مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی

(0)
(0)

مقاله

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی
رنگ و مدل کالا
مقاله
تعداد
+
_
عدد
35,000 تومان
موجود

توضیحات

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق عاطفه مثبت و منفی

در قالب word و در 22 صفحه و قابل ویرایش و دارای منابع تاسال 1396

 

 

فهرست مطالب

عاطفه مثبت و منفی
مدل تحلیل عاملی واتسون و تلگن( 1985)
عاطفه مثبت و روانشناسی مثبت گرا
● عواطف مثبت کدام هستند؟
● تأثیرپذیری هیجانی
پیشینه پژوهش
پژوهشهای داخلی
پژوهشهای خارجی
منابع فارسی

 


عاطفه مثبت و منفی
    عاطفه منفی شبیه به روان رنجورخویی در ابعاد شخصیتی 5 گانه است. عواطف منفی به تفاوت های فردی در جهت تمایل به تجربه هیجان منفی و خود پنداره منفی بر می‌گردد. چندین مطالعه نشان داده اند که عاطفه منفی بررابطه میان استرس و دریافت شناختی استرس تاثیر می‌گذارد. مطالعات اخیر یافته های ناهمگونی میان عاطفه منفی و استرس ها بدست آورده اند. بعضی محققان نیز نتایج خنثی بدست آورده اند. مطالعات متعددی صورت گرفته است که عاطفه منفی و مثبت صفات مستقلی هستند (کارپنتر و همکاران، 2012).
      عاطفه مثبت گرایش به تجربه احساسات خوشایند شدید بر می‌گردد و در قطب بالای آن شور و هیجان و خوشحالی وجود دارد و در قطب پایین آن این احساسات غایب هستند و وجود ندارند. اما الزاما عواطف منفی وجود ندارد. عاطفه منفی گرایش به تجربه احساسات ناخوشایند شدید است و در قطب بالای آن احساساتی نظیر خشم، اضطراب و... وجود دارد و در قطب پایین آن این احساسات وجود ندارد ولی الزاما عواطف مثبت وجود ندارد (آیزن، 2012). عاطفه مثبت حالتی از انرژی فعال، تمرکز زیاد و اشتغال به کار لذت بخش است. عاطفه مثبت در برگیرنده طیف گسترده ای از حالت های خلقی مثبت از جمله شادی، احساس توانمندی، شور و شوق، علاقه و اعتماد به نفس است. بر خلاف عاطفه منفی که دارای یک بعد عمومی از نا امیدی درونی و عدم اشتغال به کار لذت بخش است و به دنبال آن حالتهای خلقی اجتنابی از قبیل خشم، غم، نفرت، حقارت، احساس گناه، ترس و عصبانیت پدید می‌آید (واتسون و همکاران، 1985). مطالعاتی که در زمینه ساختار عاطفی صورت گرفته است به نحو ثابت به دو بعد مسلط ((عاطفه مثبت)) و (( عاطفه منفی)) دست یافته اند (واتسون و همکاران، 1988). به طور کلی عاطفه مثبت نشان می‌دهد یک شخص تا چه حد شور و شوق به زندگی دارد و چه میزان احساس فاعلیت و هشیاری می‌کند. ((عاطفه مثبت بالا)) بر انرژی زیاد، تمرکز کامل و اشتغال لذت بخش و ((عاطفه مثبت پایین)) بر غمگینی و رخوت تمرکز دارد (بخشی پور و دژکام، 1384). عاطفه مثبت و منفی بیانگر ابعاد اصلی حالات عاطفی می‌باشند (واتسون و همکاران، 1988). به نظر می‌رسد افرادی که عاطفه مثبت زیادی را تجربه می‌کنند، باید عاطفه منفی کمتری را نیز تجربه کنند و اشخاصی که عاطفه منفی زیادی را تجربه می‌کنند, عاطفه مثبت کمتری دارند. به طور مثال، فردریکسون (1998) عقیده دارد که عاطفه مثبت می‌تواند ابطال کننده عواطف منفی و خنثی کننده اثرات مخرب آن باشد. با این حال، شواهد زیادی نشان می‌دهد عاطفه مثبت ومنفی هیچ ارتباطی با هم ندارند و دو روی یک سکه نیستند. به این دلیل که عامل مولد عاطفه مثبت، رویدادها و تجارب خوشایند است، در حالیکه عاطفه منفی به واسطه رویدادهای نا خوشایند ایجاد می‌شود ( ایزنک ترجمه فیروزبخت، 1375). هنگام تعریف عاطفه مباحث دیگری همچون تمایز عاطفه، هیجان و خلق مطرح می‌شود (بیتران، 2009).

