پاورپوینت فصل شانزدهم 16 (ارزش در معـرض ريسـک ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

پاورپوینت فصل شانزدهم 16 (ارزش در معـرض ريسـک ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی

(0)
(0)

پاورپوینت

پاورپوینت فصل شانزدهم 16 (ارزش در معـرض ريسـک ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی
رنگ و مدل کالا
پاورپوینت
تعداد
+
_
عدد
26,000 تومان
موجود

توضیحات

پاورپوینت فصل شانزدهم 16 (ارزش در معـرض ريسـک ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی

در قالب pptx و در 14 اسلاید و قابل ویرایش

 

 

توضیحات::

 

معيـارVAR
VARيا مبلغ تحت ريسک، بيانگر حداکثر زيان مورد انتظار روي بدره يا سبد دارايي ها يامجموعه سرمايهگذاري در طول افق زماني معين (مثل يک روز يا يک ماه و يا يک هفته)در شــرايط عادي بازار و در ســطح اطمينان معين ميباشــد. به عبارت ساده تر تفسير اينمعيار به صورت ذيل است:
ما Xدرصد اطمينان داريم که طي Nروز آتي، قطعاً بيشــتر از مبلغV متحمل زيان نخواهيم شد. متغيرVهمان ارزش در معرض ريسک، يا VARبدره يا سبد سرمايهگذاريميباشد که در بردارندة دو پارامترNيعني افق زماني وX يعني سطح اطمينان است.
براي محاسبه حد کفايت سرمايه يا ميزان سرمايه لازم جهت نگهداري در يک بانکبه منظور اجتناب از ريسک بازار، ضابطان ناظر بر بانکها N=10و X=99 قرار ميدهند.
بــه عبــارت ديگر ناظران بانک ها بر ســطحي از زيان در طول يــک دورة۱۰ روزه توجهمي کنند که انتظار ميرود اين مقدار زيان فقط ۱٪در طول زمان رخ بدهد. ســرمايهايکه لازم است تا بانک نگه دارد، دستکم سه برابر ارزش در معرض خطر ميباشد.
به طور کلي، با فرض اينکه افق زماني ماNروزه و ســطح اطمينان Xدرصد باشــد،مبلغ تحت ريسک يا VARمقدار زياني است که معادل با(100-X) درصد منحني توزيع احتمال تغييرات ارزش بدره در طي Nروز آينده است.


VaR معيار مناسبي به شمار ميرود، زيرا که فهم و درک آن آسان ميباشد. در واقع ايــن معيار بيان ميکند. تا چقدر ممکن اســت ما دچار زيان و ضرر شــويم يا به عبارت ديگر حداکثر مقدار زيان چقدر اســت؟ اين همان ســؤالي است که همه مديران به دنبالپاســخ آن هستند. بنابراين بســيار مطلوب خواهد بود اگر بتوانيم همه پارامترهاي مختلف اندازه گيري ريسک در رابطه با متغيرهاي بازار مربوط به بدره را تحت يک متغيـر خلاصه نماييـم.
افق زماني (دورة نگهداري)
از ديدگاه نظري،VAR داراي دو پارامتر اســت. يکيNکه افق زماني را به صورت تعداد روز نشــان ميدهد و ديگريX که فاصله اطمينان را نشــان ميدهد. در عمل، تحليلگران تقريبــاً به طور ثابت در وهلة نخســت N=1 قرار مي دهند. چــرا که داده هاي کافي براي برآورد يکراست و بدون واسطه رفتار متغيرهاي بازار در طول دورههاي زماني طولانيتراز يک روز وجود ندارد. فرض معمول اين است که:
یکروزه 𝑽𝑨𝑹×√𝑵=Varدر طول دوره N روزه
در مــواردي که تغييــرات در ارزش بدره در روزهاي متوالي داراي توزيع نرمال يکســان مستقلي با ميانگين صفر باشد، فرمول بالا دقيقاً درست است و در ساير شرايط اين فرمول تقريباً درست است.
روش مدل پارامتريک
مهمترين روش براي محاســبهVaR علاوه بر شبيه ســازي تاريخي استفاده از روش مدل پارامتريک اســت. که به روش واريانس-کواريانس نيز معروف اســت. قبل از اينکه واردجزئيات بحث شــويم ابتدا بهتر اســت اندکي در مورد اجزاي اندازه گيري نوســانپذيري صحبت کنيم.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643