامداران، کارکنان، بستانکاران، مشتریان، سرمایه گذاران و سایر افراد ذینفع برای تصمیم گیری به اطلاعات نیازمند هستند و این نوع اطلاعات می‌تواند از طریق صورت های مالی که یکی از منابع تامین کننده نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان است، برآورده شود.تحلیل گران مالی با استفاده ازاطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت ها قدرت تصمیم گیری را افزایش می‌دهند.یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل صورت های مالی، استفاده و بکارگیری نسبت ها و شاخص های مالی و غیر مالی حاصله از صورت های مالی است به طور مثال نسبت های نقدینگی، عملیاتی و غیره می‌توانند برای استفاده کنندگان موثر باشند. یکی از راه هایی که می‌تواند به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از هدر رفتن منابع کرد، پیش بینی ورشکستگی است. ورشکستگی همواره طیف وسیعی از افراد، سازمان ها و به طور کلی بخش بزرگی از جامعه را معطوف به خود کرده است. ارائه تعریفی دقیق از گروه های درگیر مسئله ورشکستگی بسیار مشکل است اما می‌توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه گذاران، بستانکاران، رقبا و نهادهای قانونی پیش از سایرین تحت تاثیر پدیده ورشکستگی قرار می‌گیرند. لذا امروزه پیش بینی ورشکستگی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است(فرج زاده،1386).
  سرمایه گذاران با پیش بینی ورشکستگی نه تنها از ریسک از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می‌کنند بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک سبد سرمایه گذاران خود استفاده می‌کنند. مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر ورشکستگی می‌توانند اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از ورشکستگی اتخاذ کنند. از آنجایی که ورشکستگی هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه تحمیل می‌کند، از دیدگاه کلان نیز مورد توجه و اهمیت قرار می‌گیرد. زیرا منابع اتلاف شده در یک واحد اقتصادی بحران زده می‌توانست به فرصت های سودآور دیگری اختصاص یابد(دیوسالار،1389).
2-2) تعاریف ورشکستگی :
درماندگی مالی : در فرهنگ لغات آکسفورد، واژه Distress  به معنای پریشانی، درد، اندوه، فقدان پولی و تنگ دستی آورده شده است. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از پریشانی مالی ارائه شده است. گوردون (1971) در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری پریشانی مالی، آن را بعنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف کرده است که احتمال عدم توانائی باز پرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می‌دهد.  ویتاکر (1999) پریشانی مالی را وضعیتی در نظر می‌گیرد که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلند مدت کمتر است. از نقطه نظر اقتصادی، پریشانی مالی را می‌توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه است. علائم اولین مرحله از درماندگی مالی،شامل منفی شدن خالص جریان های نقدی و سود شرکت و همچنین کاهش ارزش بازار سهام شرکت است. علائم دومین مرحله ازدرماندگی مالی شامل تلاش مدیریت برای کاهش هزینه ها  است. اگر این وضعیت همچنان ادامه یابد، شرکت وارد سومین مرحله از درماندگی مالی می‌شود.در این مرحله پرداختهای لازم به عرضه کنندگان، کارکنان و اعتبار دهندگان با تاخیر صورت می‌گیرد.در این مرحله ممکن است شرکت به اقدامات جدی تری دست بزند مانند:1-انتشار سهام یا اوراق بدهی جدید(درصورتی که چنین اقداماتی امکان پذیر باشد)2-فروش دارایی ها 3-ادغام با شرکتی که در صنعت مربوطه موفق تر است و یا 4-مذاکره با اعتبار دهندگان برای زمانبندی مجدد باز پرداخت بدهی ها. اگر هیچ یک ازاین اقدامات منجر به حل مسئله نگردد، شرکت وارد چهارمین مرحله از درماندگی مالی یعنی ورشکستگی می‌شود.
درادبیات پریشانی مالی شرکت ها عموما 4 اصطلاح به صورت گسترده استفاده می‌شوند. آنها عبارتند از: شکست، درماندگی، قصور و ورشکستگی. هر چند این واژه ها دارای معانی متفاوت و متمایزی می‌باشند اما اغلب درادبیات مربوطه به صورت مترادف به کار می‌روند. اقتصاددانان این 4 واژه را این چنین توصیف می‌کنند (آلتمن، 1993):
شکست : به این معنی است که نرخ بازده تحقق یافته سرمایه گذاری ها، همواره از نرخ های بازده متداول سرمایه گذاری های مشابه پایین تر است. در این رابطه از معیارهای متفاوتی مانند درآمد ناکافی برای پوشش هزینه ها و یا پایین تر بودن بازده متوسط سرمایه گذاری از هزینه سرمایه استفاده می‌شوند. از نظر اقتصادی یک شرکت می‌تواند بدون قصور در پوشش تعهدات جاری خود به دلیل عدم وجود الزام قانونی، برای سال های متمادی در وضعیت شکست قرار گیرد.
درماندگی : درماندگی اصطلاحی است که به شکل تخصصی استفاده می‌شود و نشان دهنده فقدان نقدینگی است، بنابراین بیشتر مبتنی بر وجوه نقد است و هنگامی رخ می‌دهد که یک شرکت نتواند تعهدات مالی خود را ادا کند. " درماندگی تکنیکی" که به معنی بحرانی شدن وضعیت مالی است، اغلب منجر به اعلام ورشکستگی شرکت می‌شود.
نکول : نکول یکی دیگر از اشکال پریشانی مالی است که همیشه بین شرکت بدهکار و گروه بستانکاران رخ    می‌دهد. شرکت ها پس از عدم پرداخت اصل یا بهره یک وام بلافاصله در شرایط نکول قرار نمی‌گیرند. به هر حال هنگامی که شرکت ناتوان از پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه است و این مشکل ظرف 30 روز برطرف نشود، در حالت نکول قرار می‌گیرد. در چند دهه اخیر نکول در پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه به رویدادی متداول تبدیل گشته است.   
ورشکستگی : هنگامی یک شرکت ورشکسته است که مبلغ کل بدهی ها از ارزش منصفانه کل دارایی ها بیشتر شود.در این حالت شرکت می‌تواند از طریق مراجع قضایی اعلام ورشکستگی نماید.دان و براداستریت(1980) شرکتهای ورشکسته را این طور تعریف می‌کنند: "واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند."           
در این پژوهش شرکتهایی که طبق بخشنامه ی سازمان بورس اوراق بهادار به تابلوی غیر رسمی منتقل شده اند و دارای زیان متعدد، سرمایه درگردش منفی و جریان نقد ناشی از عملیات منفی هستند به عنوان شرکت های درمانده مالی تلقی گردیده اند.

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643