مقاله و مبانی نظری سکوت سازمانی ,

menuordersearch
academixfile.ir
قبلی
بعدی

مقاله و مبانی نظری سکوت سازمانی

(0)
(0)

مبانی نظری

مقاله و مبانی نظری سکوت سازمانی
رنگ و مدل کالا
مبانی نظری
تعداد
+
_
عدد
19,000 تومان
موجود

توضیحات

ادبیات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و عوامل سکوت سازمانی

در قالب word ودر 23 صفحه وقابل ویرایش

 

فهرست مطالب

2-1 مقدمه
2-2 تعریف سکوت سازمانی
2-3 سکوت و آواي سازمانی
2-4 انواع سکوت سازمانی
2-4-1 سکوت مطیع
2-4-2 سکوت تدافعی
2-4-3 سکوت نوع‌دوستانه
2-5 عوامل مؤثر بر رفتار سکوت کارکنان
2-6 عوامل مؤثر در پیدایش سکوت سازمانی؛ متغییرهای سازمانی و مدیریتی
2-7 پیامدهای سکوت بر تصمیم گیری سازمانی و فرایندهای تغییر
2-8 رابطة رفتار سکوت کارکنان با نگرش هاي شغلي و عملکرد
2-9 پیامدهای سکوت سازمانی بر احساسات واکنش های رفتاری کارکنان

منابع

 

2-1 مقدمه:
مديران در ارتباط با مسائل گوناگون سعي در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور آنها اين است که وقتي شخصي در يک محل استخدام مي شود بايد تمام شرايط آن سازمان را بپذيرد. بعضي از مديران برروي اين مسأله که رضايت کارکنان را مي توان از طريق پاداش و ترغيب به انجام کار افزايش داد، پافشاري میکنند. شايد تصور شان اين است که کارکنان، زيردستان آنها هستند و بايد فرامين آنها را بپذيرند(میرسپاسی،1389: 26).
از آنجاکه رفتار سازماني نوين با پيچيدگي هايي روز افزون مواجه است، آشنايي بيشتر مديران و کارکنان سازمان ها با اين پيچيدگي ها و شناختن راه‌هاي مناسب براي مقابله با‌ آنها ضروري است. بايد توجه داشت محيط همواره با بي رحمي تمام در ميان رقباي موجود در يک زمينه کاري خاص، دست به گزينش مي زند و مواردي که نتوانند به خواسته هاي محيطي پاسخ بهتري بدهند و اعتماد محيط کاري خود را جلب نمايند حکم خروج خود را از گردونة رقابت امضاء مي‌کنند. در بسياري از سازمان هاي معاصر کارکنان از ارائه نظرات و نگراني هايشان در مورد مشکلات سازماني امتناع مي‌ورزند که اين پديدة جمعي سازماني را سکوت سازماني میناميم و شايسته است که مورد توجه جدي محققان قرار گيرد (امیران،1386: 39).
در حالي که پديدة سکوت کارکنان، سازمان ها را در بر مي‌گيرد هنوز بررسي علمي کمي درباره سکوت کارکنان انجام گرفته است. ماريسون و ميليکن ذکر مي کنند که سکوت به يک نيروي قدرتمند در سازمان ها تبديل شده است؛ اما بررسي و پژوهش خيلي جدي درباره آن انجام نگرفته است. موريسن و ميليکن اين مفهوم را معرفي کرده و نشان مي دهند که سکوت سازماني پديدة اجتماعي است که در يک سطح سازماني به وجود مي‌آيد و توسط بسياري از ويژگي‌هاي سازماني تحت تأثير قرار مي‌گيرد. اين ويژگي هاي سازماني شامل فرايندهاي تصميم گيري، فرايندهاي مديريت، فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل مؤثر بر رفتار سکوت است رهبري براي تمام سازمان ها جهت رسیدن به اهداف مهم است. از آنجا که رهبري یک عامل کلیدي براي بهبود سازمان می‌باشند. محققان بیان می‌دارند که رهبري، توانایی اثر گذاشتن بر نگرشها و باورهاي کارکنان در جهت رسیدن به اهداف سازمان است. سازمانها امروزه به منظور کسب جایگاه رقابتی در عرصه بین المللی نیازمند انطباق با تعییرات محیطی بوده و اعمال تعییرات سریع مستلزم آن است که سازمان ها داراي رهبرانی باشند که انطباق پذیربوده و به صورتی موثر کارکنند و بطور مداوم سیستمها و فرایندها را بهبود بخشیده و مشتري مدار باشند (کشاورزي و همکاران،1391: 19).
از این رو، محیط کسب و کار مدرن، اقتضا می‌کند رهبرانی داشته باشیم که با استفاده از سبک هاي مناسب رهبري بتوانند رهبري بخردانه اي ایفا کنند و بذر اعتماد را در سازمان بکارند که هدف نهایی از این امر، همان تضمین موفقیت سازمانی و عملکرد بهینه در بازار به شدت رفابتی است. نظریه پردازان سبک هاي رهبري متعددي را بیان کرده اند (ابراهیم پور،1391: 29).


