مقاله و مبانی نظری نیاز‌‌‌‌های روانشناختی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مقاله و مبانی نظری نیاز‌‌‌‌های روانشناختی

در قالب word و در 23 صفحه و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

مقدمه
2-2-2 نیاز‌‌‌‌های روانشناختی:
2-2-3 ساختار نیاز:
2-2-4 نیاز از دیدگاه آبراهام مازلو :
2-2-5 سلسله مراتب نیاز‌‌‌‌های مازلو:
نیاز‌‌‌‌های انسان :
دوم. نیاز‌‌‌‌های ایمنی:
سوم. نیاز‌‌‌‌های تعلق پذیری و عشق:
چهارم.نیاز‌‌‌‌های احترام:
پنجم .نیاز خودشکوفایی:
2-2-6 نیاز از دیدگاه کارن هورنای :
2-2-7 نیاز‌‌‌‌های روانی از دیدگاه هنری موری :
2-2-8 نیاز‌‌‌‌های روانشناختی از دیدگاه جولین راتر :
2-2-9 طبقات نیازها:
1.نیاز‌‌‌‌های شهرت/ مقام:
2. نیاز‌‌‌‌های محافظت/ وابستگی:
3. نیاز‌‌‌‌های تسلط:
4. نیاز‌‌‌‌های استقلال:
2-2-10 نیاز‌‌‌‌های روانشناختی از دیدگاه اریک فروم :
2-2-11 نیاز‌‌‌‌های روانشناختی ارگانیزمی :
2-2-12 ارتباط نیاز‌‌‌‌های بنیادی روانی و طرحواره‌‌‌‌های ناسازگار اولیه
2-5 تاریخچه و پیشینه تحقیق:
2-5-1 تحقیقات انجام شده در داخل ایران:
2-5-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران:
2-6 نتیجهگیری:
منابع فارسی:
English Refernces

 

 


2-2-2 نیاز‌‌‌‌های روانشناختی:
هر وقت که فعالیتی نیاز‌‌‌‌های روان شناختی ما را فعال کند، به آن علاقهمند میشویم. وقتی که فعالیتی نیاز‌‌‌‌های روان شناختی ما را ارضاء میکند، احساس خشنودی میکنیم. بنابراین، ما از احساس علاقه و خشنودی خودمان آگاه هستیم، اما علت مشغول شدن در محیطمان این است که نیاز‌‌‌‌های روانشناختی، ما را فعال و ارضاء میکند (ریو، 2005، ترجمهی سید محمدی، 1390)

2-2-3 ساختار نیاز:
نیازها انواع مختلفی دارند که میتوان آنها در یک ساختار نیاز، سازمان داد.
1. نیاز‌‌‌‌های فیزیولوژیک (تشنگی، گرسنگی، میل جنسی) که به نحوهی عملکرد سیستم‌‌‌‌های زیستی وابسته هستند.
2. نیاز‌‌‌‌های روان شناختی (خودمختاری، شایستگی، ارتباط) به ماهیت انسان و رشد سالم وابسته هستند.
3. نیاز‌‌‌‌های اجتماعی (پیشرفت، صمیمیت، قدرت) از تاریخچهی هیجانی و اجتماعی شدن ما، فراگیری یا درونی شده-اند.
به راحتی میتوان نیاز‌‌‌‌های فیزیولوژیکی را از نیاز‌‌‌‌های روان شناختی متمایز کرد، ولی متمایز کردن نیاز‌‌‌‌های روان شناختی از نیاز‌‌‌‌های اجتماعی ظریفتر است. نیاز‌‌‌‌های روان شناختی، در عمق وجود انسان قرار دارند و بنابراین در هر کسی فطری هستند (ریو، 2005، ترجمهی سید محمدی، 1390)


2-2-6 نیاز از دیدگاه کارن هورنای :
هورنای معتقد بود مکانیزم‌‌‌‌های حفاظت از خود میتوانند چنان بخش ثابتی از شخصیت شوند که در تعیین رفتار فرد، ویژگی سایق یا نیاز را به خود بگیرند. او فهرستی از ده نیاز تهیه کرد و آنها را روان رنجور نامید، زیرا آنها راهحل‌‌‌‌های غیر منطقی برای مشکلات فرد هستند. این ده نیاز روان رنجور عبارتند از:
1- محبت و تأیید
2- شریک سلطهگر
3- قدرت
4- بهره کشی
5- اعتبار
6- تحسین
7- پیشرفت یا جاهطلبی
8- خود بسندگی
9- کمال
10- محدود ساختن زندگی
این نیاز‌‌‌‌های روان رنجور، چهار روش حفاظت از خود در برابر اضطراب را در بر میگیرند. به دست آوردن محبت، در نیاز روان رنجور به محبت و تأیید نشان داده میشود. سلطه پذیر بودن، نیاز روان رنجور به شریکی سلطهگر را شامل می-گردد. دستیابی به قدرت به نیاز‌‌‌‌های قدرت، بهرهکشی، اعتبار، تحسین و پیشرفت یا جاه طلبی مربوط میشود. کناره-گیری کردن، نیاز به خود بسندگی، کمال، و محدود ساختن زندگی را شامل است (شولتز و شولتز، 2005، ترجمهی سید محمدی، 1391).
هورنای خاطر نشان ساخت که همگی تا انداز‌‌‌‌های این نیازها را نشان میدهیم. هیچ یک از این نیازها به مفهوم عادی یا زودگذر آن نابهنجار یا روان رنجور نیستند. آنچه آنها را روانرنجور میسازد، تعقیب شدید و وسواسی شخص برای ارضاء نمودن آنها به عنوان تنها شیوهی حل کردن اضطراب بنیادی است. ارضاء نمودن این نیازها به ما کمک نمیکند تا احساس امنیت کنیم، بلکه فقط به تمایل ما به گریختن از ناراحتی ناشی از اضطرابمان کمک خواهد کرد. همچنین، هنگامی که ما صرفاً برای کنار آمدن با اضطراب، ارضای این نیازها را دنبال میکنیم، تنها به تمرکز نمودن بر یک نیاز گرایش داریم و به طور وسواسی در همهی موقعیتها ارضای آن را می-جوییم (همان منبع).

