مقاله و مبانی نظری تعاریف و راهبرد‌‌‌‌های فراشناخت ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات فایل

مقاله ومبانی نظری تعاریف وراهبرد‌‌‌‌های فراشناخت در قالب WORD ودر 42 صفحه

 

وقابل ویرایش

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
تعاریف نظری و عملیاتی
تعریف فراشناخت
راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی
خودآموزی
خود بازبینی
خود نظم دهی
تدریس دو جانبه
بازآموزی اسنادی
راهبرد‌‌‌‌های براون در باره ی کمک به فراشناخت دانش آموزان
راهبرد‌‌‌‌های گوستا برای پرورش فراشناخت دانش آموزان
ویژگی راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی
ارزشیابی رشد توانایی‌‌‌‌های فراشناختی
پیشینه تحقیق
منابع

 

قسمتی از متن::
مقدمه:
اگر رفتار هوشمندانه به عنوان محصول تعلیم و تربیت گسترش پیدا کند، باید راهبرد‌‌‌‌های آموزشی که بطور هدفمند سوگیری شده و توانایی‌‌‌‌های فراشناخت و تفکّر خلاّق، و ساخت و تولید ابزاری جدید که بر گرفته از فکر و ایدۀ نو برای ایجاد بازار کار را گسترش میدهد، در روش‌‌‌‌های تدریس آموزش و پرورش برنامه ریزی شود.
جالب توجه است که آموزش مستقیم فراشناخت ممکن است مفید نباشد، زیرا وقتی راهبرد‌‌‌‌های حل مسأله به دانش آموزان تکلیف میشود به جای اینکه به وسیلهی خود آنها ایجاد شود ممکن است عملکرد آن چندان مطلوب نباشد، باید توجه کرد که وقتی فرا شناخت تدریس میشود فشار اضافی به دانش آموزان برای تمرکز بیشتر وارد نشود.
از راه‌‌‌‌های مختلفی می‌توان توانایی فرا شناخت و خلاّقیت دانش آموزان را افزایش داد. از جمله این روشها طرح سؤال و الگو دادن به دانش آموزان است (درویزه1377) در این رابطه پالینسکار و براون آموزش دوجانبه را مطرح کردند.

علاوهبراین، بزرگسالان هدفها و منظورشان را به وسیلهی هماهنگی ماهرانهی راهبرد‌‌‌‌های متنوع پیشرفت میدهند که شامل تولید کردن، سازماندهی، ارزیابی و تدوین گفته‌‌‌‌های خود، می-باشد. بر عکس، دانشآموزانی
که در فرآیند حل مسئله مشکل دارند روش‌‌‌‌های متفاوت و ناآگاهان‌‌‌‌های را برای ترکیب کردن به کار میبرند که نقش برنامهریزی را به حداقل میرساند و عمدتاً بدون کنترل فراشناختی عمل میکنند (مکاچن 1981،به نقل از دلاپازو گرام،1977).
تعریف مفهومی راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی:
فلاول بیان میکند که فراشناخت، دانش فرد دربارهی فرایند‌‌‌‌های شناختی خود است، و در بر گیرندهی به عمل در آوردن، سامانیدن و هماهنگ کردن مجموعهی این جریانهاست. فراشناخت انواع آگاهی درباره شناختها یا فرایند‌‌‌‌های اجرایی تصمیمگیری است که موجود انسانی باید هم فرایند‌‌‌‌های شناختی را انجام دهد و هم پیشرفت آن را بررسی کند. (بران و همکارانش، 1980).
تعریف عملیاتی راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی:


در این تحقیق راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی شامل آموزش فنون خود نظم-دهی TREE سکستون و همکاران(1988) است و شامل 5 فرایند برنامهریزی، سازماندهی، نوشتن، ویرایش و اصلاح بوده که از طریق تولید و فعال کردن زمینه دانش، دانشآموزان از طریق یادداشت جملات، ذکر دلایل فرضیه، بیان درستی فرضیه و تدوین متنی برای پایان نتیجهگیری از فرضیه در طی 10 جلسه است.



