مقاله و مبانی نظری تعاریف و دیدگاه های سلامت روان و استرس شغلی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مقاله و مبانی نظری تعاریف و دیدگاه های سلامت روان و استرس شغلی

در قالب ppt و در 71 صفحه وقابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

1-2 کار
2-2 سلامت روان
3-2 تعریف سلامت روان
1- معيارهاي سلامت روان يا اشخاص سالم:
4-2 ویژگیهای افراد سالم
5-2 نظريههاي سلامت روان
1-5-2 مفهوم سلامت روان در نظريات روانکاوي
1-1-5-2 نظريه زيگموندفرويد
2-1-5-2 نظريه کارل يونگ
3-1-5-2 دیدگاه کارن هورنای
4-1-5-2 دیدگاه اریک برن
5-1-5-2 دیدگاه هری استاک سالیوان
2-5-2 رویکرد روان شناختی
1-2-5-2 دیدگاه کنراد لورنز
2-2-5-2 دیدگاه مک دوگال
3-2-5-2 دیدگاه اسکینر
4-2-5-2 دیدگاه صفات موری
3-5-2 دیدگاه انسانگرایانه
1-3-5-2 گرودون آلپورت
4-5-2 مفهوم سلامت روان در نظريات رواني اجتماعي
1-4-5-2 نظريه آلفردآدلر
2-4-5-2 نظريه اريک فروم
3-4-5-2 نظريه اريک اريکسون
4-4-5-2 دیدگاههای مزلو
6-2 استرس شغلی
7-2 تعریف استرس شغلی
8-2 علل استرس در محيط کار
9-2 منابع استرس در محيط کار
1-9-2 ويژگي نقش
2-9-2 ويژگيهای شغلی
10-2 نشانههای استرس شغلی
11-2 شیوع استرس شغلی
12-2 پیامدهای استرس شغلی
13-2 سبکهای مقابله
14-2 انواع شیوههای مقابلهای
15-2 انواع مقابلههای کارآمد
1-15-2 مقابله متمرکز بر مسئله
2-15-2 مقابله متمرکز بر هیجان
3-15-2 انواع مقابلههای ناکارآمد و غیرمفید
4-15-2 برنامهریزی
16-2 پژوهشهای پیشین
1-16-2 پژوهشهای مربوط به ارتباط استرس شغلی و سلامت روانی
2-16-2 پژوهشهای مربوط به ارتباط استرس شغلی و راهبردهای مقابلهای
3-16-2 پژوهشهای مربوط به ارتباط سلامت روان و راهبردهای مقابلهای
4-16-2 پژوهشهای مربوط به ارتباط استرس شغلی با متغیرهای دیگر
5-16-2 پژوهشهای مربوط به ارتباط راهبردهای مقابلهای با متغیرهای دیگر
17-2 جمعبندی
18-2 فرضیههای پژوهش
فهرست منابع

 

 


5-2 نظريههاي سلامت روان
1-5-2 مفهوم سلامت روان در نظريات روانکاوي
1-1-5-2 نظريه زيگموندفرويد
نظريه فرويد يکي از پيچيدهترين نظريههاي روانشناسي است از نظر فرويد قسمت عمدهاي از شخصيت ما در سطح ناهشيار عمل ميکند. از انگيزههاي واقعي خودمان خبر نداريم و رفتارهايمان تحت مهار هشيار قرار ندارند. ما همگي در تعارض با خودمانيم چونکه نهاد لاجرم با سن برتر درگير خواهد شد. هيچگونه صلح و آرامش دروني در کار نخواهد بود. از آنجايي که من ميکوشد اين تعارض دروني را حل کند، لذا دست به خود فريبي زده و بنابراين، همه ما واقعيت را تحريف ميکنيم. از نظر فرويد سلامت جسم و روان، انبساط خاطر در نهايت شادکامي و تن آرامي پديدههايي هستند که درارتباط با محيط زيست انسانها تحقق ميپذيرند. کارکرد نامناسب نهادها و نظامهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و درماني دريک جامعه در ارتباط مستقيم با بهداشت رواني و جسمي مردم آن جامعه است و سلامت افراد را دچار مخاطره ميکند، در اجتماعاتي که انسانها تحت تأثير عوامل نامساعد محيطي مانند: حوادث طبيعي (سيل، زلزله، بيماري-هاي اپيرميک، نارساييهاي ناشي از گسترش شهرهاي بزرگ (آلودگي هوا، ترافيک، محيط پرهياهو) بي عدالتي اقتصادي، جنگ، بحرانهاي اجتماعي، از هم گسيختگي خانوادگي، تضادهاي درون گروهي و برون گروهي فرهنگي مسائلي از اين قبيل قرار دارند نميتوان انتظار سلامت جسمي و رواني را داشت، هر يک از پديدههاي اجتماعي و طبيعي بالا ميتواند زندگي عادت يک شخص سالم را تحت تاثير قرارداده و آنرا از حالت طبيعي خارج کند. برابر تحقيقات انجام شده، محروميتهاي زندگي ناشي از پائين بودن طبقه اجتماعي در اختلالهاي کنشي و رواني نقش بسيار مهم داشته است (اندل، 2009).
افراد پائينترين طبقه اجتماعي، بالاترين ميزان روان درماني را در بيمارستانها داشتهاند و هر چند موقعيت اجتماعي پائينتربوده است، تشخيصهاي روانپزشکي در مراحل پيشرفتهتر بيماري صورت گرفته است. صاحبنظران معتقدند تا زماني که مفهوم عدالت، تساوي، حقوق اجتماعي و اقتصادي و بهداشتي و درماني در جهان به نحو مطلوبي پياده نشود و توزيع عادلانه وسایل و امکانات درماني پيشگيري بيماريها به طور منصفانه صورت نگيرد امکان سلامت جسمي و رواني مطلوب براي جامعه بشري ميسر نيست. اگر به اطراف خود بنگريم متوجه ميشويم که سازمانهاي کوچک و بزرگ اجتماعي در ارتباط با ارگانيسم انساني در فعاليت هستند. سازمان-هايي مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان. کار و اموراجتماعي، رفاه و بهزيستي، حقوق و اموراقتصادي و موسساتي نظير مهدکودکها، رسيدگي به امور سالمندان، امور بيسرپرستان و ... باني و متولي حقوق اجتماعي و درماني افراد جامعه هستند. سرنوشت بهداشت رواني و جسمي افراد جامعه در حال آينده با توجه به کارکرد اين موسسه ها تعيين ميشود (فونس و همکاران، 2008).