 

پیشینه ها

نتایج پژوهش الکلیت و کریستسانسن (2012) نشان می‌دهد که اگرچه عاطفه منفی ارتباط منحصر به فردی با جسمانی سازی ندارد اما می‌توان آن را به عنوان یک پیش بینی کننده عمومی نشانه شناسی در این اختلال در نظر گرفت.                                                                                                                   
در پژوهشی دیگر لیلینفلد و هس (2012)به بررسی ویژگی های شخصیتی ضد اجتماعی و جسمانی سازی با در نظر گرفتن عاطفه منفی به عنوان متغیر میانجی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان می‌دهد که جسمانی سازی با جامعه ستیزی ثانویه رابطه مثبت و معنادار دارد اما این رابطه در زنان قوی تر از مردان است. اما جسمانی سازی با شخصیت ضد اجتماعی اولیه رابطه ای ندارد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط بین جامعه ستیزی ثانویه با جسمانی سازی به وسیله عاطفه منفی تعدیل می‌شود.


قسمتی ازمنابع فارسی
ابوالقاسمی، فرحناز.(1382).هنجاريابی عاطفه مثبت و منفی و اعتباريابی همزمان آن با مقايسه سلامت ذهن و سرزندگی در دانشجويان دانشگاه اصفهان. پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
احدی، حسن؛ بنی جمالی، شکوه السادات. (1379). روانشناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک. تهران: نشر بنیاد.
احمدی خدابخش، فتحی آشتیانی علی و عرب نیا علی رضا. (1385) بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی سال دوم شماره 5 .
از کمپ. (1369)روانشناسی اجتماعی کاربردی، مترجم: فرهاد ماهر. مشهد: ناشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی .
اسپنسر ،ا، راتوس. (1381). روانشناسی عمومی (ج 1). ترجمه حمزه گنجی، تهران، موسسه نشر ویرایش.
استافورد، لورابه یر، چری (1377)، تعامل والدین و کودکان(ترجمه محمد دهگانپور و مهرداد خرازچی) تهران: انتشارات رشد.
اسدپور اسماعیل، نظری علی محمد، ثنائی ذاکر باقر، شقاقی شهرزاد (1391). بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان – محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران، مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره، سال دوم، شماره 4.
اسدپور، اسماعیل؛ نظری، علی محمد؛ ثنائی ذاکر، باقر؛ شقاقی، شهرزاد (1390). بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان- محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران. رساله دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
اسماعیلی فارسانی، بهمن(1374)، بررسی ارتباط خویشتن پنداری و رضایت از زندگی زناشویی دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد، اصفهان: پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم.
اسماعیلی، لیلا؛ آقایی، اصغر؛ عابدی، محمدرضا؛ اسماعیلی، مریم (1390). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سلامت روان دختران مصروع. اندیشه و رفتار، دوره ی پنجم، شماره ی 20 ص: 42-31.
افروز، غلامعلی (1385) مقدمه ای بر روانشناسی آموزشی و پرورشی کودکان استثنایی، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم .
ای. جری فیرس – تیموتی جی. ترال(1382) روانشناسی بالینی، ترجمه ی مهردادفیروز بخت و همکاری دکتر سیف اله بهاری – تهران : رشد
ایمان،محمدتقی،احمدی،حبیب و مجیدی، مریم (1389) بررسی عامل های اقتصادی اجتماعی مرتبط با رضایتمندی زناشویی مهاجرین در مناطق نفت خیز جنوب .
بابایی گرمخانی، محسن،رسولی، محسن، داور نیا، رضا.(1396). اثر زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش استرس زناشویی زوج ها، مجله علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم پزشکی کردستان، بهار1396،61-66.
بخشی پور رودسری، عباس و دزکام، محمود (1384). تحلیل عاملی تاییدی مقیاس عاطفه مثبت و منفی.مجله روانشناسی، سال نهمف شماره 4 (پیاپی 36):351-365.
برادشاو، جان، (1372) خانواده:تحلیل سیستمی خانواده،(ترجمه مهدی قراچه داغی) تهران: نشر البرز.
براطی، ط، (1375). تاثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل زن و شوهر، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشکاه ازاد اسلامی واحد رودهن
بنی اسدی حسن (1370). بررسی و مقایسه عوامل موثراجتماعی فردی و شخصیتی زوجهای ناسازگار در شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران.
بیابانگرد، اسماعیل (1384). رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران، مجله مطالعات روانشناختی ؛ 131-144
بیابانگرد، اسماعیل (1384).روشهای پیشگیری از افت تحصیلی، تهران، انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان .
بیرامی، منصور ،(1378) خانواده و آسیب شناسی آن، تبریز: انتشارات آیدین.
پانزدهم، 70-59.
پورافکاری، نصرت اله (1376). فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643