 

تعریف فراشناخت
فراشناخت ابتدا توسط فلاول مطرح شد تنها به تبیین و توجیه دانش فرد در مورد فرآیندها و تولیدات شناختی و نظارت بر این فرآیندها بپردازد. فراشناخت به آگاهی انسان از نظام شناختی خود و کنترل و نظارت به آن گفته میشود. به سخن دیگر فراشناخت، دانش یا آگاهی فرد از نظام شناختی خودش یا دانستن در بارهی دانستن است. دانش فراشناختی یاری میکند تا هنگام یادگیری و دانستن امور، شخص پیشرفت خود را در نظر بگیرد همچنین این دانش کمک می‌کند تا نتایج تلاشها ارزیابی شود و میزان تسلط بر مطالبی که خوانده شده، سنجیده شود. (سیف، 1392).
تعاریف مختلفی از فراشناخت ارائه شدهاست که به درک بهتر آن کمک میکند از جمله : دانش فرد در بارهی فرآیند‌‌‌‌های شناختی خود و فرآیند سازماندهی و هماهنگ کردن مجموع‌‌‌‌های از جریانها (فلاول، 1988) تفکر در بارهی تفکر (براون 1984) شناخت (براون و دولاچ، 1987)، آگاهی فرد از فرایندهها و راهبردها شناختیاش (فلاول، 1988)، و هر گونه دانش یا فعالیت شناختی که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت باشد با توجه به تعاریفی که ارائه شد میتوان گفت «فراشناخت، مجموعه دانش و فرآیندهایی است که کنش‌‌‌‌های شناختی فرد را نظارت هدایت و کنترل میکنند و در واقع به مدیریت فعالیت‌‌‌‌های شناختی میپردازند (به نقل از کارشکی، 1379).
2-1-1 راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی
راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی، مهارت‌‌‌‌های اجرایی هستند که موفقیت فعالیت یادگیری را ارزیابی میکنند (اوملی و کهات، 1990به نقل ازعاطی نژاد،1391)
راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی اساسی، شامل ربط دادن اطلاعات جدید به اطلاعات قبلی انتخاب راهبرد‌‌‌‌های تفکر، برنامهریزی، نظارت، و ارزیابی فرآیند‌‌‌‌های تفکر میشود (دیرکس، 1985).
راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی، فرآیند‌‌‌‌های متوالی هستند که فعالیت‌‌‌‌های شناختی را کنترل میکنند و به تنظیم و نظارت بر فعالیت‌‌‌‌های یادگیری کمک میکنند، همچون کنترل آگاهانه بر یادگیری، برنامهریزی و انتخاب راهبردها، نظارت بر فرآیند یادگیری، تصیح اشتباهات، تحلیل اثربخشی راهبرد‌‌‌‌های یادگیری و تغییر رفتارها و راهبرد‌‌‌‌های یادگیری، هنگامی که ضروری باشد (ریدی و همکاران، 1992 به نقل از عاطی نژاد، 1391)


