مقاله و مبانی نظری آموزش عالی مجازی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات فایل

مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش عالی مجازی دارای 91 صفحه

با فرمت word وقابل ویرایش همراه پرسشنامه ارائه الگوی ارزیابی اجرای آموزش مجازی

 

فهرست مطالب

مقدمه
اهداف و رسالت آموزش عالي در ايران .
تحول رسالت های آموزش عالی
اهداف و فلسفه وجودي دانشگاه
دانشگاه سنتي
دانشگاه مجازي
تعريف مفهوم آموزش مجازي
تاریخچه آموزش مجازی در جهان
تاریخچه آموزش مجازی در ایران
نظریه ها و رویکردهای یادگیری دانشگاهی
رویکردهای جدید یادگیری الکترونیکی
ویژگی های آموزش مجازی
مزایا و محدودیت های آموزش مجازی
مقایسه آموزش مجازی با آموزش سنتی
سنجش آموزش مجازی

 

 

 

 


2-1- اهداف و رسالت آموزش عالي در ايران
شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم،تحقيقات وفناوري (وزارت فرهنگ وآموزش عالي وقت) در جلسه يکصد و بيست وسوم خود در تاريخ 7/3/1367 سندي را به نام «رسالت و جايگاه دانشگاه در نظام جمهوري اسلامي ايران» به تصويب رسانده است و دانشگاههاي کشور نيز در سالهاي اخير در تلاشهايي مستقل از يکديگر به تدوين بيانيه رسالت خود همت گماشته اند. صاحب نظران آموزش عالي نيز کارکردهاي اصلي آموزش عالي را در ايران اسلامي فردا به شرح زير برشمرده اند: توسعه و نشر علوم، معارف و ارزشهاي اسلامي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي؛ گسترش مرزهاي دانش و اعتلاي موقعيت علمي کشور در سطح منطقه اي و بين المللي؛ تربيت و توسعه منابع انساني يا سرمايه انساني جامعه بر مبناي تزکيه،علم و حکمت؛ ارتقاي دانش و فرهنگ عمومي؛ مشارکت در توسعه پايدار فرهنگي، سياسي، اقتصادي جامعه و حل معضلات اجتماعي؛ گسترش زبان و ادب فارسي در سطح ملي و منطقه اي با توجه به بار فرهنگي غني زبان فارسي به صورت دومين زبان اسلام و در نهايت برقراري و گسترش روابط علمي- فرهنگي در سطح منطقه اي و بين المللي. اما به نظر مي رسد اصلي ترين رسالت مورد انتظار از آموزش عالي ايران به دليل مزيتها و فرصتهاي منحصر به فردي که دارد طرح انديشه اي نوين براي برون رفت از بحران معرفتي کنوني جهان و ارائه الگويي نوين براي توسعه اي همه جانبه و پايدار و تربيت انسانهايي فرهيخته براي ايفاي چنين نقشي است. هزاره جديد، هزاره انديشه است و لازمه توسعه يافتگي و برتري در اين هزاره، توانمندي براي ارائه راه حلي جامع و يکپارچه براي همه مشکلات بشريت است. انديشه اي که به تحولات سه دهه اخير در ايران انجاميد از چنين استعدادي برخوردار است وهمين نکته مزيت نسبي آموزش عالي در کشور ماست. شرط کاميابي براي تحقق اين رسالت، رقابت با ديگر انديشه هايي است که چنين داعيه اي دارند و بازخواني مستمر آرمانها و بومي و اجرايي کردن آنها در تعامل و همکاري سازنده با همه عناصر موجود در زيست بومهاي معرفتي و اجتماعي و ملي است. بي ترديد آموزش عالي در ايران براي سامان دهي خود متناسب با رسالت نويني که بر دوش گرفته است، نيازمند برطرف کردن مشکلات کنوني خود با بهره گيري از ظرفيتها و قابليتها و فرصتهايي است که خوشبختانه به خوبي درک و تبين شده است. رسالت نوين آموزش عالي با رويکردي اخلاقي در حال شکل گيري است و آموزش عالي در ايران در بستر تحولات انديشه اي، اجتماعي و فناوري جهاني و با تکيه بر مزيتهاي نسبي خود به ويژه آرمانهاي برخاسته از آموزه هاي ديني آماده ايفاي نقشي شايسته و پيشرو در اين تحول است (قورچيان،آراسته، جعفري،1383، ص547).
