search - روش شناسی پژوهش کیفی ,

menuordersearch
academixfile.ir
جستجو در فروشگاه
پاورپوینت فصل سوم کتاب روش شناسی کیفی در مدیریت رویکرد جامع بحث استراتژی اقدام پژوهشی در مطالعات سازمان و مدیریت مولف دانایی فرد ،الوانی و آذر
پاورپوینت

پاورپوینت فصل سوم کتاب روش شناسی کیفی در مدیریت رویکرد جامع بحث استراتژی اقدام پژوهشی در مطالعات سازمان و مدیریت مولف دانایی فرد ،الوانی و آذر

پاورپوینت
+
_

20,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل چهارم کتاب روش شناسی کیفی در مدیریت رویکرد جامع بحث استراتژی مورد پژوهشی در مطالعات سازمان و مدیریت مولف دانایی فرد ،الوانی و آذر
پاورپوینت

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روش شناسی کیفی در مدیریت رویکرد جامع بحث استراتژی مورد پژوهشی در مطالعات سازمان و مدیریت مولف دانایی فرد ،الوانی و آذر

پاورپوینت
+
_

35,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل هفتم کتاب روش شناسی کیفی در مدیریت رویکرد جامع بحث مصاحبه پژوهش کیفی در مطالعات سازمان و مدیریت مولف دانایی فرد ،الوانی و آذر
پاورپوینت

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روش شناسی کیفی در مدیریت رویکرد جامع بحث مصاحبه پژوهش کیفی در مطالعات سازمان و مدیریت مولف دانایی فرد ،الوانی و آذر

پاورپوینت
+
_

24,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روش شناسی کیفی در مدیریت رویکرد جامع بحث معیارهای ارزیابی پژوهش های کیفی در پارادایم رئالیسم مولف دانایی فرد ،الوانی و آذر
پاورپوینت

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روش شناسی کیفی در مدیریت رویکرد جامع بحث معیارهای ارزیابی پژوهش های کیفی در پارادایم رئالیسم مولف دانایی فرد ،الوانی و آذر

پاورپوینت
+
_

20,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل اول رویکرد روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت رویکرد جامع مولفان دانایی فردالوانی و عادل آذر
پاورپوینت

پاورپوینت فصل اول رویکرد روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت رویکرد جامع مولفان دانایی فردالوانی و عادل آذر

پاورپوینت
+
_

29,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل دوم روانشناسی پرورشی نوین (روان شناسی یادگیری و آموزش)بحث پژوهش در روانشناسی پرورشی نوشته علی اکبر سیف
پاورپوینت

پاورپوینت فصل دوم روانشناسی پرورشی نوین (روان شناسی یادگیری و آموزش)بحث پژوهش در روانشناسی پرورشی نوشته علی اکبر سیف

پاورپوینت
+
_

28,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل دوم 2 ( پژوهش در آسیب شناسی روانی ) خلاصه کتاب آسیب شناسی روانی جلد یک نوشته رونالد جی کامر
پاورپوینت

پاورپوینت فصل دوم 2 ( پژوهش در آسیب شناسی روانی ) خلاصه کتاب آسیب شناسی روانی جلد یک نوشته رونالد جی کامر

پاورپوینت
+
_

22,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل اول 1 ( نظریه های روانکاوی)روانشناسی رشد نظریه ها پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل اول 1 ( نظریه های روانکاوی)روانشناسی رشد نظریه ها پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

پاورپوینت
+
_

25,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل دوم 2 ( نظریه های یادگیری) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل دوم 2 ( نظریه های یادگیری) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل سوم 3 ( نظریه های شناختی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل سوم 3 ( نظریه های شناختی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل چهارم 4 ( نظریه های کردارشناسی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل چهارم 4 ( نظریه های کردارشناسی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل پنجم 5 ( نظریه های دیگر با رویکرد رشدی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل پنجم 5 ( نظریه های دیگر با رویکرد رشدی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

پاورپوینت
+
_

18,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل ششم 6 (رویکرد دین اسلام در روانشناسی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل ششم 6 (رویکرد دین اسلام در روانشناسی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل هفتم 7 (جنبه های رشدی و مراحل رشد در دوره کودکی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها
پاورپوینت

پاورپوینت فصل هفتم 7 (جنبه های رشدی و مراحل رشد در دوره کودکی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل هشتم 8 (رشد در دوره نوجوانی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل هشتم 8 (رشد در دوره نوجوانی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل نهم 9 ( رشد در دوره بزرگسالی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل نهم 9 ( رشد در دوره بزرگسالی) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل دهم 10 ( نظریه ذهن کودکان و ابزار اندازه گیری آن) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل دهم 10 ( نظریه ذهن کودکان و ابزار اندازه گیری آن) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود
پاورپوینت فصل یازدهم 11 ( خلق و خو و منش کودکان و ابزار اندازه گیری آن) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی
پاورپوینت

پاورپوینت فصل یازدهم 11 ( خلق و خو و منش کودکان و ابزار اندازه گیری آن) روانشناسی رشد نظریه ها، پژوهش ها و آزمون ها دکتر مهناز علی اکبری دهکردی

پاورپوینت
+
_

19,000 تومان موجود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643