مقاله و چارچوب نظری کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی (فصل دوم)

در قالب WORD ودر 33 صفحه وقابل ویرایش

 

فهرست مطالب

2-1-مقدمه     .
2-2- بخش اول: مبانی نظری    11
2-2-1- نياز به حسابـرسي    11
2-2-2-فرضیهی نماينـدگي     .
2-2-3-فرضیهیعلامت دهی     .
2-2-4-فرضيه اعتباربخشي     .
2-2-5-کیفیت حسابرسی     .
2-2-6-چارچوب کیفیت حسابرسی    14
2-2-7-مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی    17
2-2-8-تقاضا برای کیفیت حسابرسی    19
2-2-9-عرضه کیفیت حسابرسی    20
2-2-10محصولات کیفیت حسابرسی    21
2 -2-11- دیدگاه‌های مرتبط با الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس  27
2-2-11-1-دیدگاه موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس    27
2-2-11-2-دیدگاه مخالفان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس    29
2-2-12-تجدید ارائه صورتهای مالی    32
2-2-12-1- تاریخچه تجدید ارائه صورتهای مالی    33
2-2-12-2- تعدیلات سنواتی    34
2-2-12-2-1تغییر در رویه حسابداری    35
2-2-12-2-2-اصلاح اشتباه    35
2-2-13-عوامل ایجاب کننده تجدید ارائه    36
2-2-14-اهداف مدیریت از گزارشگری نادرست    36
2-2-15-عوامل پیش بینی کننده تجدید ارائه صورتهای مالی    39
2-2-16-پیامدهای تجدید ارائه سود    41
2-3- بخش دوم: پیشینه پژوهشها    44
2-3-1- پژوهشهای خارجی    44
2-3-2- پژوهشهای داخلی    51
2-4- تبيين فرضیه های پژوهش    54
2-5- خلاصه فصل    59

منابع

 

