مقاله و مبانی نظری ماهیت حسابرسی و بودجه زمانی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ماهیت حسابرسی و بودجه زمانی

در قالب word ودر 78 صفحه وقابل ویرایش

 

فهرست مطالب

ماهیت حسابرسی
2-1-1) تعریف حسابرسی
2-2) انواع حسابرسی
2-2-1) دلیل ارجاع کار
2-2-2) ماهیت رسیدگی
2-2-3) زمان انجام کار
2-2-4) جایگاه سازمانی
2-2-5) هدف رسیدگی
2-3) مراحل حسابرسی
2-4) پذیرش کار حسابرسی
2-5) برنامه ریزی حسابرسی
2-5-1) نقش برنامه حسابرسی
2-5-2) دید کلی برنامه ریزی
2-5-3) مراحل برنامه ریزی
2-5-3-1) کسب اطلاعات لازم برای پذیرش صاحبکار
2-5-3-2) کسب اطلاعات کلی و شناخت الزامات قانونی
2-5-3-3) برآورد خطر عدم کشف ناشی از بررسی تحلیلی مقدماتی
2-5-3-4) برآورد خطر ذاتی
2-5-3-5) شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل
2-5-3-6) برآورد اهمیت
2-5-3-7) تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی
2-5-3-8) برآورد اولیه از خطر عدم کشف
2-5-3-9) تهیه بودجه و تنظیم قرارداد
2-5-3-10) تعیین اعضای گروه رسیدگی
2-6) بودجه
2-6-1)انواع بودجه
2-6-2) نقش بودجه
2-6-3) مزایای بودجه
2-6-4) تجزیه و تحلیل کارکردی بودجه
2-6-5) انگیزش
2-6-5-1) مکاتب فکری در مورد انگیزش
2-6-5-1-1) تئوری تعیین هدف
2-6-5-1-2) تئوری استناد
2-6-5-1-3) تئوری انتظار
2-6-5-1-4) تئوری عدالت نسبی
2-6-6) جنبه های انگیزشی در بودجه بندی
2-6-7) جنبه های رفتاری بودجه
2-6-8) معیارهای بودجه ای
2-6-8-1) معیارهای بیطرفانه بودن روشهای بودجه ای
2-6-8-2) معیارهای بیطرفانه بودن اجرای روشهای بودجه ای
2-6-8-3) واکنش رفتاری در برابر روشهای بودجه ای
2-6-9) مفاهیم طراحی و اجرای روشهای بودجه ای
2-6-10) بودجه سخت
2-7) بودجه زمانی
2-7-1) مزایای بودجه زمانی
2-7-2) عوامل موثر در تعیین بودجه زمانی
2-7-2-1) صاحبکار
2-7-2-2) موسسه حسابرسی
2-7-2-3) محیط
2-7-2-4) شخص حسابرس
2-8) کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات
2-8-1) نقش تجزیه و تحلیل انحرافات
2-9) تئوری وابستگی در کنترل مدیریت
2-9-1) کنترل مدیریت در موسسات حسابرسی
2-9-2) متغیرهای مورد استفاده در مطالعات مبتنی بر تئوری وابستگی
2-9-2-1) فشار بودجه زمانی
2-9-2-1-1) عوامل موثر بر فشار بودجه زمانی
2-9-2-1-2) عوامل تعدیل کننده فشار بودجه زمانی
2-9-2-1-3) اثرات ناشی از فشار بودجه زمانی
2-9-2-1-4) فشار بودجه زمانی و قضاوت حسابرسی
2-9-2-2) تعیین اهداف به صورت مشارکتی
2-2-2-3) نوع ارزیابی عملکرد
2-10) تئوری تغییرات تدریجی بودجه
2-10-1) تغییرات تدریجی متقارن
2-10-2) تغییرات تدریجی نامتقارن
2-11) مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه
2-12) بررسی پیشینه تحقیق
2-12-1) تحقیق پالرموس
2-12-2) تحقیق آلدرمن و دیتریک
2-12-3) تحقیق کلی و مارگیم
2-12-4) تحقیق ریچارد هاستون
2-12-5) تحقیق دیوید اوتلی و برنارد پیرز
2-12-6) تحقیق گیست و دیویدسون
2-12-7) تحقیق چارلز مالون و رابرتز
2-12-8) تحقیق دکتر ساسان مهرانی
2-12-9) تحقیق محمد کاشانی پور و حسین فخاری

