مقاله و مبانی نظری تعریف و راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مقاله و مبانی نظری تعریف و راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی

در قالب word, ودر 26 صفحه و قابل ویرایش

 

فهرست مطالب::

2-1تعریف فراشناخت
2-1-1 راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی
2-1-1-1 خودآموزی
2-1-1-2 خودبازبینی
2-1-1-3 خودپرسی
2-1-1-4 خود نظم دهی
2-1-1-5 تدریس دو جانبه
2-1-1-6 بازآموزی اسنادی
2-1-2 راهبرد‌‌‌‌های براون در بارهی کمک به فراشناخت دانش-آموزان
2-1-3 راهبرد‌‌‌‌های گوستا برای پرورش فراشناخت دانشآموزان
2-1-4 ویژگی راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی
2-1-5 ارزشیابی رشد توانایی‌‌‌‌های فراشناختی
2-4 پیشینه تحقیق
2-4-1 مروری بر پیشینه داخلی
2-4-2 مروری بر پیشینه خارجی
منابع فارسی
منابع انگلیسی

 

 

2-1-2 راهبرد‌‌‌‌های براون در بارهی کمک به فراشناخت دانش-آموزان
براوان از دانشگاه کالیفرنیا برکلی، پیشگام تحقیق در بارهی فراشناخت است. (براون، 1987) که مطالب زیر از تحقیقات او اقتباس شدهاست.
1- به دانش آموزان باید کمک کرد تا درک کنند که فعالیت-‌‌‌‌های مختلف یادگیری انتظارات متفاوتی را به وجود میآورد.
دانش آموزان ابتدایی، که واژه‌‌‌‌های جدیدی را فرا میگیرند باید بدانید که خواندن فهرستی از واژهها و یا حتی حفظ آنها بهترین روش یادگیری یا به کارگیری واژه‌‌‌‌های جدید نیست. روش مؤثر یادگیری تعریف لغت و به کارگیری آن در جا‌‌‌‌های گوناگون است (مثلاً در مکالمه ها، مباحثهها، تکلیف-‌‌‌‌های نوشتنی، گفتوگو با پدر مادر). همچنین دانشآموزان دبیرستانی که قرار است امتحان ساد‌‌‌‌های را بگذرانند باید بیاموزند که روش مطالعه برای یک امتحان ساده با مطالعه برای آزمونی که دو پاسخ درست / نادرست دارد، متفاوت است، روش امتحانی تشریحی به توانایی مرتبط ساختن مفهومها با یکدیگر، ذکر مثالهایی خارج از متن و ارزیابی بحثها نیاز دارد. این روش با آزمون‌‌‌‌های چند جوابی و آزمون‌‌‌‌های درست / نادرست کاملاً متفاوت است. به طور کلی، براساس تحقیقات مربوط به فراشناخت، معلمان نباید فقط محتوای درسی را به دانشآموزان خود بیاموزند. بلکه باید روش ارزیابی و شیوهی آماده شدن برای یادگیری را نیز آموزش دهند.( به نقل از آقازاده و احدیان1377)
2-به دانش آموزان باید آموخت که در تنظیم مواد خواندنی از نشانه‌‌‌‌های بسیاری استفاده میشود.
عنوان، مقدمه، خلاصه، نشانهها (مانند «نمره یک ...»، «مهمترین آنها عبارت است از ....») و مانند اینها آگاهی-‌‌‌‌های ارزشمندی را در بارهی ابعاد مهم یک متن عرضه میکند.
3- به دانش آموزان باید آموخت که اطلاع از شناخت خود، اثر مهمی در یادگیری دارد.
دانش آموزان باید بیاموزند که ارتباط یافته‌‌‌‌های جدید با دانسته‌‌‌‌های پیشین امکان یادآوری را افزایش میدهد. همچنین باید بدانند که انگیزهی آنها برای یادگیری در کیفیت فراگیری تأثیر مستقیم دارد.
علاوه بر این، باید به دانش آموزان کمک کرد تا به نقطه‌‌‌‌های قوت و ضعف خود پی ببرند (مثلاً، آیا از درس معلم، مواد خواندنی، سؤال ها و بحثها بیشترین استفاده را میبرند یا نه) و به هنگام یادگیری مواد جدید، این نقطه‌‌‌‌های قوت و ضعف را در نظر داشته باشند. ( به نقل از آقازاده و احدیان1377)

 