2-2 تعریف سکوت سازمانی
پیندر و هارلوز سکوت سازمان را خودداری کارکنان از بیان ارزیابی های رفتاری، شناختی و اثر بخش در مورد موقعیت های سازمان تعریف میکنند (پیندر و هارلوز 2009: 4). موریسون و میلیکان نیز سکوت سازمانی را به عنوان پدیده ای اجتماعی در نظر می‌گیرندکه کارکنان در آن از ارائه نظرات و نگرانیهای خود در مورد مشکلات سازمانی امتناع می‌ورزند. سکوت توسط بسیاری از ویژگی های سازمانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد که شامل فرایندهای تصمیم گیری، فرایندهای مدیریت فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل مؤثر برسکوت است (دمیتریس واکولا 2007: 6).
ابراز ایده ها )آوای سازمان (یا مضایقه از ارائه آن ها)سکوت سازمان (ممکن است به لحاظ رفتاری دو فعالیت متضاد به نظر برسند، زیرا سکوت مستلزم صحبت نکردن است، در حالیکه آوا نیازمند بیان مسائل و مشکلات موجود در سازمان است. اما واقعیت آن است که سکوت ضرورتاً پدیده ای در تقابل با آوای سازمان نیست در حقیقت تفاوت بین سکوت و آوا در سخن گفتن نیست بلکه در انگیزه افراد در خودداری از ارائه اطلاعات، ایده ها و نظرات آن هاست در این چارچوب سه نوع انگیزه مرتبط با سکوت و آوا وجود دارد: رفتار کناره گیرانه  براساس تسلیم بودن و رضایت دادن به هر چیز، رفتار خود حفاظتی براساس ترس و رفتارهای دیگرخواهانه به دلیل علاقه به دیگران و ایجاد فرصت برای تشریک مساعی با‌ آنها (پیندر و هارلوز2001: 7).

2-3 سکوت و آواي سازمانی
همانگونه که اشاره شد، افراد در سازمان اغلب داراي ایدهها، نظرات و اطلاعاتی براي ارائه روشهاي سازنده در بهبود کار و سازمان خود هستند. این کارکردها، بیان کننده مفهومی به نام آواي سازمانی هستند. برخی افراد این ایده‌ها را ارائه و برخی دیگر ایده‌ها، نظرات و اطلاعات خود را مسکوت نگاه داشته و سکوت میکنند. ابراز ایده ها (آواي سازمانی) یا مضایقه از ارائه آنها (سکوت سازمانی) ممکن است به لحاظ رفتاري، دو فعالیت متضاد به نظر برسند، زیرا سکوت مستلزم صحبت نکردن است درحالیکه آوا، نیازمند بیان مسائل و مشکلات موجود در سازمان است.
اما واقعیت آن است که سکوت، ضرورتاً پدیدهاي در تقابل آواي سازمانی نیست. در حقیقت، تفاوت بین سکوت و آوا، در سخن گفتن نیست بلکه در انگیزه افراد در خودداري از ارائه اطلاعات، ایده‌ها و نظرات آنهاست. در این چارچوب، سه نوع انگیزه مرتبط با سکوت و آوا وجود دارد: رفتار کناره‌گیرانه براساس تسلیم بودن و رضایت دادن به هر چیز، رفتار خودحفاظتی بر اساس ترس و رفتارهاي دیگر خواهانه بدلیل علاقه به دیگران و ایجاد فرصت براي تشریک مساعی با آنها (هفنیدار، 2013: 7)

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643