پاورپوینت فصل نوزدهم 19 ( قراردادهـای اختيـار معاملـه غيرمعمـول و سايـر ابزارهـای مالـی غيراستانـدارد ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

پاورپوینت فصل نوزدهم 19 ( قراردادهـای اختيـار معاملـه غيرمعمـول و سايـر ابزارهـای مالـی غيراستانـدارد ) مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک مولف جان هال مترجم سجاد سیاح و علی صالح آبادی در قالب pptx و در 11 اسلاید و قابل ویرایش

 

بستـه
يک بسته عبارت است از بدره يا سبد سرمايهگذاري که شامل قراردادهاي اختيار خريداروپايي اســتاندارد، قراردادهاي اختيار فروش اروپايي استاندارد، پيمانهاي آتي، وجه نقدو خود دارايي پايه ميباشــد. ما در فصل ۹ تعدادي از بســته هاي مختلف همچون ترکيبنامتقارن خوشبينانه و... را بحث کرديم.
اغلب يک بسته، توسط معاملهگران ساختاردهي ميشود به همين جهت هزينه اوليه آن صفر ميباشــد. به عنوان نمونه می‌توان به يک پيمان آتی سامان يافته اشاره نمود.يک پيمان آتی ســاماني افته در موضع فروش شــامل اتخاذ يک موضع معاملاتي خريد دريــک قرارداد اختيار فروش با قيمت توافقي پاييــن ۱K و يک موضع معاملاتي فروش دريــک قرارداد اختيار خريد با قيمت توافقي بالا ۲K ميباشــد. ايــن راهبرد تضمين ميکندکه دارايي در زمان سررســيد با قيمتي بين ۱K و ۲K فروخته خواهد شــد. يک پيمان آتی سامان يافتة در موضع خريد شامل اتخاذ يک موضع فروش در يک اختيار فروش با قيمت توافقــي پايين ۱K و يک موضع معاملاتي خريد در يک اختيار خريد با قيمت توافقي بالا۲K ميباشد.
اين راهبرد تضمين ميکند که دارايي پايه را در زمان سررسيد قرارداد بتوان باقيمتي بين ۱K و ۲K خريداري نمود. در ابتداي انعقاد قرارداد قيمت قرارداد اختيار خريدمعادل قيمت اختيار فروش اســت. نمودار (۱۹-۱) بازده هريک از اين راهبردها را نشــانميدهــد. هر چقدر مقادير ۱K و ۲K نزديکتر به هم باشــند، قيمــت دريافتي يا پرداختي بابت دارايي پايه در زمان سررسيد را بهتر میت وان تعيين کرد. هنگامي ۲K = ۱K که باشدقرارداد فوقالذکر تبديل به يک پیمان آتی معمول ميشود

اختيار معامله با تأخيـر
اختيار معاملات با تأخير قراردادهاي اختيار معامله اي هستند که در زماني در آينده شروع مي شــود. برخي اوقات از آنها در برنامه هاي تشويقي کارکنان استفاده ميکنند. براي مثال يک شــرکت ممکن است تعهد نمايد که به يک کارمند تعداد معيني اختيار معامله صادرهبـر سهام شرکت را در زمان مشخصي در آينده بدهد. معمولاً در اين توافق ذکر ميشـودکــه هنگام صدور اين اختيــار معاملات، آنهــا در نقطه بيتفاوتي (ATM) قـرار داشــتـهباشنـد.
هنگامي که دارايي پايه، درآمدي ايجاد نميکند، يک قرارداد اختيار معامله با شروع در آينده که در نقطه بيتفاوتي قرار دارد، (با اســتفاده از مفروضات مدل بلک-شــولز)داراي ارزشــی معادل ارزش اختيار معامله متعارف در نقطه بيتفاوتي با همان طول عمرمیباشــد. براي مثال يک اختيار معامله با مهلت انقضای پنج ســاله در نقطه بيتفاوتي که بعد از ســه سال شــروع ميشود داراي ارزش همساني با اختيار معامله در نقطه بيتفاوتي دو سالهاي است که از امروز شروع ميشود.

 

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643