2-2-7 نیاز‌‌‌‌های روانی از دیدگاه هنری موری :
نیازها، سازه‌‌‌‌های فرضی دارای پایه‌‌‌‌های فیزیولوژیایی هستند که از فرآیند‌‌‌‌های درونی یا رویداد‌‌‌‌های محیطی بر می-خیزند. نیازها یک سطح تنش را بر میانگیزند که بایستی کاهش داده شود و بنابراین، به رفتار انرژی میبخشد و آن را هدایت میکند. نیازها میتوانند اولیه یا نیاز‌‌‌‌های احشایی زاد باشند که از حالت‌‌‌‌های درونی بدن ناشی می‌شوند و برای زنده ماندن لازم هستند. و یا ثانویه وروان زاد باشند که متوجه ارضای روانی و عاطفی هستند و به طور غیر مستقیم از نیاز‌‌‌‌های اولیه ناشی میشوند.
1.نیاز به پیشرفت: به منظور انجام یک کار دشوار، برای مسلط شدن، دستکاری کردن، یا سازماندهی فیزیکی اشیاء، انسانها، یا اندیشهها، برای غلبه کردن بر موانع و دست یافتن به یک استاندارد بالا و برای رقابت و پیشیگرفتن از دیگران.
2. نیاز به پیوند جویی: به منظور ایجاد همکاری نزدیک و لذت بخش یا متقابل با فرد دیگر، یا فردی که شبیه شخص است یا او را دوست دارد. (برای هواخواهی و وفاداری نسبت به یک دوست).
3. نیاز به طرد: به منظور راه ندادن، ردکردن، بیرون‌کردن، یا بی‌علاقگی به‌یک زیردست، و رهاکردن دیگران.
4. نیاز به مهر طلبی: به منظور مورد پرستاری، حمایت، نگهداری، عشق، نصیحت، راهنمایی، پرورش، بخشش، و تسلی قرار گرفتن، برای نزدیک بودن به یک حامی مخلص، و برای داشتن یک حامی دایمی.
5. نیاز به خویشتن پایی: به منظور دفاع از خود در برابر تهاجم، انتقاد، و سرزنش، برای پوشاندن یا توجیه کردن یک رفتار غلط، شکست، یا کوچک شدن.
6. نیاز به نظم: به منظور قرار دادن چیزها به ترتیب، برای رسیدن به نظافت، مرتب کردن، سازمان دادن، تعادل، ترتیب دادن، و دقت.
7. نیاز به فهم: به منظور پرسیدن یا پاسخ گفتن به پرسش‌‌‌‌های کلی، برای علاقمند بودن به نظریه، برای پرداختن به تحلیل رویداد ها و برای تعمیم دادن، برای بحث و استدلال کردن.
8. نیاز به نمایش: به منظور تحت تاثیر قرار دادن دیگران، برای مورد تماشا یا مورد شنیدن قرار گرفتن، برای به هیجان آوردن، شگفتزده کردن، یا اغوا کردن دیگران.
9. نیاز به تسلط: به منظور کنترل محیط انسانی شخص، برای نفوذ یا هدایت دیگران از طریق تلقین، اغوا، ترغیب، یا دستور دادن، برای وادار کردن دیگران به همکاری و برای قانع کردن دیگران در مورد درست بودن عقیدهی خود.
10. نیاز به دنباله روی: به منظور تحسین و تأیید یک فرد ما فوق، برای تسلیم شدن مشتاقانه به نفوذ یک فرد متحد دیگر، و برای همنوایی با سنتها.
11. نیاز به خودمختاری: به منظور آزاد شدن، دور ریختن محدودیتها، شکستن انحصارات، برای مقاومت در برابر اجبار و بازداری، به منظور مستقل بودن، و آزاد بودن برای عمل بر طبق انگیزهها، و برای به مبارزه طلبیدن عرف و سنت (کریمی، 1392).

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز، بخش : مرکزی، روستا: سرا، روستا: مرخز، محله: مرخز، خیابان (ورودی اصلی)، کوچه ((حسین محمدی))، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
تلفن: 08736337275
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643