2-1-4 ویژگی راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی
راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی راهبرد‌‌‌‌های بازبینی کنند‌‌‌‌های هستند که در خلال یادگیری و آموزش، فعال میشوند. اگر ندانیم چگونه پاسخهایمان را وارسی کنیم، برای مطالعه وقت کافی اختصاص دهیم، یا نخواهیم بفهمیم که بیشتر دربارهی موضوع آگاهی-هایی به دست آوردهایم یا نه، در آن صورت هر تکلیف یادگیری برایمان طوری خواهد بود که گویی برای اولین بار است که با آن روبرو شدهایم.
یادگیری همیشه فعالیتی بسیار دشوار است، مهارت‌‌‌‌های شناختی، یادگیری را برایمان سادهتر میکنند.
اگر چه هر اندازه که پیرتر می‌شویم، شتاب گسترش مهارت‌‌‌‌های شناختیمان کندتر میشود، اما این پدیده صرفاً بخشی از فرآیند طبیعی رشد به حساب نمیآید.
به نظر میرسد که تجربه و آموزش آشکار، در رشد این مهارت-‌‌‌‌های شناختی نسبت به رشد طبیعی، نقش برجستهتری ایفا می‌کنند. این بدین معنی است که معلمان وظیفه دارند به رشد این راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی در دانشآموزان کمک کنند.(به نقل ازآقا زاده و احدیان، 1377)
گاه دانشآموزانی که از نظر ذهنی اندکی عقب مانده هستید و یا در یادگیری ناتوان میباشند، در مقایسه با دانشآموزان متوسط، نارسایی‌‌‌‌های فراشناختی نشان میدهند. (براوان و پالینسار، 1982) با فرض پذیرش این دیدگاه که دانشآموزان مبتلا به ناتوانی‌‌‌‌های یادگیری، فرآیند‌‌‌‌های بازبینی ناقص و متفاوتی را برای یادگیری دارند، میتوان برای حل این مشکل به دانش آموزان هنگام روبرو شدن با مسئله‌‌‌‌های فراشناختی صرفاً همان راه‌‌‌‌های فکر کردن دیگران را آموخت.
با توجه به تحقیقاتی که پالینسکار و براون انجام دادند. به نتایجی رسیدند که در نمودار 2-1 نشان دادهشده است. همان طور که در نمودار نشان دادهشدهاست.
درصد پاسخ‌‌‌‌های صحیح مربوط به سؤال‌‌‌‌های درک مطلب برای یک دانشآموز پیش از آموزش خاص پانزده درصد بود. اما پس از بازخورد اصلاحی این رقم تا حدود پنجاه درصد افزایش یافت. و پس از آن که شیوه‌‌‌‌های فراشناختی برای یادگیری به این دانشآموز آموختهشد، قادر بود تا حدود هشتاد درصد سئوال-‌‌‌‌های درک مطلب را درست جواب دهد.( پالینسکار و بران، 1984)

 

 

2-4-1 مروری بر پیشینه داخلی
رادبخش، محمدیفر، کیان ارثی (1392) در پژوهشی با موضوع اثر بخشی بازی و قصهگویی بر افزایش خلاقیت کودکان نشان دادند که استفاده از روش‌‌‌‌های بازی و قصهگویی، با از بین بردن موانع خلاقیت، سکون فکری و کمک به حل مسائل با روندی لذّت بخش و سرگرم کننده موجب افزایش خلاقیت دانشآموزان می-شود. به همین دلیل دانشآموزانی که در جلسات بازی و قصه-گویی حضور مییابند در یافتن راهحل‌‌‌‌های اصیل و جدید برای مسائل موفقتر هستند.

 

.
زیدزیویک،الدکاوکاروسکی (2012) تأثیر آموزش نقاشی به روش تصویرسازی را در پرورش خلاقیت کودکان پیش دبستانی بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است که، آموزش نقاشی به روش تصویرسازی ذهنی، با مهیا ساختن محیطی که از عوامل و روش‌‌‌‌های مؤثر بر پرورش خلاقیت تشکیل شده است شرایطی را فراهم میکند تا کودکان ضمن شناسایی استعدادها و توانایی‌‌‌‌های خود، اعتماد به نفس را در خود افزایش دهند. و در محیطی مساعد، به کشف، پرورش و شکوفایی خلاقیت نائل شوند.

 

قسمتی از منابع::
•    حسینی، افضل السادات. (1393). ماهیت خلاقیت و شیوه‌‌‌‌های پرورش آن.تهران: انتشارات آستان قدس رضوی
•    احدی، مریم؛ رضایی، نور محمد؛ دلاور، علی؛ پادروند، نادر؛ (1391). آموزش خلاقیت به دانشآموزان و تأثیر آن بر افزایش سطح مؤلفه‌‌‌‌های سیالی، ابتکار، انعطاف، بسط. فصلنامه علمی-پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3 (1)، 1-18
•    تورنس، پال.(1392). استعدادها و مهارت‌‌‌‌های خلاقیت و راه‌‌‌‌های آزمون وپرورش آنها. ترجمه: حسن قاسم زاده. تهران:نشر دنیای نو.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز، بخش : مرکزی، روستا: سرا، روستا: مرخز، محله: مرخز، خیابان (ورودی اصلی)، کوچه ((حسین محمدی))، پلاک: 0.0، طبقه: همکف،
تلفن: 08736337275
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643