مقاله و مبانی نظری کمردرد و ورزش درمانی و ماساژ ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
 پژوهش¬های جهانی نشان می¬دهد که برنامه¬های آموزش ضمن¬خدمت معلمان در مدرسه از جمله مؤثرترین روش¬های ارتقای صلاحیت¬های حرفه¬ای معلمان و بهسازی کیفیت فرآیند یاددهی-یادگیری است. بیشتر به این علت که آموزش ضمن¬خدمت معلمان در مدرسه توجه آشکاری به علاقمندی¬های حرفه¬ای معلمان دارد، گوناگونی خواست¬های معلمان را در نظر می¬گیرد و فرصت-های بسیاری را برای یادگیری آن¬ها با تأکید بر شناخت بیشتر از مدرسه و دانش¬آموزان فراهم می‌کند. ضمن این که معلمان را بیش از پیش در تصمیم¬گیری¬های آموزشی مشارکت می¬دهد و امکان پژوهش در کلاس درس را توسط معلمان و با همراهی دانش¬آموزان به وجود می¬آورد. در این روش به دانش¬آموزان، علاوه بر یادگیرندگان، به عنوان کسانی که درتوسعه¬ی حرفه¬ای معلمان نیز نقشی قابل توجه دارند، نگاه می¬شود. این روش، رویکردی نوین از پژوهش کنشی را متبلور می¬سازد که در آن، شرکت مؤثر در تصمیم¬گیری و مشارکت فعال در عمل معلمان دو پایه¬ی اساسی پژوهش محسوب می¬شوند و نقشی بسزا در توسعه¬ی حرفه¬ای معلمان ایفا می¬کنند(سرکارآرانی،1379).درس¬پژوهی به عنوان رویکردی ژاپنی در فرهنگ آموزش این کشور، مطرح است که به صورت یک فرآیند مشارکتی و مستمر به عمیق شدن دانش موضوعی، مهارت¬های تدریس و تولید دانش حرفه¬ای  کمک می¬کند و لذا منجر به توسعه¬ی حرفه¬ای مؤثر خواهد شد(اداره¬ی آموزش و پرورش آمریکا ،2000؛ ماتوباو سرکارآرانی،200
بعدی

مقاله و مبانی نظری کمردرد و ورزش درمانی و ماساژ

(0)
(0)

مبانی نظری

مقاله و مبانی نظری کمردرد و ورزش درمانی و ماساژ
رنگ و مدل کالا
مبانی نظری
تعداد
+
_
عدد
19,000 تومان
موجود
گارانتی کالا:

فایل ضمانت بازگشت وجه دارد

این فایل دارای 57 صفحه وبا فرمت WORD و قابل ویرایش است

فهرست مطالب

فصل دوم مبانی نظری پیشینه تحقیق

2-1 : مقدمه17
2-2 :مبانی نظری.18
    2-2-1 : مبانی علمی درد.18
    2-2-2 : مکانیسم احساس درد.18
    2-2-3 : مکانیسم های درد در طناب نخاعی19
    2-2-4 : تئوری کنترل دریچه ای درد..20
    2-2-5 : انواع درد.21
              2-2-5-1 : درد حاد و مزمن..21
              2-2-5-2 :دردهای نوروژنیک..22
    2-2-6 : نوروپلاستیسیتی سلولهای عصبی و دردهای مزمن23
    2-2-7 : روشهای ارزیابی درددر بیماران با درد مزمن23
              2-2-7-1: روش های اندازه گیری تک بعدی درد.25
              2-2-7-2: روش های اندازه گیری چند بعدی درد26
    2-2-8 : کمردرد.26
    2-2-9 : ارزیابی اولیه کمردرد.27
    2-2-10 : کمردردهای مکانیکی.29
                2-2-10-1 : کمردردهای کمری-دنبالچه ای29
                2-2-10-2 : کمردردهای ناشی از اسپوندیلوز کمری و یا استئوآرتریت.29
    2-2-11 : کمردردهای شغلی..29
                2-2-11-1 : مدیریت کمردردهای شغلی.30
                2-2-11-2 : مدیریت کمردردهای شغلی حاد31
                2-2-11-2 : مدیریت کمردردهای شغلی مزمن33
    2-2-12 : درمان های اختصاصی و مدیریت درد..33
                2-2-12-1 : روش های داروئی مدیریت درد.34
                2-2-12-2 : روش های غیر داروئی مدیریت درد.34
    2-2-13 : ورزش درمانی..35
    2-2-14 : دامنه حرکتی..37
    2-2-15 : یوگا..40
                2-2-15-1 : تاثیر تمرینات یوگابر کمردردهای مزمن41
    2-2-16 : ماساژ42
                2-2-16-1 : انواع ماساژ42
                2-2-16-2 : مکانیسم های احتمالی تاثیر ماساژ43
                2-2-16-3 : مکانیسم های بیومکانیکی ماساژ43
                2-2-16-4 : تاثیر ماساژ بر دامنه حرکتی..44
                2-2-16-5 : مکانیسم های فیزیولوژیکی ماساژ44
                2-2-16-6مکانیسم های نوروژنیکی ماساژ45
                2-2-16-7 : تاثیر ماساژ بر کمردرد45
2-3 : پیشینه تحقیقات انجام شده.. 46
2-4 : جمع بندی.56

منابع135

 

 

توضیحات فایل


2-1 مقدمه
فصل حاضر به بررسی مبانی علمی و نظری درد پرداخته و روش های متداول اندازه گیری درد را بیان نموده وبا معرفی مدل مشخصی از کمردردهای مزمن، از دردهای اسکلتی -عضلانی به کمردردهای شغلی ونحوه مدیریت آنها می‌پردازد.ازمیان روشهای متداول مدیریت درد در طب مکمل، به معرفی دو روش "یوگا "و "ماساژ" پرداخته و نحوه تاثیرآن را بر اینگونه دردها بررسی می‌نماید.در انتها نیز به بیان تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج از کشور اشاره می‌نماید.

