تحقیق و مبانی نظری تعاریف و تئوری های سبکهای رهبری ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تئوری های سبکهای رهبری (فصل دوم)

در قالب WORD و در 42 صفحه وقابل ویرایش

 

فهرست مطالب

2-8 مقدمه ..29
2-9 مفاهیم وتعاریف سبک رهبری ..30
2-10 تئوری های رهبری 32
2-10-1 تئوری های شخصیتی –رهبری32
2-10-2 تئوری های رفتاری، رهبری .33
2-10-2-1 رفتار گرایی.33
2-10-2-2 رفتار انسان گرایی.33
2-10-2-3 تحقیقات دانشگاه آیوا .33
2-10-2-4 تحقیقات اوهایو.34
2-10-2-5 تحقیقات میشیگان ..34
2-10-2-6 شبکه مدیریت 34
2-10-2-7 چهار نظام مدیریت ..34
2-10-2-8 تحقیقات اسکاندیناوی..35
2-10-3 تئوری های اقتضایی 35
2-10-3-1 نظریه مسیر-هدف35
2-10-3-2 الگوی فیدلر.35
2-10-3-3 تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا.35
2-10-3-4 زنجیره رفتاری رهبری .36
2-10-3-5 مدل سه بعدی اثر بخشی رهبری36
2-10-3-6 مدل مشروط وروم-ی تن37
2-10-4 تئوری های نوین رهبری37
2-10-4-1 رهبری کاریزما37
2-10-4-2 رهبری فرهمند 37
2-10-4-3 رهبری خدمتگذار ..38
2-10-4-4 رهبری تحول گرا ..38
2-10-4-4-1 ویژگی رهبری تحول گرا40
2-10-4-5 رهبری مراوده ای .43
2-10-4-5-1 ویژگی رهبری مراوده ای .44
2-10-4-6 رهبری عدم مداخله گر 45
2-11 نتیجه گیری 46

منابع

 

 

 


