خلاصه پی دی اف pdf فصل به فصل کتاب روانشناسی تربیتی(پرورشی) مناسب جمع بندی داوطلبان ارشد _دکتری- استخدامی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

خلاصه فصل به فصل کتاب روانشناسی تربیتی(پرورشی)مناسب جمع بندی داوطلبان ارشد _دکتری- استخدامی

گرد آوری شده از منابع دکتر سیف و کدیور و شریعتممداری در قالب pdf و در 341 صفحه و با کیفیت

 

 

 

فهرست مطالب کتاب

 

فصل اول مفهوم شناسی روانشناسی پرورشی و پیشینه نگارش در روانشناسی پرورشی
خلاصه
بخش اول مفهوم شناسی روانشناسی پرورشی
برخی از ویژگیهای علوم تجربی
علوم آزمایشی و علوم غیر آزمایشی
پرورش و کارآموزی
عملکرد و یادگیری و رفتار
بخش دوم پیشینه نگارش در روانشناسی پرورشی
نکات مهم و کليدي .
پرسش و پاسخ .
پاسخ های تشریحی سئوالات.
فصل دوم کاربرد پژوهش در روانشناسی پرورشی
خلاصه
کاربرد پژوهش در روانشناسی پرورشی
پژوهش عمل نگر یا اقدام پژوهی ACTION RESEARCH
پژوهش در روانشناسی پرورشی و اهداف روانشناسی پرورشی
روشهای پژوهش یا روشهای بررسی روابط در میان متغیرها در روانشناسی پرورشی
روش آزمایشی EXPERIMENT
رویکرد یا فلسفه اثبات گرایی و رویکرد یا فلسفه پس اثبات گرایی
اصل، قانون و نظریه علمی
نکات کلیدی و مهم .
پرسش و پاسخ .
پاسخ های تشریحی سئوالات.
فصل سوم: مروری بر نظریه های پیاژه اریکسون و کلبرگ
خلاصه
مقدمه
روانشناسی
مفاهیم نظریه پیاژه
مراحل رشد ذهنی
کاربردهای آموزشی نظریه رشد ذهنی پیاژه
نظريه اريکسون .
نظریه مراحل رشد اخلاقی کلبرگ
مراحل رشد اخلاقی از دید کلبرگ
نکات کلیدی و مهم
پرسش و پاسخ
پاسخ تشریحی سئوالات .
فصل چهارم نظریه رشد شناختی - اجتماعی ویگوتسکی و نظریه رشد شناختی برونر
خلاصه
بخش اول: نظریه رشد شناختی - اجتماعی ویگوتسکی
مقدمه
بخش دوم نظریه رشد شناختی برونر
نکات کلیدی و مهم
پرسش و پاسخ
پاسخ های تشریحی سؤالات.
فصل پنجم: نظریه های رفتاری یادگیری پاولف ثرندایک - اسکینر
مقدمه
نظریه شرطی سازی کلاسیک یا شرطی سازی پاسخگر پاولف
نظریه شرطی سازی وسیله ای ثراندایک
نظریه شرطی سازی رفتار کنشگر اسکینر
پرسش و پاسخ
فهرست
پاسخ های تشریحی سؤالات
فصل ششم نظریه های شناختی یادگیری گشتالت - آزوبل - بندورا.
خلاصه
بخش نخست نظریه یادگیری گشتالت
مقدمه
بخش دوم نظریه یادگیری معنی دار
بخش سوم نظریه یادگیری شناختی اجتماعی
نکات کلیدی و مهم.
پرسش و پاسخ
پاسخ های تشریحی سؤالات
فصل هفتم نظریه های سازندگی و خبر پردازی یادگیری نظام یادها
خلاصه
نظریه سازندگی.
عینیت گرایی یا واقع گرایی .
تجربه گرایی منطقی
نسبیت گرایی
یادگیری موقعیتی
نظریه سازندگی فرایند یا فرآورده
اثر زایگارنیک و نظریه سازندگی
شرایط یادگیری از نگاه پیروان نظریه سازندگی در یکسول
نظام یاد
اقسام حافظه دراز مدت
یادآوری و فراموشی
استفاده از نظریه خبرپردازی در یادگیری و آموزش
نکات کلیدی و مهم
پرسش و پاسخ
پاسخ های تشریحی سؤالات
فصل هشتم انگیزش در یادگیری
..خلاصه..
مقدمه
انگیزه و انگیزش
نظریه های مختلف انگیزش
طبقه بندی مازلو از نیازها..
نیاز به پیشرفت
نظریه برانگیختگی
انگیزش و مشوق .
نتایج پژوهشها یادگیری و انگیزش
انگیزش و پیشرفت و شکست تحصیلی
نظریه نسبت دادن و انگیزش.
مفهوم درماندگی آموخته شده
استفاده از نظریه انگیزش نسبت دادن در آموزش
فنون ایجاد انگیزش در یادگیرندگان
نکات مهم و کليدي .
پرسش و پاسخ
پاسخ های تشریحی سؤالات.
فصل نهم ویژگیهای ورودی فراگیران و سبکهای یادگیری و تفکر
خلاصه..
رفتار ورودی ENTERING BEHAVIOR..
سنجش آغازین PREASSESSMENT
ویژگیهای ورودی عاطفی
راههای مقابله با مشکل کمبود انگیزش
سبکهای یادگیری LEARNING STYLE
انواع سبک های یادگیری
برخی از ویژگیهای افراد دارای سبکهای یادگیری نابسته به زمینه
سبک های تفکر
فهرست
نکات کلیدی و مهم.
پرسش و پاسخ