2-1-مقدمه:
حسابداری را می‌توان فرایند شناسایی اندازه گیری طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان مالی تعریف کرد. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و از ثبت نسبتاً ساده در دوران باستان، تا سیستم‌های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی تکامل یافته است. اما در جریان این تغییرات و تحولات هدف نهایی حسابداری یعنی تأمین اطلاعات استفاده کنندگان بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که به عنوان مهم‌ترین زیر مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و ارائه گزارش‌های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد. اگر چه بیشتر استفاده کنندگان این اطلاعات سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند ولی مدیریت بنابر وظایف و مسوولیت‌هایی که در قبال گروه های مختلف استفاده کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف‌های تجاری یا تأمین کنندگان مالی بنگاه، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده کنندگان خارج از بنگاه قرار می‌دهد. این گزارش‌ها جهت استفاده کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می‌شود و صحت این اطلاعات و گزارش‌ها توسط حسابرسان مستقل تایید می‌گردد. از سوی دیگر، تجدید ارائه صورت‌های مالی، اثرات و نتایج منفی به همراه دارد که شامل مواردی مانند تغییر حسابرس، افزایش هزینه سرمایه، سلب اطمینان استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی نسبت به این گزارشات، کاهش بازده سهام و نظایر آن است. مدیران برای کاهش این اثرات منفی، احتمالاً اقدام به تغییر برخی از سیاست‌های گزارشگری مالی خود می‌نمایند. تغییرات در رفتار گزارشگری مالی مدیران، ممکن است به صورت‌هایی از جمله تغییر در سطح محافظه‌کاری آن‌ها در گزارشگری مالی باشد. بنابراین، در این فصل، کیفیت حسابرسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور، ابتدا تعاریف انجام شده از مطرح شده، سپس به معیارهای کیفیت حسابرسی پرداخته می‌شود. در ادامه، مفاهیم و موضوعات مرتبط با تجدید ارایه صورت‌های مالی ارایه می‌گردد؛ و در نهایت، به پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با موضوع این پژوهش پرداخته می‌شود.
2-2- بخش اول: مبانی نظری
2-2-1- نياز به حسابـرسي
دليل اصلي تقاضا براي خدمات حسابرسي به عنوان يک ابزار نظارتي را می‌توان تضاد منافع موجود بين مالکان و مديران شرکت‌ها دانست (واﻻس، 1987).
به طور کلي، سه فرضیه‌ی عمده براي نياز به حسابرسي مطرح است که عبارت از فرضیه‌ی نمايندگي ،فرضیه‌ی‌علامت دهی ،فرضیه‌ی اعتباربخشي )بيمه‌ای (می‌باشند) لم، 1998و واﻻس، 1987).
2-2-2-فرضیه‌ی نماينـدگي
اين فرضيه، به نقشي که حسابرسي در کاهش مسائل و خطرات ناديده گرفتن اصول اخلاقی ايفا می‌کند، اشاره دارد.طبق فرضیه‌ی نمايندگي، حسابرس در چارچوب روابط بين نماينده- مالک، بخش لاینفک سازوکاري قراردادي است که براي کنترل و نظارت بر هزینه‌های نمايندگي مدير ايجاد می‌شود. هنگامي که نماينده (مدير) نسبت به مالک، از اطلاعات بيشتري راجع به عمليات داخلي شرکت برخوردار است، با فرض اينکه مدير به دنبال منافع شخصي خود است، بيشتر از حد مطلوب از منابع شرکت استفاده کرده، براي انتقال ثروت از مالکان به نفع خود تلاشمی‌کند.بنابراين، سرمایه‌گذارانی که از رفتار عقلايي برخور دارند، چنين رفتارهايي را در قيمت گذاري اوراق بهادار شرکت لحاظ خواهند کرد و مبلغ کمتري را براي آن اوراق بهادار می‌پردازند. حتي به عنوان آخرين گزينه ممکن است سرمایه‌ی خود را از شرکت خارج نمايند. در نتيجه، سرمايه گذاران براي اجتناب از چنين پيشامدهايي سعي می‌کنند، سازوکارهايي را برقرار سازند که بر رفتارها و انگیزه هایفرصت‌طلبانه نظارت و کنترل داشته باشد. وجود حسابرس مستقل، يکي از اين ساز و کارها است. بدين ترتيب، در فرضیه‌ی نمايندگي، نقش حسابرس کاهش عدم تقارن اطلاعاتي و خطرات زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است. بدون وجود حسابرس، ممکن است صورت‌های مالي جانب‌دارانه و نادرست ارائه شوند. بر اساس اين تئوري، در سازمان‌هایی که عدم تقارن اطلاعاتي باﻻتر است، حسابرس نيازمند کار و تلاش بيشتري است. به گفته‌ی واﻻس نزدیک‌ترین مفهوم به عدم تقارن اطلاعاتی، واژه‌ی پيچيدگي است که بيشترين معياري که محققان براي سنجش آن به کار برده‌اند، تعداد شرکت‌های فرعي واحد مورد رسيدگي است. استاندارد حسابرسي آمريکا تصريح می‌کند: سازماني که بدون نظارت کافي بر عمليات آن و به صورت غير متمرکز اداره می‌شود، ريسک بسيار باﻻيي را خواهد داشت. در واقع، خطر ناديده گرفتن اصول اخلاقی بيشتر در بخش‌های غير متمرکز ديده می‌شود.
2-2-3-فرضیه‌ی‌علامت دهی
بر اساس اين فرضيه، حسابرس به کاهش تصميمات نادرست در بازار سرمايه کمک می‌کند و سرمایه‌گذار سعي می‌کند حسابرس معتبري را برگزيند تا به بازار سرمايه نشان دهد که عمليات شرکت شفاف و مناسب است. سرمايه گذاران بالقوه نيز براي تصميمات سرمايه گذاري خود از اين علایم استفاده می‌کنند. توجيه اين فرضيه در مورد نحوه‌ی قيمت گذاري خدمات حسابرسي بدين صورت است که مؤسسات حسابرسي بزرگ و معتبر از صاحب کاران خود حق‌الزحمه‌ی باﻻتري را طلب می‌کنند، زيرا چنين مؤسساتي از کيفيت و اعتبار باﻻيي نزد سرمايه گذاران و جامعه برخوردارند و در نتيجه شفافيت و عملکرد مناسب‌تری را براي شرکت به ارمغان می‌آورند.
2-2-4-فرضيه اعتباربخشي
بر اساس اين فرضيه که نسبت به دو فرضیه‌ی قبلي، کمتر مورد توجه محققان و تئوري پردازان قرار گرفته است، ممکن است حرفه‌ی حسابرسي مدعي باشد در اعتبار بخشي به نتايج و صورت‌های مالي هيچ مسئولیتی ندارد. ولي در طرف ديگر، سرمايه گذاران معتقدند در صورتي که در نتيجه‌ي استفاده از صورت‌های مالي گمراه کننده به آن‌ها زيان وارد شود، حسابرسان بايد تاوان آن را بپردازند و زيان آن‌ها را جبران کنند. بنابراين، ممکن است در مواردي که به سرمايه گذاران زيان وارد می‌شود، حسابرسان مورد بازخواست قرار گيرند. در نتيجه، حسابرسان بايد در قيمت گذاري خدمات خود اين ريسک را لحاظ کنند و هر چه نتايج عمليات شرکتي ضعیف‌تر باشد (سوددهي پايين يا زيان ده بودن) اين ريسک افزايش يافته و به تبع آن حق‌الزحمه‌ی حسابرسي نيز افزايش می‌یابد.در عمل، يک يا ترکيبي از اين فرضيات متناسب با شرايط فرهنگي و محيط قانوني و قضايي به کار می‌رود و در يک کشور ممکن است يکي از آن‌ها نسبت به بقيه، توجيه بهتري را ارائه نمايد.شايان توجه است که خدمات حسابرسي همانند کاﻻ براي صاحبکار است و تابع اصل هزينه و منفعت است. بنابراين، صاحبکار تا جايي اين خدمات را طلب می‌کند که منافع آن از هزينه هاي مربوط بيشتر باشد. اما طبق فرضیه‌ی نمايندگي، منافع حسابرسي، اداي مسئولیت پاسخگويي مدير است و بنابراين، يک مدير به اندازه‌هاي که خود را در قبال مسئولیت خويش پاسخگو می‌بیند(يا اجبار به پاسخگويي دارد) حاضر است براي خدمات حسابرسي هزينه کند.

