پی دی اف pdf کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدریت رویکرد جامع( ویرایش جدید با حذف و اضافات) ترجمه دانایی فرد الوانی و عادل آذر ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

پی دی اف pdf کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدریت رویکرد جامع( ویرایش جدید با حذف و اضافات) ترجمه دانایی فرد الوانی و عادل آذر

در قالب pdf و در 273 صفحه است

 

 

فهرست مطالب

بخش اول مبانی فلسفی .پژوهش
فصل یکم پارادایمهای رقیب در مطالعات سازمان و مدیریت
مقدمه
بحث کمی و کیفی در پژوهش
انتقادهای وارده بر دیدگاه اثبات گرایی .
تحلیل درون پارادایمی
تحلیل های میان پارادایمی
رهنمودهای کاربردی پارادایم ها
نتیجه گیری
بخش دوم استراتژیهای پژوهش کیفی

 

بخش دوم: استراتژی های کیفی
فصل دوم استراتژی مطالعات موردی در مطالعات سازمان و مدیریت
مقدمه
مطالعه موردی چیست؟ .
سئوالهایی که میتوان با استفاده از مطالعات موردی بررسی کرد؟
مطالعات موردی: طرح پژوهش
انجام پژوهش موردی
انتخاب مورد برای مطالعه
دسترسی به موضوع پژوهش
انتخاب یک چار چوب نظری اولیه
گردآوری نظامند داده ها
مدیریت گردآوری داده ها
تحلیل دادهها .
پایان مطالعه
موردی
مطالعات تعمیم پذیری و
نتیجه گیری
موردی


فصل سوم استراتژی قوم نگاری در مطالعات سازمان و مدیریت
مقدمه
سیر تطور مردم نگاری
مردم نگاری در عمل
نقشهای میدانی در مردم نگاری
مشاهده مشارکتی و غیر مشارکتی .
مشاهده آشکار و پنهان
مشاهده مستقیم و غیر مستقیم
دسترسی به آزمودنیها
مراحل پژوهش مردم نگاری
انتخاب موضوع مورد بررسی
بازبینی نوشته ها و مدارک مربوط به موضوع مورد بررسی
پیوستن به گروه مورد بررسی
نخستین مرحله پژوه

مرحله میانی پژوهش
مرحله نهایی پژوهش
نتیجه گیری


فصل چهارم استراتژی نظریه داده بنیاد در مطالعات سازمان و مدیریت
مقدمه
سیر تطور استراتژی نظریه داده .بنیاد
ایده زیر بنایی اصلی استراتژی نظریه داده بنیاد
معنای نظریه داده بنیاد
تعاریف نظریه داده بنیاد
تبار شناسی نظریه داده بنیاد
سالهای پس از انتشار کتاب کشف نظریه داده بنیاد
شاخصههای کلی و مشترک رویکردهای مختلف به نظریه داده .بنیاد ویژگیهای خاص نظریه سازی داده بنیاد
انواع ره یافتها به نظریه سازی داده بنیاد
مراحل انجام پژوهش داده بنیاد


فصل پنجم استراتژی تحلیل اسناد در مطالعات سازمان و مدیریت
مقدمه
توصیف شیوه هرمنوتیک
شیوه هرمنوتیک در عمل
نتیجه گیری


فصل ششم استراتژی تحلیل ذی نفع در مطالعات سازمان و مدیریت
مقدمه
تحليل ذي نفع مفهوم و زمینه
مآخذ و خاستگاه پیدایش شیوه تحلیل ذی نفع
تاملی در مفهوم و چارچوبهای بنیادی برای اجرای شیوه تحلیل ذی نفع
ماهیت ذی نفعها .
داده های اطلاعاتی چه چیزهایی داده محسوب میشود؟ انواع آن کدامند؟ رویه ها نقاط آغازین و تحلیل ذی نفع .
مثال کاربردی
نتیجه گیری


فصل هفتم مصاحبه پژوهش کیفی در مطالعات سازمان و مدیریت
مقدمه
انواع مصاحبه و کاربردهای آنها.
چه زمانی مصاحبه پژوهش کیفی مناسبت بیشتری دارد؟
مصاحبه ساختارمند چه زمانی مناسبت بیشتری دارد؟ مصاحبه ساختارمند دارای پاسخ باز چه زمانی استفاده میشود؟
توصیف شیوه مصاحبه .کیفی
تدوین چارچوب مصاحبه و انجام مصاحبه های پژوهش کیفی
انجام مصاحبه های کیفی
تحلیل داده های حاصل از مصاحبه
روایی و پایایی
محاسن و معایب شیوه مصاحبه پژوهش .کیفی
نتیجه گیری


فصل هشتم روایی و پایایی در پژوهشهای کیفی مطالعات سازمان و مدیریت
مقدمه
روش شناسی های پژوهش
مبانی نظری کمی و و کیفی
روش شناسی کمی
تفاوتهای روش شناسی های کمی و کیفی
شیوه های ترکیبی
روایی و پایایی در پژوهش
کثرت گرایی .
ارزیابی پس از انجام پژوهش
چیستی ممیزی پژوهش در پژوهش کیفی
نتیجه گیری
بخش سوم استراتژی پژوهشهای ترکیبی

 

بخش سوم : استراتژی پژوهش های ترکیبی
فصل نهم استراتژی پژوهش شیوههای ترکیبی در مطالعات سازمان و مدیریت
مقدمه
مبانی فلسفی پژوهش شیوه های ترکیبی
خردمایه شکل گیری پژوهشهای شیوه های ترکیبی
طبقه بندی ترکیبات شیوه های پژوهش
پژوهش شیوه های ترکیبی چیست؟
چه موقع میتوان از این استراتژی پژوهشی استفاده کرد؟ مروری بر استراتژیهای پژوهش در تناسب با رویکردهای کمی و کیفی عناصر کلیدی پژوهش ترکیبی کدامند؟
انواع طرحهای پژوهش ترکیبی
مراحل انجام پژوهش ترکیبی
نتیجه گیری


فصل دهم استراتژی اقدام پژوهی در مطالعات سازمان و مدیریت
مقدمه
چگونگی انجام اقدام پژوهی
سیر تکامل اقدام پژوهی
برخی از ویژگیهای اصلی اقدام پژوهی
معایب اقدام پژوهی
نمونه ای از اقدام پژوهی
مقایسه پژوهش ،تجربی شبه تجربی و اقدام پژوهی
مقایسه اقدام پژوهی پژوهش بنیادی و مشاوره
نتیجه گیری

 

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

1 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643