منابع

 

 


2-1)ماهيت حسابرسي :

نقش اصلي حسابداري تهيه اطلاعات اقتصادي براي تصميم گيري مفيد اقتصادي است. در جهت دستيابي به اين هدف ضروري است که شخص ثالثي غير از تهيه کننده اطلاعات حسابداري، قابليت اعتماد اين اطلاعات را گواهي نمايد. اين تفکر نقطه آغاز تبيين ماهيت حسابرسي، دامنه آن و موضوعات قابل حسابرسي است. حسابرسي جزوي لاينفک از فرايند گزارشگري اطلاعات است، بنابراين رابطه عميقي با با شناسايي و اندازه گيري اطلاعات اقتصادي دارد. رشد فزاينده و پيچيدگيهاي جامعه نياز به اطلاعات اقتصادي مربوط، سيستمهاي اطلاعاتي و همچنين فرايندهاي مولد اطلاعات را توجيه مي کند و همچنين نياز به حسابرسي را به عنوان بخشي از گزارشگري گسترش مي دهد. در شرايطي انتفاع بخشهاي مختلف جامعه از خدمات حسابرسي به حداکثر خواهد رسيد که با تلاش همه جانبه نقش حسابرسي در جامعه به روشني مشخص شود و روشن کردن اين نقش خود نياز به درک ماهيت حسابرسي و محدوديتهاي ذاتي آن دارد. (مجتهدزاده، 1378)
2-1-1)تعريف حسابرسي : « حسابرسي عبارت است از فرايند سيستماتيک کسب و ارزيابي بي طرفانه شواهد وادعاهاي مربوط به رويدادها و فعاليتهاي اقتصادي به منظور تعيين ميزان ارتباط بين اين ادعاها و معيارهاي مربوط و گزارش نتايج آن به استفاده کنندگان.» (نیکخواه آزاد، 1377)
اين تعريف حسابرسي جامع و بسيط است. يعني ضمن انتقال پيام اصلي حسابرسي (فرايند آزموني ) در برگيرنده انواع مختلف حسابرسي براي مقاصد متنوع مي باشد. اغلب واژه حسابرسي با عباراتي توصيفي که بيانگر نوع حسابرسي، موضوع حسابرسي ويا هر دو مي باشد همراه است. مواردي مانند حسابرسي مالي، حسابرسي سيستمهاي اطلاعاتي، حسابرسي مديريت، حسابرسي عملياتي، حسابرسي عملکرد و حسابرسي رعايت نماينده انواع مختلف حسابرسي هستند و تعريف فوق دربرگيرنده همه آنهاست. (نیکخواه آزاد، 1377)
عبارت فرايند منظم و سيستماتيک نشانگر برنامه ريزي حسابرسي براي جمع آوري و ارزيابي شواهد است. همچنين به اين معني است که حسابرسي حداقل در قسمتهايي از فرايند خود بر مبناي روشهاي علمي انجام مي شود.(نیکخواه آزاد، 1377)
جمع آوري و ارزيابي بيطرفانه شواهد شالوده حسابرسي است و در تمامي انواع مختلف حسابرسي به چشم مي خورد. اگرچه نوع و ماهيت شواهد و معيارهاي ارزيابي براي پروژه هاي مختلف حسابرسي معمولاً متفاوت است، اما تمامي حسابرسي ها اعم از مالي، عملکرد مديريت، عملياتي و ..... بر محور جمع آوري و ارزيابي شواهد متمرکزند. (نیکخواه آزاد، 1377)
موضوع مورد رسيدگي از يک سري ادعاهاي مربوط به فعاليتها و وقايع اقتصادي تشکيل شده است. اين ادعاها که صراحتاً يا تلويحاً عنوان مي شوند در چارچوب تعريف حسابداري قرار مي گيرند و « اطلاعات اقتصادي » ناميده ميشوند. لفظ اقتصادي نيز نمايانگر هر گونه شرايطي است که منجر به تصميم گيري در مورد استفاده از منابع محدود مي گردد. (نیکخواه آزاد، 1377)

