مقاله و مبانی نظری کمالگرایی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

مقاله و مبانی نظری کمالگرایی

(0)
(0)

مقاله و تحقیق

مقاله و مبانی نظری کمالگرایی
رنگ و مدل کالا
مقاله و تحقیق
تعداد
+
_
عدد
19,000 تومان
موجود

توضیحات

مقاله و مبانی نظری کمالگرایی

در قالب word, ودر 20 صفحه و قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

مباني نظري کمالگرایی
الگوی یادگیری اجتماعی:
الگوی واکنش اجتماعی:
الگوی تربیت اضطرابانگیز:
فروست و لهارت (1996):
ویژگی های کمال‏گرا یی
افراد کمال‏گرا دارای ویژگی های زیر می‌باشند:
طبقهبندیهای کمالگرایی
کمال‏گرایی مثبت
کمالگرایی منفی     
ابعاد کمالگرایی
کمالگرایی خودمدار
کمالگرایی دیگرمدار
کمالگرایی جامعهمدار
علل کمالگرايي
پيامدهاي کمالگرايي
پیشینه پژوهش
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
منابع فارسی
منابع انگلیسی :

 

 

علل کمالگرايي
چندين نظريه براي ريشهها و علل کمالگرايي وجود دارد. مدل انتظارات اجتماعي (هاماچک، 1978، به نقل از حيدري، 1389) کمالگرايي را پاسخي منفي به تأييد مشروط والديني ميداند. بر اساس اين مدل، کودک ياد ميگيرد و بر اين باور است که با انجام دادن عالي کارها ميتواند تأييد والدين خود را بهدست آورد. با توجه به مدل يادگيري اجتماعي که ميگويد، کودکان رفتارها را از طريق مشاهده و تقليد از ديگران ياد ميگيرند، ميتوان نتيجه گرفت که کودکاني که والدين کمالگرا دارند، با احتمال بيشتري کمالگرايي را نشان ميدهند. در اين خصوص شماري از مطالعات اين سؤال را مطرح کردهاند که آيا کمالگرايي در والدين با کمالگرايي در فرزندانشان همراه است. در حاليکه بعضي از مطالعات گزارش دادند که يک همبستگی معنيدار کمي وجود دارد (چانگ ،2000)، برخی گزارش کردند که اينچنين هماهنگي وجود ندارد (آلبراد و پارکر، 1997)، و برخی دیگر استنتاج ميکنند که يک همراهي معنيداري فقط در مورد والدين جنس مشابه وجود دارد (ویث و ترول، 1999).
هاماچک (1978؛ به نقل از حيدري، 1389) معتقد است که کمالگرایی روانرنجورانه از دو محیط عاطفی بر میخیزد. یکی از این محیطها، محیط عدم تأیید یا اعمال تأییدات غیردائمی و دیگری محیطی است که به لحاظ عاطفی، تأیید مثبت شرطی فراهم میآورد. در یکی، کودک هرگز نمیآموزد که والدینش را چگونه راضی و خشنود گرداند، و در دیگری، تأیید والدین تنها هنگامی صورت میگیرد که کارها به خوبی انجام شود.   
کارنز، فوربز، گاردينر و مارشال (2008، به نقل از حيدري،‌ 1389) معتقدند که اينگونه نتايج ممکن است حتي به دليل تأثير عوامل ژنتيکي باشد و ممکن است کمالگرايي بيشتر جنبهي ارثي و کمتر يادگيري داشته باشد. مدل واکنش اجتماعي که توسط فلت و همکاران (2002) مطرح شده است، بر اين استوار است که کمالگرايي واکنشي به سختگيري خانواده و مقتضيات اجتماعي است و ممکن است با داشتن والدين مضطربي که دائما روي اشتباه نکردن و پيآمدهاي منفي اشتباه کردن تأکيد دارند، رابطه داشته باشد. اين مدلها به طور کلي بر نقش خانواده در پديدآيي کمالگرايي تأکيد دارند. فلت و همکاران (2002) نيز عنوان مي کنند که عوامل مربوط به کودکي مانند مزاج و سبک دلبستگي، عوامل مربوط به والدين مانند اهداف، تجربيات، سبک فرزندپروري، و شخصيت، به علاوه فشارهاي محيطي مانند فرهنگ، همسالان، مربيان و شغل، نيز نقش مهمي در پديد آيي کمالگرايي دارند. مدل فلت و همکاران (2002) براي تبيين پديدآيي کمالگرايي در شکل 2-1 آمده است.


تحقیقات انجام شده در داخل کشور
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه را در ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄـﺮ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳﺎزﮔﺎري، ﺧﻮداﺗﻜﺎﻳﻲ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮارداده اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺴﻴﺎري در ﻣـﻮرد ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي، اﻓـﺰاﻳﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺳـﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرتﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪاي ﺷـﺪه اﺳـﺖ (کیامرثی، 1392).
ﻣﻬﺪوي ﺣﺎﺟﻲ(1389) ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﺎداري در ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ، در ﺣﻴﻄﻪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﻴﻄﻪي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺖ.


تحقیقات انجام شده در خارج کشور
اسمیت (2011) در پژوهش خود دریافت که بین زنان و مردان در استفاده از سبک شهودی تفاوت معناداری وجود ندارد و نیز بین سبک عقلانی و شهودی رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود.
ساپيجا، دان و هلت (2011) در مطالعهي خود بر روي 194 فوتباليست مرد به اين سؤال پرداختهاند که آيا نوع سبک فرزندپروري کنشوری متفاوت را در گرايشات کمالگرايانه نوجوانان ورزشکار دارد. در اين مطالعه خوشه‏هاي مستقلي از کمالگرايان سالم، کمالگرايان فاقد سلامتي و غيرکمالگرايان بررسي شدند. نتايج نشان داد که هم کمالگرايان سالم و هم غيرکمالگرايان به صورت معناداري نسبت به کمالگرايان ناسالم ادراک سبک فرزندپروري مقتدرانهی مادري و پدري را نشان دادند. همچنين نتايج نشان داد که بسط دادن سبک فرزندپروري مقتدرانه ممکن است نقشي در توسعهي گرايشهاي سلامتي کمالگرايان بازي کند.
سچوماکر (2010) نیز در مطالعه خود دریافت که بین سبک اجتنابی و عقلانی رابطه معنادری وجود دارد در حالی که در دیگر سبک های تصمیم‏گیری این رابطه مشاهده نگردید.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643