2-2-5-کیفیت حسابرسی
از کیفیت حسابرسی تعریف‌های گوناگونی کرده‌اند. در ادبیات حرفه ای کیفیت حسابرسی در رابطه با میزان رعایت استاندارد های حسابرسی مربوطه تعریف می‌شود. در مقابل پژوهشگران حسابداری ابعادی چندگانه برای کیفیت حسابرسی قائلند و این ابعاد اغلب به تعاریفی که ظاهری متفاوت دارند منجر می‌شود عمومی‌ترینتعریف‌ها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را در بر می‌گیرد:
احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت‌های مالی که حسابرس بتواند آن‌ها را کشف و گزارش کند.
احتمال این که حسابرس برای صورت‌های مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر نکند.
سنجه ای برای توان حسابرس در کاهش اشتباهات و تحریفات جانب‌دارانه و بهبود کیفیت داده های حسابداری
دقت اطلاعاتی که حسابرس درباره آن‌ها گزارش صادر کرده است.
تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال حسابرسان در انجام حسابرسی (استقلال واقعی) و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آن‌ها را در بر می‌گیرند (علوی طبری و همکاران، 1388، ص 33)2.
اگر چه کیفیت درک شده حسابرسی می‌تواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد اما لزوماً یکسان نیست. بنابراین، حسن شهرت و مراقبت حرفه ای برای حفظ ویژگی‌های واقعی کیفیت حسابرسی و کیفیت درک شده استفاده می‌شود. به علاوه، باید در نظر داشت که مراقبت حرفه ای حسابرس کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد در حالی که حسن شهرت حسابرس چگونگی درک ذی‌نفعان از اطلاعات مذکور را متأثرمی‌سازد.

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643