مقاله و مبانی نظری هویت سازمانی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات فایل

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم هویت سازمانی (فصل دوم)

در قالب WORD ودر57 صفحه و قابل ویرایش

 

 

فهرست مطالب

مقدمه    17
2-1 بخش اول: هویت سازمانی    17
2-1-1 مقدمه    17
2-1-2 هویت: لغت شناسی و بستر شناخت    20
2-1-3 هویت چیست؟    23
2-1-4 انواع هویت    25
2-1-4-1 هویت اجتماعی    30
2-1-4-2 هویت شرکت    34
2-1-4-3 هویت سازمانی    38
2-1-5 ساخت وشکل گیری هویت    48
2-2 بخش دوم:
2-2-1 عوامل برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی    53
2-2-1-1 توجه رسانه ها    54
2-2-1-2 وجهه خارجی سازمان    59
2-2-1-3 ارتباطات خارجی سازمان    62
2-3 بخش سوم:
2-3-1 عوامل درون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی    65
2-3-1-1 تیم مدیران عالی سازمان    66
2-3-1-2 مدیریت منابع انسانی    70
2-3-1-3 عملیات سازمان    73
2-3-1-4 ارتباطات داخلی سازمان    75

منابع

 

2-1-1) مقدمه
از دهه 1990 هویت به یکی از محورهای پژوهش تبدیل شده و به نظر می‌رسد هر یک از نخبگان (جامعه شناسان، مردم شناسان، روان شناسان، تاریخ دانان، فیلسوفان، اندیشمندان علوم سیاسی، استراتژیست ها، بازاریابان و مدیران سازمان ها) در مورد آن نظریه ای برای مطرح کردن دارند که این آرا نیز بسیار متنوع اند. از بحث های آنتونی گیدنز درباره تجدید و خودشناسی گرفته تا تاکید پست مدرنیستی بر تفاوت ها و از تلاش های گوناگون فیمینیستی برای شالوده شکنی قراردادهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت گرفته تا احیاء ناسیونالیسم و قومیت گرائی به عنوان نیروهای مهم سیاسی.
اگرچه تمام این آرا و نظریه ها درباره هویت است لیکن تنها اختصاص به چیستی هویت ندارد. بلکه از دگرگونی، پیدایش هویت های جدید، احیاء هویت های قدیم و دگرگون شدن هویت های موجود نیز سخن به میان می‌آید. حتی از سیاست جدید هویت نیز سخن رانده می‌شود. البته فقط روشنفکران نیستند که هویت را موضوعی مهم به حساب می‌آورند. بحث در مورد هویت ابزار کار روزنامه نگاران و سیاستمداران شده است. از سوی دیگر فقط هویت فردی نیست که به شدت در کانون توجه قرار گرفته است. هویت های گروهی، اجتماعی و سازمانی نیز مورد بحث قرار می‌گیرند. زیرا اکنون که بازارها و شبکه های مالی هر چه بیشتر از حدود و مرزهای کشورها مستقل می‌شوند شناخت هویت های سازمانی نیز به اندازه شناخت هویت های فردی مهم تلقی می‌شوند (یار احمدی، 1381) .
"هویت" اصطلاحی است که در حوزه های مختلف از آن استفاده می‌شود و عبارت است از نوعی رابطه بین شخصیت فرد و ساختار اجتماعی. بدین معنا که هویت نسبتی است که یک فرد بین عوالم ذهنی خود و واقعیت زندگی برقرار می‌کند. کمتر مفهومی است که به اندازه هویت واجد معانی متعدد باشد، وجود مفاهیم مترادف یا نزدیک و مرتبط برای هویت مانند خود، درک از خود، تصور از خود، هویت خود و مفاهیمی نظیر این نیز از همین جا سرچشمه می‌گیرد. هویت را در دو حوزه شکلی، یعنی اسناد، ابنیه، لباس، پرچم، محدوده جغرافیایی و ... و نیز محتوایی ذهنیت جامعه، یعنی افتخارات، احساسات، ادراکات، آرمان ها، حافظه تاریخی و مظاهر فرهنگی هم چون زبان، دین و آداب و رسوم و ارزش ها و ... می‌تواند مشاهده کرد (علیخانی، 1383).
هویت اصطلاحا مجموعه ای از علائم، آثار مادی، زیستی، فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه یا اهلیتی از اهلیت دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می‌شود.
چالش های هویتی امروزه سرنوشت سازند. بر اساس اجماع علمی، هویت پیش شرط هر نوع عمل، به ویژه عمل اجتماعی و شرط لازم توسعه است. "لئونارد پاندر" (1998)معتقد است: «اگر کشوری بخواهد به رشد و توسعه برسد باید پنج بحران را پشت سر بگذارد. این بحران ها عبارتند از بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ(رهبری)، بحران مشروعیت و بحران توزیع ». او معتقد است که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشورهای در حال توسعه در آن است که آنان در گذشته به طریقی موفقیت آمیز بحران های فوق به ویژه بحران های هویت و مشروعیت را پشت سر نهاده اند (شیخاوندی، 1379) .
هویت هم چنین از اقبال چندین رشته علمی برخوردار است، به گونه ای که علوم مختلف از فلسفه گرفته تا اقتصاد و مدیریت، متناسب با رشته و از زاویه دید خود به این موضوع نگریسته و آن را مورد بررسی قرار داده اند. رویکرد فلاسفه به هویت، از بن مایه های فلسفه نشأت می‌گیرد. روان شناسان کارشان را با تعقیب تامل های فلاسفه درباره خود آغاز کردند و روان شناسی اجتماعی را باید به لحاظ طرح نظریه های مستقل در این باره و ملاحظه آن از خلال بررسی جریان های گروهی و بین گروهی مهد هویت دانست. جامعه شناسان نیز از طریق تامل درباره " خود " به هویت پرداخته اند. علمای اقتصاد و بازار نیز دریافته اند که فروش کالا در واقع فروش یک هویت است. در این میان اندیشمندان مدیریت نیز هویت و به ویژه هویت های جمعی را ابزاری سودمند برای تحلیل مسائل خود یافته اند. از منظر عالمان مدیریت نیز، هویت متضمن خلق تعلق و تعهدی است که مدیران برای اداره سازمان های خود بدان محتاجند (علیخانی، 1383) .
با توجه به تمرکز اصلی این تحقیق بر مفهوم هویت سازمانی، ابتدا در بخش اول این فصل، متغیر هویت سازمانی و برخی مفاهیم مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده و سپس متغیرهای موثر در شکل گیری آن بررسی می‌گردند.