  2-8-مقدمه:
یکی از اساسی ترین مباحث ومسایل برای مدیران سازمان ها آن است که بدانند با زیر دستان وهمکاران خود با چه الگویی رفتار کنند .به عبارت دیگر دغدغه مدیران آن است که تشخیص دهند چه رفتاری با دیگران بهترین نتیجه را خواهد داد وبدین ترنیب هم جو سازمانی از تنش وتعارض آسیب نبیند وهم اینکه سازمان بتواند به بهترین وجه به اهداف از پیش طراحی شده خویش نایل شود.
امروزه بسیاری از سازمان ها دستخوش تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی است که انطباق پذیر باشند و با تغییرات سازگار شوند. در این میان تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته و ثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان کلیدی در مدیریت تغییرات سازمانی اهمیت فزاینده ای دارد. رهبري در طول تاریخ یکی از ارکان جوامع بشري بوده است. وقتی رهبري به عنوان یک کا رکرد مدنظر قرار م ی گیرد جزء مهمی از مدیریت محسوب م ی شود و حضور و موجودیت آن در گرو اعمال تعدادي مهارت است که این مهارت ها را می‌توان به عنوان راه ها یا سبک هاي رهبري افراد در جهت رسیدن به اهداف خاص تلقی نمود فرا گرفتن دانش ومهارت های مدیریت، دست کم از دو دیدگاه مهم است : نخست آنکه جامعه های امروزی برای تامین فراورده ها وخدمات مورد نیاز خود به شکل بر جسته ای به موسسه ها ونهاد های تخصصی وابسته اند واین موسسه ها و نهاد ها بیشتر بر پایه تصمیم گیری های افرادی که مدیر خوانده می‌شوند هدایت می‌شوند. دوم :آنکه بسیاری از این افراد که عهده دار نقش ها و مسولیت های مدیریت هستد واز زمینه های گوناگون تخصصی پاداش عمومی بر خاسته اند از آزمایش های ویژه مدیریت برخوردار نیستند. (زمردیان ،1385،ص 56).
در این فصل به بررسی ادبیات نظری پرداخته خواهد شد. به این صورت که ابتدا به تعریف مفهوم رهبری، مبنای تئوریک، سبک های رهبری، ویژگی های سبک های تحول گرا، مروده ای و عدم مداخله گر و خواهیم پرداخت.
رهبری به عنوان عامل ،توان یا نیروی بالفعل ویا بالقوه ای است که مدیران ورهبران از طریق نفوذ و همراه با ایجاد اطمینان در پیروان خود برای تحقق اهداف وآرمان های مورد نظر ،اعم از سازمانی وگروهی از آن استفاده می‌کنند .سبک رهبری نیز به عنوان الگویی رفتاری است که بیانگر صفات وخصوصیات رفتاری رهبران از آن یاد می‌شود .( بیگی نیا،1387،ص 1)
هر مدیری در انجام وظایف اصلی خود به شیوه ای رفتار می‌نماید که ممکن است به شیوه مدیر دیگر متفاوت باشد.به این نوع الگوهای رفتاری پایدار که مدیران هنگام کار کردن با دیگران به کار می‌برند ،سبک رهبری می‌گویند.(جاسبی،1378)
در دنیای امروزه،نقش مدیر به عنوان رهبر به قدری اهمیت پیدا کرده است که در همه زمینه ها برای یافتن اشخاصی که توانایی لازم برای رهبری داشته باشند ،کوشش مستمر به عمل می‌آید. در واقع، اگر این نقش انجام نشود، آنگاه کاری صورت نمیگیرد .در قالب وظیفه، رهبر باید توان وتمایل فرد یا گروه را بسنجد وبا توجه به قدرت خود یکی از سبک های را در برخورد با آنها بر گزیند. (رضاییان ،1380)همچنین سبک رهبری نشان دهنده طرز تفکر ،جهان بینی وشخصیت رهبران است.(ایران نژاد پاریزی،1371).
چنانچه سبک رهبری به طور نامناسب انتخاب شود از یک سو منجر به کاهش کارایی افراد وسازمان می‌شود واز سوی دیگر به عنوان عامل به وجود آورنده تنیدگی روانی ناشی شغل ویا فشار روانی در کارکنان عمل می‌کند.
2-9 مفاهیم وتعاریف سبک رهبری
واژه رهبری بنا بر تحقیقات به 1300 سال قبل از میلاد بر میگردد وسابقه ای دیرینه دارد(علوی،1376،ص 265).
رهبري نفوذ و تأثيرگذاري بر مرئوسان از طريق برقراري ارتباط با آنان در تحقق اهداف سازمانها
سبک رهبري شيوهاي که مديريت بر پايه آن عمل مي کند
سبک رهبري تحولگر (تحول آفرين)سبکي از رهبري است که رهبر بر باورها، ارزشها و اهداف پيروان نفوذ ميکند و به عنوان قهرمان شناخته شده و تأثير فوق العاده اي بر پيروان خود بر جاي ميگذارد.
سبک رهبري تعاملگرا (مبادلهاي) سبکي از رهبري است که رهبر، پيروان خود را در جهت اهداف تعيين شده بر ميانگيزد
سبک رهبري عدم مداخله گر( بدون رهبري) رهبر دراين سبک رهبري، زيردستان را تشويق به فعاليت نمي کند و تلاشي ملموسي در جهت تشخيص نيازهاي زيردستان انجام نميدهد. در اين سبک رهبري، رهبر ارتباط موثري با زيردستان نداشته و در صورتي که انحراف يا اشتباهي صورت گيرد خود را مبرا از آن مينمايد .
در عین حال ،برای ورود به بحث به بعضی از تعاریف اشاره می‌کنیم:
-رهبری ،نفوذ در مردم است،به منظور همراه کردن آنها برای رسیدن به یک مقصود مشترک.(کوننتز وادانل ،1959،ص435 :به نقل از مجیدپور).
-رهبری،کار تاثیر گذار بر مردم است برای وادار کردن آنها به کوشش دلخواه به سوی هدف های گروهی(تری ،1960،ص 493).
-رهبری کنش متقابل میان اشخاص است که در آن یک فرد نوعی اطلاعات را هب طریقی عرضه می‌کند که دیگری می‌پندارد اگر به نحو پیشنهاد شده یا مورد نظر رفتار کند ،منافع وی بهبود خواهد یافت (پاکوپز،ص210،به نقل از مجید پور0)
-رهبری همانند عشق وزیبایی مقوله ای است که هر کس وجود آن را میشناسد ؛اما تعریف آن را نمی‌شناسد؛تعریف رهبری نیز دشوار است؛اما وقتی شما آن را میبینید ،می شناسید .
-رهبری نوعی فرایند نفوذ است که به وسیله آن کردار یک فرد سبب تغیر رفتار ونظرات دیگران می‌شود که این نفوذ باید مشروعیت داشته باشد وتغیر،همسون با اهداف فرد پدید آید(دکوتیس ودیگران،1979،ص11،به نقل از مجید پور ).
-رهبری را به عنوان یکی از وظایف مدیر،فرایند تاثیر گذاری وهدایت فعالیت های مربوط به کار
کار اعضای گروه ها تعریف می‌کنند .
- مروری بر دیگر نوشته های دیگر نویسندگان روشن می‌کند که بسیاری از نویسندگان مدیریت توافق دارند که رهبری عبارت است از:فرایند نفوذ در فعالیت های فرد یا گروه به منظور کوشش برای رسیدن به هدفی در موقعیتی مشخص.از این تعریف رهبری به این نتیجه می‌رسیم که فرایند رهبری تابعی از این متغیر هاست :رهبر،پیرو ،موقعیت .(هرسی وبلانچارد،1969،ص 171)
-رهبری فراگرد نفوز در زیر دستان است که تلاش وکوشش داوطلبانه ومشتاقانه آنان را در جهت تحقق اهداف سازمان بر می‌انگیزند (ساعتچی ،1375،ص 23).
در نهایت در یک تعریف ساده وکلی می‌توان عنوان نمود که رهبری اعمال نفوذ در افکار،رفتار وتصمیمات دیگران به گونه ای که از روی میل ورغبت برابر انتظار،عمل بکنند.
رهبری یکی از اساسی ترین ودر عین حال پیچیده ترین موضوعات در عرصه ی مطالعات سازمان ومدیریت تلقی می‌وشد .باس 1978 در خصوص ماهیت پیچیده ی رهبری می‌گوید :رهبری یکی از پدیده هایی است که بیشترین مطالعات را اندیشه ها در مورد آن صورت گرفته است.اما هنوز در قلمرو پدیده های ناشناخته قرار دارد.به طور کلی واژه رهبری از دو رویکرد تعریف شده است .در رویکرد اول ،رهبر را فردی می‌داند که در آن مقام وجایگاه رهبری برای انجام برخی از وظایف از پیش تعین شده وهدایت یک یا چند گروه کاری انتخاب می‌شود.این فرد ویژگی های یک رهبر واقعی را ندارد وبهتر است که او را صرفا یک مدیر اجرایی (نه رهبر)بدانیم.در رویکرد دیگر،رهبر فردی توصیف می‌شود که به صورت پویا وفعال با زیر دستان خود برای انجام تغیر وتحول آمیخته می‌شود .این فرد با نفوذ در زیردستان ،آنها را در جهت تغیرات تحت تاثیر قرار می‌دهد واین تعریف از رهبر ورهبری ارزشمند تر وصحیح تر است.

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643