مقاله و مبانی نظری شادکامی و عزت نفس ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مقاله و مبانی نظری شادکامی و عزت نفس

در قالب word و در 60 صفحه و قابل ویرای

 

 

فهرست مطالب

-2 شادکامی:
2-2-2 معنویات نقش مهمی در شادکامی دارند.
2-2-3 مذهب و شادکامی:
2-2-4 عوامل موثر در شادکامی
2-2-5 شادکامی در پژوهش ها:
2-2-6 چهار رويکرد کلي مربوط به شادکامي:
2-2-7 مهمترین اصول شادکامی
2-2-8 جنسیت
2-2-9 وضعیت تأهل
2-2-10 نظریه های شادمانی :
1-    تئوری عقاید
1—1-مقایسه
2-1-ساخت اجتماعی:
3-1-ارزشیابی تفکر:
 
2-2-11 رابطه هوش هیجانی با شادکامی
2-3 عزت نفس
2-4 عزت نفس و شادکامی:
2-5 عزت نفس درقرآن مجید :
2-6 عزت نفس کلی:
2-7 عزت نفس اجتماعی:
2-8 عزت نفس تحصیلی:
 
2-9 مولفه های اساسی عزت نفس:
2-10ماهیت عزت نفس:
2-11عزت نفس در دوره نوجواني
2-12 نظریات مرتبط با عزت نفس:
نظریه ی جمیز :
نظریه ی مید :
نظریه ی کولی:
نظریه ی سالیوان:
نظریه ی روزنبرگ:
نظریه ی هورنای :
نظریه ی آدلر :
نظریه راجرز:
2-13 شیوه های فرزند پروری
2-13-1 تاثیرات والدین:
2-13-2شخصیت:
2-13-3 ویژگی های شخصیتی فرزندان
2-13-4 سبک هاي فرزند پروری و خلاقیت:
2-14 سلطه جویی والدین
2-15 تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری
2-16 پیشینه تاریخی تحقیق:
منابع فارسی:
منابع لاتین:

 

 


2-2-4 عوامل موثر در شادکامی
    یافته ها نشان می‌دهد که مردم شادمان خودشان آن را فراهم کرده اند و شادکامی امری تصادفی و یا ژنتیک و یا غیر انتخابی نیست. شاید به نظر برسد مردم شاد بهترین چیزها را در زندگی دارند ولی حقیقت این است که انها از آنچه دارند بیشترین بهره و لذت را می‌برند. مطالعه روی افراد شاد و دانستن اصول و روش زندگی آنها، به دیگران کمک می‌کند که با پیروی از آن اصول به زندگی شادمانه تری دست یابند.(اکبر زاده،1383).
2-2-5 شادکامی در پژوهش ها:
    يکي از پرسش‌هاي اساسي دربارة شادکامي اين است که آيا شادکامي حالتي است که به رويدادها و موقعيت‌هاي زندگي مربوط مي‌شود يا به شخصيت فرد ارتباط دارد و يا اينکه نتيجة تعامل ميان اين دو است؟ بيشتر بررسي‌ها نشان مي‌دهند که شادکامي يک ويژگي شخصيتي است. بررسي‌هاي شخصيتي در مورد شادکامي نشان مي‌دهد که افراد شاد و ناشاد، نيمرخ‌هاي شخصيتي متمايز دارند. در فرهنگ‌هاي غربي، افراد شاد برون‌گرا و خوش‌بين هستند و از عزت نفس بالا و کنترل دروني برخوردارند. در مقابل، افراد ناشاد به سطوح بالايي از روان‌رنجوري گرايش دارند. همبستگي برون‌گرايي با شادکامي يا عاطفي بودن مثبت حدود 70/0 است اما همبستگي روان‌رنجورگرايي با عاطفي بودن منفي بيش از 9/0 است. ‌در پژوهشي که توسط مرادي، جعفري و عابدي در مورد «شادماني و شخصيت» انجام شد، به ارتباط معنادار شادکامي با ابعاد شناختي، اجتماعي، هيجاني و جسماني شخصيت اشاره شده است. در اين پ‍‍ژوهش، کنترل دروني، خوش‌بيني و تفکر مثبت، هدف‌مندي، خلاقيت، ثبات هيجاني، عزت نفس، خودکارآمدي، برون‌گرايي، نوع‌دوستي، توافق اجتماعي، وظيفه‌شناسي، روابط مثبت با ديگران و سلامت سيستم ايمني بدن به مثابه مؤلفه‌هاي شخصيتي مؤثر در شادکامي ياد شده است. اين پژوهش‌گران بر اين باورند که بين شادکامي و مؤلفه‌هاي ياد شده، رابطة علّي و دوسويه برقرار است. برخي از پژوهش‌گران نيز شادکامي را متغيري شخصيتي مي‌دانند که پايه‌اي زيست‌شناختي دارد. هيجان مثبت، رضايت از زندگي، نبود هيجان‌هاي منفي، روابط مثبت با ديگران، هدف‌مند بودن زندگي، رشد شخصيتي، دوست داشتن ديگران و طبيعت نيز شروط لازم براي رسيدن به شادکامي هستند. لوبوميرسکي و همکاران الگوي يکپارچه‌اي از شادکامي ارائه و عوامل شادکامي را از سه جنبه بررسي کرده‌اند: عوامل ژنتيکي (نقطه تنظيم)، شرايط محيطي و صفات شخصيتي (فعاليت‌ ارادي). بر اساس اين پژوهش، عوامل ژنتيکي 50%، صفات شخصيتي 40% و عوامل محيطي 10% واريانس شادکامي را پيش‌بيني مي‌کنند. لوبوميرسکي و همکاران معتقدند عوامل ژنتيکي، در طول زمان ثابت و پايدار، و در برابر نفوذ و کنترل مقاومند و تغيير در صفات شخصيتي به مراتب بيشتر از عوامل محيطي ظرفيت شادکامي را افزايش مي‌دهد. به نظر مي‌رسد، گسترده‌ترين پژوهش‌ در زمينة شادکامي روان‌شناختي را آرگيل (2001) انجام داده است. وي حاصل پژوهش‌هايش را در کتابي با عنوان روان‌شناسي شادي گزارش کرده است ( آذربایجانی و علی محمدی، 1388).