2-2)انواع حسابرسي:    
2-2-1)دليل ارجاع کار:
1)حسابرسي الزامي: بدان معني که هر يک از واحدهاي اقتصادي، اشخاص ذي نفع، مطابق قوانين موجود ويا به وسيله يکي از مراجع رسمي ملزم به انجام حسابرسي مي باشند.( ولو اينکه خود مايل به انتخاب آن نباشند) به عنوان مثال در شرکتهاي سهامي عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار تهران سهامداران در مجامع عمومي عادي سالانه ملزم به انتخاب حسابرس مي باشند و يا کليه شرکتهاي سهامي عام و خاص مطابق مقررات قانون تجارت ايران، سهامداران ملزم به تعيين بازرس قانوني مي باشند. (گلستانی،1385)
2)حسابرسي اختياري: در چنين حالتي الزام قانوني يا الزام مراجع رسمي دليل وجود حسابرسي نيست، آنچه که منجر به انجام چنين حسابرسي مي شود، نقش و اهميت حسابرسي از نگاه مالکان واحد اقتصادي است که ضرورت ارزيابي عملکرد مديران را از طريق حسابرسي را مي طلبد. حسابرسي شرکتهاي سهامي خاص نوعي از اين حسابرسي است که علي رغم عدم وجود الزام قانوني، در جهت ارزيابي عملکرد مديران انجام مي شود. (گلستانی،1385)

2-2-2) ماهيت رسيدگي :
1)رسيدگي سيستمي (اثباتي): عبارت از رسيدگي به سيستمها و کنترل هاي مستقر در واحد اقتصادي به منظور:
1- کشف موارد عدم کنترلها
2- کشف موارد عدم اجراي صحيح کنترل ها
3- نقاط قوت سيستم

2)رسيدگي ويژه (موردي): در مواردي ممکن است رسيدگي و اظهارنظر حسابرس تنها در يک مورد خاص باشد. به عنوان مثال رسيدگي به صورتهاي مالي يک واحد اقتصادي به منظور تعيين ارزش ويژه آن که در چنين حالتي ماهيت رسيدگي حسابرس متفاوت با رسيدگي هاي اثباتي يا بررسي سيستم مي باشد و محدود به رسيدگي و اظهارنظر نسبت به مورد خواسته شده مي باشد و نه کل صورتهاي مالی. (گلستانی،1385)
3)رسيدگي اثباتي: عبارت از رسيدگي به تک تک اقلام مندرج در صورتهاي مالي و اثبات صحت و سقم آنها به منظور ارائه اظهارنظر در مورد صورتهاي مالی. (گلستانی،1385)
2-2-3)زمان انجام کار :
1)حسابرسي ضمني: نظر به اينکه ممکن است ارائه گزارش حسابرسي بعد از پايان سال مالي داراي محدوديتهاي زماني باشد، حسابرسان ترجيح مي دهند در موارد لازم قسمتي از کارهاي ممکن را قبل از پايان سال مالي يا به عبارتي ديگر ضمن سال مالي انجام دهند که در اين حالت حسابرسي را حسابرسي ضمني( ميانه) مي نامند. با توجه به ماهيت رسيدگي هاي قابل انجام در ضمن سال، معمولاً عمليات مربوط به بررسي سيستم در اين زمان انجام مي پذيرد. (گلستانی،1385)

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643