7-2 تعریف استرس شغلی
استرس شغلی به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای محیط کار، فرسودگی بدنی یا عاطفی است که بر اثر مسائل و مشکلات واقعی یا ذهنی پدید میآید. واژه استرس مستقیماً از زبان لاتین گرفته شده و به معنی تحمیل، فشار و خسته شدن می-باشد، این واژه به سرعت فراگیر شده و به یکی از اصطلاحهای رایج پنج دهه اخیر تبدیل گردیده است. اولین بار روچ (1984) این اصطلاح را چنین تعریف کرد که استرس پاسخی غیر اختصاصی از ارگانیسم در مقابل هر تقاضا یا تغییر در شرایط فیزیکی است. بر اساس تعریف مؤسسه ملي ايمني و بهداشت حرفه اي (NIOSH) فرد زمانی با استرس شغلی مواجه میشود که بین نیازهای شغلی با تواناییها، قابلیتها و خواستههای وی هماهنگی موجود نباشد (هاشمینژاد و همکاران، 1392). در این تعریف ضمن تاکید بر عدم هماهنگی با تواناییها و قابلیتهای فرد، به خواستههای فردی نیز توجه شده است. کندال و همکارانش استرس را یک تجربه طبیعی و قابل پیش بینی در روند زندگی و کار معرفی کرده و تاکید داشتهاند که همه نتایج استرس منفی نیستند و گاه استرس حالت منفی و گاه نیز پیامدهای مثبتی به همراه دارد (کندال، مورفی، اونیل و بورسنال، 2000).
نشانههاي استرس شغلي در سه حیطه رواني، جسماني و رفتاري نمايان ميشود. حیطه رواني استرس شغلي با نارضايتي شغلي همراه است، اين نارضايتي از شايعترين پیامدهاي استرس شغلي    ميباشد که باعث افسردگي، اضطراب، ملالت، اختلالات جنسي، احساس ناکامي، انزوا و بیزاري ميشود (کنزویچ، میلوسویچ، گلوبیچ، بلوسویچ، روسو و موستاجبگوویچ، 2011).

 


12-2 پیامدهای استرس شغلی
یکی از پیامدهای استرس شغلی اثر بر عملکرد شغلی می-باشد. استرس شغلی در حدی که از تواناییها و ظرفیتهای فرد تجاوز نکند میتواند با افزایش انگیزه سبب بهبود عملکرد شود ولی در صورتی که از ظرفیت مقابلهای افراد تجاوز کند میتواند اثر تضعیف کننده بر عملکرد فردی و سازمانی داشته باشد. نتایج اکثر مطالعات انجام شده ارتباط منفی بین استرس شغلی و میزان عملکرد را نشان  میدهد (شهید، لطیف، سهیل و ما، 2011) و این در حالی است که اگر استرس شغلی کارکنان کلیدی و یا شمار زیادی از نیروی کاری سازمان را تحت تأثیر قرار دهد میتواند سلامت و عملکرد سازمان را به چالش کشیده و در این حالت سازمان نه تنها بهترینها را از کارکنانش دریافت نمیکند بلکه ممکن است که عملکرد آن در بازار رقابتی به طور فزایندهای تحت تأثیر قرار گیرد (خانهشناس، الهیاری و خلخالی، 1392). تأثير استرس سازماني با افزايش ميزان کارگريزي، تعويض زودهنگام کارکنان، ارتباط نامناسب با ارباب رجوع، کاهش ميزان امنيت شغلي، عدم سلامت محيط کار، کنترل ضعيف کيفيت محصولات و ... ارتباط دارد. به بيان ديگر هرچه ميزان استرس سازماني بالاتر باشد، عوامل ذکر شده از فراواني بيشتري برخوردارند (رحمانی، 1386). چهارمين مجموعه تشخيصي و آماري انجمن روانپزشکي امريکا (DSM-IV) نشانهها و عوارضي مانند: بيماريهاي قلبي-عروقي، اختلالهاي معدهاي-رودهاي، آسيبديدگيهاي بدني، خستگي جسماني، سردرد، افزايش مراجعات به درمانگاه، از دست دادن اشتها و کاهش وزن، افزايش رفتارهاي مخاطرهآميز، اختلال در روابط با خانواده و دوستان، پرخاشگري، خودکشي يا اقدام به آن را براي استرس شغلي برميشمارد (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000؛ ترجمه نیکخو و آوادیس یانس، 1381). نيير و هانت (1980؛ به نقل از منصوري و مهرابيزاده هنرمند، 1389)، جانسون (2003، به نقل از رضويه، معين و بهلولي، 1389) و راجرز (2003، به نقل از رضويه و همکاران، 1389)

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643