 

2-3 عزت نفس
    يکي از موضوعات مهم مورد توافق نظريه پردازان روانشناسي عملکرد مهم "خود1 " در فرآيند شخصيت2 است. اگر چه امروزه، اين نظريه پردازان در مورد کانوني بودن "خود" و اهميت آن در فرايند شخصيت توافق دارند، ديدگاه هاي مختلف روان شناسي تعاريف مختلفي از "خود" ارائه مي دهند. در زمان هاي مختلف توجه به خود دستخوش تغييراتي گشته است. اگر چه در بعضي از زمان ها مطالعات روي "خود مورد غفلت قرار گرفته اند، در دهه هاي اخير اين مفهوم بار ديگر مورد توجه فراوان روان شناسان قرار گرفته است (پورشافعی،1370).
    عزت نفس يکي از عوامل مهم و اساسي در رشد و شکوفايي انسان هاست که در دهه هاي اخير مورد توجه بسياري از روان شناسان و پژوهشگران امور تربيتي قرار گرفته است. عزت نفس به معناي قضاوت شخص از ارزشمندي خود است و به نگرش فرد از خود دلالت مي کند. افراد با بررسي نحوه ي کنار آمدن با استانداردها و ارزشهاي مورد نظر خود و مقايسه ي چگونگي عملکرد خود با ديگران به اين قضاوت دست مي پردازند. عزت نفس چگونگي احساس خود درباره ي خود است و بر همه ي افکار، ادراکات، هيجانات، آرزوها، ارزش ها و اهداف شخصي نفوذ دارد و کليد رفتار آدمي مي باشد. بنابراين، عزت نفس هسته ي مرکزي ساختارهاي روانشناختي فرد است که وي را در برابر اضطراب محافظت نموده و آسايش خاطر وي را فراهم مي آورد. عزت نفس نقش محافظت کننده ای در مقابله با فشارهاي رواني دارد که از فرد در مقابل وقايع فشار آور منفي زندگي حمايت مي کند. فردي که از ارزشمندي بالايي برخوردار است، به راحتي قادر است با تهديدها و وقايع فشارآور بيروني بدون تجربه ي برانگيختگي منفي و از هم پاشيدگي سازمان رواني مواجه شود. عزت نفس پائين به عنوان عامل خطر براي پرخاشگري، بزهکاري، سوء مصرف مواد، افسردگي، عملکرد ضعيف تحصيلي، همسر آزاري، کودک آزاري و نظاير آن مشاهده شده است. اخيراً برخي سياستمداران و مسئولان مدارس پيشنهاد کرده اند که مدارس و ديگر مؤسسات اجتماعي بايد برنامه هايي براي ارتقای عزت نفس افراد طراحي کنند. اين پيشنهاد بر اين فرض استوار است که عزت نفس علت و نه معلول مشکلات اجتماعي است، مستقل از موقعيت هاي خاص وجود دارد و مي تواند با مداخلات خارجي ارزيابي شود. بي ترديد عزت نفس يکي از مهمترين و اساسي ترين جنبه هاي شخصيت و تعيين کننده ويژگي هاي رفتاري ما است .توجه به اين امر، به ويژه در مورد کودکان داراي نيازهاي آموزشي ويژه و نيز کساني که به‌ آنها آموزش مي دهند، از اهميت خاصي برخوردار است. عزت نفس به مانند يک سرمايه ي ارزشمند حياتي از مهمترين عوامل پيشرفت و شکوفايي استعداد و خلاقيت افراد است. افراد دچار ناتواني، به دليل نگرش هاي منفي والدين، تجارب منفي در برخورد با همسالان عادي و ناکامي هاي پي در پي در مدرسه به تدريج دلسرد و سرخورده شده و توالي چنين شکست ها و مشکلاتي موجب مي شود که‌ آنها نسبت به خود احساس بي ارزشي داشته باشند و در نتيجه اين احساس منجر به آسيب در عزت نفس‌ آنها شود(ولی زاده و همکاران،1387).

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643