براي آموزش عالي ايران رسالتهايي به شرح ذيل برشمرده اند: ترسيم آرمانها و نظام ارزشي جامعه؛ توليد و غنابخشي دانش و فرهنگ کشور؛ تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز؛ توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي؛ ارتباط متقابل بين دانشگاهها و موسسات مختلف؛ تسهيل در برقراري روابط علمي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي در سطح منطقه و جهان؛ ارزيابي و تحليل وضع موجود جامعه دانشگاهي، اشاعه آزادانه افکار؛ مردم سالاري؛ وحدت ملي؛کمک به مسائلي که کل جامعه با آن روبه روست؛تبين جهاني شدن پديده ها؛ ارتباط با مراکز فرا دانشگاهي؛ مشارکت سازنده در جامعه؛ اشاعه فرهنگ مکتبي؛ تقويت و بسط و نهادينه کردن فرهنگ ديني و مذهبي؛ نظم پذيري؛ قانون پذيري؛ نظم اجتماعي؛ تقويت وجدان کاري و مسئوليت پذيري در جامعه؛ نقش نمادين و الگويي؛ هدايت و راهنمايي و ترويج آن درجامعه.همچنين براي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي پنج وظيفه اصلي درسطح بين المللي ترسيم شده ونقش آنها از تک نقشي ياتک نهادي به چندنقشي ياچند نهادي تعميم يافته است.اهم اين وظايف عبارتند از:1- آموزشي؛ 2- پژوهشي؛ 3- خدماتي؛ 4- انتشاراتي؛ 5- رشد حرفه اي. براي حصول اطمينان از تحقق اين رسالتها، آرمانها و وظايف، نظامهاي ارزشيابي در آموزش عالي، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي طراحي شده اند (همان منبع، ص599).
در کشور ما رسالت های آموزش عالی با توجه به شرایط محیطی داخلی و بین المللی به دلایلی که در زیر اشاره می‌شود عمدتاً بر دوش آموزش عالی دولتی است و حمایت و کنترل اجتناب ناپذیر دولت را می‌طلبد. اهم رسالت های آموزش عالی عبارتند از:
1- تربیت و توسعه منابع نیروی انسانی مورد نیاز برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جامعه: برطبق اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی این وظیفه برعهده دولت است؛ البته درمتن قانون«فراهم آوردن تسهیلات آموزش عالی رایگان تا سرحد خودکفایی» قید شده است که امری نسبی است و جای تفسیر و تامل دارد. اگر نزدیک شدن به شاخص های پذیرفته شده توسعه اقتصادی را معیار قرار دهیم، بررسی های تطبیقی موجود نشان می‌دهد، ایران به عنوان یک کشور درحال گذار، هنوز فاصله زیادی با میانگین بین المللی و حتی بسیاری از کشورهای درحال رشد دارد؛ به ویژه از نظر شاخص های کمی و کیفی آموزش عالی، در کشور ما در مراتب پایین قرار دارد.
2-ارتقاء سطح دانش و فرهنگ عمومی و پاسخگویی به تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی: این رسالت نیز بر طبق اصل 30 قانون اساسی بر عهده دولت است ولی در این زمینه مشارکت بخش غیردولتی، مشابه آنچه در سطح بین المللی متداول است، می‌تواند بسیار موثر باشد. درصدر آموزش عالی غیردولتی، عمدتاً دانشگاه آزاد اسلامی در ایران – درحال حاضر– سهم 50 درصدی، درحد بالاترین های بین المللی است و افزایش بیش از حد این نسبت با اصل حفظ کیفیت در تعارض قرار خواهد داشت.