2-1-2 هویت : لغت شناسی و بستر شناخت
درفرهنگ عميد: هويت يعني حقيقت شي يا شخص که مشتمل برصفات جوهري اوباشد. هويت درلغت به معناي شخصيت،ذات،هستي ووجود ومنسوب به هو مي باشد. در فرهنگ معين: آن چه که موجب شناسايي شخص باشد، يعني آنچه باعث تمايزيک فرد ازديگري باشد. پس هويت درخلا مطرح نمي شود حتما يک خود وجود دارد ويک غيره وگرنه شناسايي معنا پيدا نمي کند. فرهنگ آکسفورد به عنوان کيستي وچيستي فردازهويت ياد مي کند. به تعبير ويليام هاموني يکي ازايران شناسان وشرق شناسان، ما تا ندانيم که بوديم، نمي توانيم بدانيم که هستيم. يعني شناخت هستي ما درگرو شناخت تاريخي ماست وتا ندانيم که چگونه درجايي که هستيم رسيده ايم، نمي توانيم بدانيم که کجا مي رويم.
با رجوع به فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد در می‌یابیم که واژه هویت Identity)) ریشه در زبان لاتین دارد، Identities از Idem یعنی "مشابه و یکسان" ریشه می‌گیرد. به طور سنتی مفهوم هویت در مقابل جمله "من کیستم؟" مطرح می‌گردد. "مارسیا" (1993) با استفاده از تعریف اریکسون در مورد هویت می‌گوید: شکل گیری هویت یک رویه مهم در رشد شخصیت است. در اواخر نوجوانی، تحکیم هویت نشان دهنده پایان کودکی و شروع بزرگسالی ا ست.
هویت یا الهویه کلمه ای عربی است و از "هُوَ" که ضمیر غایب مفرد مذکر است می‌آید. در زبان انگلیسی هویت Identity) ) از واژه ((Identitas در زبان لاتین مشتق شده و به دو مفهوم به ظاهر متناقض به کار می‌رود. اول به معنای همسانی و یک نواختی مطلق و دوم تمایز. که حاوی ثبات یا تداوم در طول زمان است. اولی بیانگر تشابه مطلق است، بدین معنی که بگوییم با آن مشابه است. معنای دوم اگرچه بیانگر تفاوت و اختلاف است ولی با مرور زمان سازگاری را فرض می‌گیرد. بدین ترتیب، هویت به طور همزمان میان افراد دو نسبت متفاوت، از یک سو شباهت و از سوی دیگر تفاوت برقرار می‌سازد.

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643