پاسخ های تشریحی سؤالات .
فصل دهم راهبردهای یادگیری و مطالعه شناخت و فراشناخت.
خلاصه ..
مقدمه .
مفهوم شناسی شناخت .
مفهوم شناسی فراشناخت
راهبردهای شناختی
راهبردهای فراشناختی
روش های آموزش مهارتهای یادگیری و مطالعه .
مراحل روش PQ4R یا پی کیو آر یا پس ختام
روش آموزش دوجانبه
روش مطالعه مشارکتی
روش یادگیری مشارکتی
روش پرسیدن دو جانبه مانزو و تغییر نقش معلم و شاگردان
نکات مهم و کليدي .
پرسش و پاسخ
پاسخ های تشریحی سؤالات
فصل یازدهم هوش و آفرینندگی
هوش و تعریف آن
نظریه های هوش
دیدگاه روانسنجی
دیدگاه پیاژه
الف - دیدگاه خبر پردازی
هوش و هو شبهر.
آفرینندگی .
آفرینندگی در دیدگاه .گانیه آفرینندگی در دیدگاه گیلفورد
آفرینندگی در دیدگاه تورنس
آفرینندگی هوش و پیشرفت تحصیلی
آموزش هوش و آفرینندگی
روشهای آموزش آفرینندگی و فنون ایجاد آفرینندگی با خلاقیت
پرسش و پاسخ
پاسخ های تشریحی سؤالات .
فصل دوازدهم تفکر مفهوم سازی و قاعده آموزی
..خلاصه ..
آموزش و یادگیری مفهوم
نکات مهم و کليدي .
پرسش و پاسخ
فصل سیزدهم تفکر حل مسئله و تفکر انتقادی
تفکر و تعریف آن
تفکر خودگر و تفکر هدایت شده یا جهت دار
مفهوم شناسی تفکر انتقادی
عناصر تفکر انتقادى .
حل مسئله .
انتقال یادگیری مثبت و منفی
تفکر انتقادی و حل مسئله. روشهای آموزش حل مسئله.
نکات مهم و کليدي .
پرسش و پاسخ
پاسخ های تشریحی سؤالات
فصل چهاردهم طراحی آموزشی هدفهای آموزشی و آمادگی یادگیرندگان
خلاصه
تعریف و اهمیت طراحی آموزشی
طراحی آموزشی معلم - محور: الگوی عمومی آموزش GENERAL TEACHING MODEL.
گزینش و تدوین هدفهای آموزش
روش میگر برای تهیه هدفهای آموزشی
روش گرانلاند برای تهیه هدفهای آموزشی
انواع هدفهای آموزشی
نکات کلیدی و مهم .
پرسش و پاسخ
پاسخ های تشریحی سؤالات.
فصل پانزدهم طبقه بندی هدفهای آموزشی
خلاصه
مقدمه
طبقه بندی هدفهای آموزشی
طبقه بندی هدفهای آموزشی معروف به طبقه بندی بلوم طبقه بندی هدفهای آموزشی حیطه شناختی
طبقه بندی تجدید نظر شده حوزه شناختی .
طبقه بندی هدفهای آموزشی در حیطه عاطفی طبقه بندی هدفهای آموزشی در حیطه روانی - حرکتی
اشکال اساسی یادگیری
بازده های یادگیری
نکات کليدى و مهم.
پرسش و پاسخ .
پاسخ های تشریحی سؤالات.
فصل شانزدهم روشهای آموزش معلم محور و یادگیرنده محور
خلاصه
بخش اول روش سخنرانی
بخش دوم روش بحث .گروهی بخش سوم: روش آموزش اکتشافی
نکات کليدي و مهم.
پرسش و پاسخ
پاسخ های تشریحی سؤالات
فصل هفدهم آموزش برای یادگیری در حد تسلط
خلاصه
مقدمه
مفهوم شناسی تسلط
رابطه میان تسلط کفایت و مهارت .
نتایج پژوهشها و روش آموزش تسلط آموزی یا یادگیری در حد تسلط
مروری بر نقاط ضعف روش یادگیری در حد تسلط
نکات مهم و کلیدی
پرسش و پاسخ
پاسخ های تشریحی سؤالات .
فصل هیجدهم آموزش برنامه ای و ماشین آموزشی
خلاصه
مقدمه
مراحل تهیه آموزش برنامهای
قاب در آموزش برنامهای
اشاره ها
انواع برنامه های آموزش برنامهای
نتایج پژوهش و آموزش برنامه.ای
آموزش ماشینی یا ماشین آموزشی
آموزش بر خط
نکات مهم و کلیدی
پرسش و پاسخ
فهرست
پاسخ های تشریحی سؤالات.
فصل نوزدهم اداره کلاس درس آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار
خلاصه
(۱) روشهای افزایش رفتارهای موجود
(۲) روشهای ایجاد رفتارهای تازه
(۳) روشهای نگهداری رفتار
(٤) روشهای تقلیل دادن یا محو کردن رفتارهای نامطلوب.
نکات مهم و کلیدی
پرسش و پاسخ .
فصل بیستم سنجش و ارزشیابی آموزشی
خلاصه
تعریف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به ملاک مورد استفاده
دسته بندی ارزشیابیها با توجه به زمان و هدف استفاده از آنها..
دسته بندی آزمونها
پیامدهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
پرسش و پاسخ .
پاسخ های تشریحی سؤالات.

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643