گراهام (1997) عقیده دارد، راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی به دانش آموزان اجازه میدهد تا یادگیریشان را برنامهریزی، کنترل و ارزیابی کنند که در بهبود یادگیری، محوریترین نقش را بازی میکند و دانش آموزان بدون رویکرد‌‌‌‌های فراشناختی، اساساً یادگیرندگان بدون هدف هستند (به نقل از وانگ و همکاران، 2009).
راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی عمده را می‏توان در سه طبقه قرارداد :1) راهبرد‌‌‌‌های برنامه‏ریزی 2) راهبرد‌‌‌‌های نظم دهی 3) راهبرد‌‌‌‌های نظارت و ارزشیابی. راهبرد‌‌‌‌های برنامه ریزی، شامل تعیین هدف برای یادگیری و مطالعه، پیش بینی زمان لازم برای مطالعه، تعیین سرعت مناسب مطالعه، تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری، انتخاب راهبرد‌‌‌‌های یادگیری مفید است. منظور از کنترل و نظارت، ارزشیابی یادگیرنده از کارخود برای آگاهی یافتن از چگونگی پیشرفت خود و زیر نظر گرفتن و هدایت آن است. از جمله می‌توان نظارت بر توجه در هنگام خواندن یا نوشتن یک متن، از خود پرسیدن به هنگام مطالعه و کنترل زمان و سرعت مطالعه نام برد. این راهبردها به یادگیرنده کمک می-کند تا هر وقت به مشکلی بر میخورد به سرعت آن را تشخیص داده، در رفع آن بکوشد. راهبرد‌‌‌‌های نظمدهی انعطافپذیری در رفتار یادگیرنده را موجب میشوند و به او کمک میکنند تا هر زمان که برایش ضرورت داشته باشد، یادگیری خود را تغییر دهد (سیف، 1392).
اکثر محققان، فراشناخت را به دو مؤلفه تقسیم نمودهاند. مؤلفهی نخست که دانش فراشناختی است همه بر آن توافق دارند و در همه ی نظریات وجود دارد و زمانی حاصل میشود که فرد از توانایی‌‌‌‌های شناختی خود آگاه شود.
دوّمین مؤلفه در بارهی فراشناخت، تجربهی فراشناختی است. این مؤلفه بر حسب نظریه‌‌‌‌های مختلف به همراه دانش فراشناخت کارکرد‌‌‌‌های زیر را انجام میدهد. نظم بخشی فرآیند‌‌‌‌های شناختی (پاریس و جاکوب، 1984)، خودمدیریتی در فکر کردن (کراس و پاریس، 1988)، کنترل فرآیند و کنترل خود (پنوگراد و پاریس، خودمدیریتی در فکر کردن (کراس و پاریس، 1988)، کنترل فرایند خود (نیوگراد و پاریس،1980) فعالیت‌‌‌‌های خودگردان (گلاور و برونینگ، 1990)، (به نقل از هریس و همکاران 2010).
تجربهی فراشناختی (فلاول، 1988)، به تجارب شناختی یا عاطفی گفته میشود، که به یک اقدام شناختی مربوط باشد. تجارت کاملاً آگاهانه که به سادگی قابل بیان باشد نمون‌‌‌‌های از تجارب فراشناختیاند؛ البته تجارت فراشناختی تجارب کمتر آگاهانه و کمتر قابل بیان را نیز شامل میشود (به نقل از هریس و همکاران، 2010).
گلاوروبرونینگ (1990 ؛ به نقل از خرازی، 1375) اظهار میدارند که افراد، کمتر از این فعالیت‌‌‌‌های خودگردان خود اطلاع دارند، مگر اینکه در جریان یک فعالیت شناختی مثل خواندن، به مشکلی مثل ابهام در کلمه یا اشکال در جمله برخورد کنند. در اینجاست که فراشناخت به آنها هشدار میدهد. که مشکل دارند و باید برای حل مشکل چار‌‌‌‌های بیندیشند. تجارب فراشناختی، از جهت آگاهانه بودن یا نبودن به دو دسته تقسیم میشوند. به تجارب ناآگاهانه اشاره شد، اما بخشی از این تجارب، تجارب آگاهان‌‌‌‌های هستند که به تنظیم و نظارت بر فعالیت‌‌‌‌های شناختی میپردازند و می‌توان از آنها تحت عنوان «راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی» نام برد. کارکرد اصلی راهبرد‌‌‌‌های فراشناختی تعیین هدف، برنامه ریزی، نظارت و سازمان دهی و اصلاح سیستم شناختی خود است (هریس و همکاران، 2010).
محقق مختلف تعابیر متفاوتی برای بیان این راهبردها بکار بردهاند که در اینجا به بعضی از آنها اشاره میشود؛ نظارت و کنترل بر فعالیت‌‌‌‌های شناختی (فلاول، 1988)، مهارت‌‌‌‌های نظارت بر جریان آموزشی و یادگیری برای تسهیل یادگیری (گیج و برلاینز، 1988) ابزارهایی برای هدایت راهبرد‌‌‌‌های شناختی و نظارت بر آنها (دمبو، 1994) وارسی، نظارت و خودآموزی (منتیگو، 1997) را معرفی نمودند (به نقل از هریس و همکاران، 2010).

 

مقیاس و پرسشنامه فراشناخت اسپرلینگ و همکاران

 

نمونه دیگر مبانی نظری فراشناخت

مقاله و مبانی نظری تعاریف و راهبرد‌‌‌‌‌های فراشناخت

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه‌‌‌‌های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

دفتر مرکزی: استان کردستان شهرستان سقز میدان حاجی آباد خیابان سهروردی کوچه پرتوی 3
شماره تماس:: 09189763156