3-دستیابی به توسعه و ارتقاء و فناوری، گسترش مرزهای دانش و کسب موقعیت علمی مناسب کشور در سطح بین المللی: تجربیات اکثر کشورهای دارای نظام آموزش عالی مختلط نشان می‌دهد، فعالیت های تحقیقاتی عمده و حیاتی برای توسعه اقتصادی و حفظ موقعیت علمی کشور، در دست آموزش عالی دولتی است. اهمیت راهبردی این موضوع برای جمهوری اسلامی در زمینه علم و دانش و ضرورت مبرم ارتقاء و حفظ منزلت علمی و سطح فناورانه کشور در سطح بین المللی ایجاب می‌کند، دولت توجه ویژه به ایفای این رسالت داشته باشد. بدیهی است این امر مانع و مغایر با فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه تحقیقات نیست ولی با این حال، سرمایه گذاری و کنترل دولت بر امر تحقیقات الزامی است.
4-مشارکت موثر در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق تسهیل کاربرد علم و فناوری: یافتن راه حل برای مسائل، بحران ها و معظلات اجتماعی و اقتصادی که امروزه تحت عنوان «الزام اجتماعی آموزش عالی» مطرح است و باید یکی از رسالت های اصلی آموزش عالی در ایران را تشکیل دهد، خود وابسته به رسالت های قبلی یعنی افزایش توان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز و ارائه خدمات علمی، فنی و پژوهشی به جامعه است.
5-توسعه ونشرمعارف وارزش های اسلامی وگسترش زبان وادبیات فارسی درسطح بین المللی:این رسالت دربرگیرنده رسالت های فراملی آموزش عالی در ایران است که مستقیماً در راستای اهداف انقلاب اسلامی و قانون اساسی قرار دارد و ضرورت سرمایه گذاری و توجه دولت بدان به روشنی پیداست(خواجه شاهکوهی،صحنه،1387،ص135).
تقی پور ظهیر(1372) پنج نقش عمده را برای آموزش عالی قائل شده است.
    تربیت دانشمندان، پژوهشگران و مدیران به منظور نوسازی جامعه در حال تحول.
    تربیت نیروی انسانی متخصص برای دنیای کار در بخشهای گوناگون.
    ارائه خدمات علمی و فنی از طریق آموزش های ضمن خدمت با نیاز بزرگسالان و جامعه.
    فراهم نمودن امکان آموزش مستمر برای دانش آموختگان از طریق ارائه دوره های آموزش تکمیلی.
    انتقال میراث فرهنگی به نسل جوان که موجب ایجاد مهارتها و عادات تفکر انتقادی در آنها شد.

  1. قورچیان (1374)، رسالت های دانشگاه و آموزش عالی را تسهیل رشد و تکامل انسان، توسعه و غنای دانش و فرهنگ کشور و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، تعریف کرده است. در سالهای اخیر، علاقه مندان به پیشرفت و توسعۀ کشور، کارکردهایی را برای آموزش عالی بیان می‌کنند. برغم اینها، اگر در گذشته تربیت نیروی انسانی متخصص و تامین نیازهای اقتصادی کشور کارکرد عمده و اساسی در نظر گرفته می‌شد، امروزه از دانشگاه انتظار می‌رود، نقشی توامان ایفا کند. از یک سو، نیروی انسانی متخصص و ماهر تربیت کند، و از سوی دیگر، به تولید اندیشه و علم بپردازد. البته دانشگاههای معاصر، ایجاد کنندۀ تحولات در خور توجه در جوامع شدند

 

 

نمونه های دیگرفصل دوم تحقیق آموزش مجازی

 

مقاله و مبانی نظری پیاده سازی آموزش مجازی

مقاله و مبانی نظری رویکرد‌‌های آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی

 

نمودار تغییر قیمت
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643