 

2-2.مبانی نظری
2-2-1. مبانی علمی درد
بنا به تعریف انجمن بین المللی مطالعه درد IASP، درد یک تجربه حسی و روحی ناخوشایند است که با آسیب احتمالی یا واقعی بافت در ارتباط بوده ویا در دوره های اینگونه آسیب ها بوجود می‌آید(109).
لوریمه ماسلی محقق درمانهای فیزیکی در دانشگاه سیدنی استرالیا بیان می‌دارد "دردیک برون ده چند سیستمی است که با تحریک مغز به آن کمک می‌کند که از شرایط خطر آفرین خارج گردد".
بطور کلی درد در سه سطح احساسی-افتراقی (از نظر شدت و محل درد )،انگیزشی-تظاهری (مانند اضطراب و افسردگی )و شناختی-سنجشی شامل افکار و مفاهیم غلط ذهنی تجربه می‌گردد.همچنین به درد به عنوان پنجمین علامت حیاتی بشرنیز اطلاق می‌گردد(133).

  1. 2-2-2. مکانیسم احساس درد

در بدن پایانه های تخصص یافته ای در هر یک از اندامها وجود دارند که به درد حساس می‌باشند و اصطلاحا گیرنده های درد نامیده می‌شوند.وقتی که ایمپالس ها از این پایانه های عصبی بگذرد و به مرحله بروز برسد ،درد حادث می‌گرددلازم است بدانیم درد در نتیجه تحریک پایانه های تخصص یافته فوق ایجاد شده و ناشی از تحریک بیش از حد پایانه های عصبی دیگر نیست.بدنبال آسیب بافتی که به سلول ها وارد می‌گردد، مواد شیمیایی خاصی آزاد و یا تشکیل می‌گردد که منجر به تحریک پایانه های تخصص یافته درد که ذکر آن رفت می‌گردند.(شکل 2-1)

 
شکل 2-1. مکانسیم مولکولی مسیر درد در پایانه های عصبی و انتقال عصبی آن به مراکز بالاتر(46).

 


پروستاگلاندین ها از جمله موادی هستند که در این پروسه دخالت دارند.نوسیسپتورها می‌توانند سه نوع متفاوت از تحریکات محیطی را تشخیص دهند:(1)کشش و یا فشار مکانیکی خطرناک ،(2)گرما و یا سرمای بیش از اندازه و (3)حضور موادشیمیایی که منجر به ایجاد التهاب و یا آسیب سلولی می‌گردند.نوسیسپتورها جدای اینکه توسط چه محرکی تحریک شده باشند، تنها یک نوع پیام به طناب نخاعی ارسال می‌نمایند(7).
2-2-3.مکانیسم های درد در طناب نخاعی
ایمپالس های تولید شده از محرک دردناک توسط رشته های عصبی محیطی، به طناب نخاعی وارد شده ،از ریشه پشتی عصب نخاعی عبور کرده و وارد ماده خاکستری موجود در شاخ پشتی نخاع می‌گردند.(شکل2-2)این رشته عصبی در یک سیناپس شرکت کرده و به این ترتیب از طریق ناقلین شیمیایی به سلول عصبی بعدی انتقال می‌یابد.در این سیناپس هاست که عمل تعدیل پیام های عصبی صورت گرفته و داروها نیز اثر می‌کنند(95).

 


 
شکل 2-2 چگونگی ارسال پیام حسی از یک محرک از طریق گیرنده های
اختصاصی درد به بخش پشتی نخاع و هدایت پیام پس از تعدیل به مغز(64).
2-2-4. تئوری کنترل دریچه ای درد
در سال 1965، ملزاک و وال ،نظریه کنترل دریچه ای درد را ارائه نمودند.(شکل 2-3 )،تئوری کنترل دریچه ای درد بیان می‌کند که ایمپالس های عصبی که از رشته های متعدد طناب نخاعی (سلول های T)عبور می‌کنند توسط مکانیسم دریچه ای در شاخ پشتی نخاع کنترل می‌گردندکه میزان این کنترل به میزان فعالیت به کوتاهی و بلندی تارهای عصبی بستگی دارد.بدین ترتیب که رشته های عصبی کوتاه تر انتقال پیام درد را تسهیل نموده و رشته های بلند تر باعث مهار این انتقال گشته و منجر به بسته شدن دریچه می‌گردند.هر چقدر درد بیشتر باشد این دریچه بیشتر باز می‌شود .با فعال نمودن رشته های عصبی محیطی که حامل ایمپالس های تولید شده توسط محرک مکانیکی سبک نظیر لمس هستند نیز می‌توان این دریچه را به طرف داخل بست .مالش دادن یک محل دردناک برای تخفیف یافتن درد مثالی از این مورد است.این عمل غریزی موجب فعال شدن رشته های عصبی پوستی طویل تر گشته و در نتیجه آنها ،از ورود برخی از ایمپالس های درد به درون طناب نخاعی جلوگیری به عمل می‌آورندو باعث مهار آن می‌گردند(92).

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

2 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643