مقاله و مبانی نظری معنادرمانی و معنا خواهی ,

menuordersearch
academixfile.ir

توضیحات

مقاله و مبانی نظری معنادرمانی و معنا خواهی

در قالب word و در 120 صفحه و قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

اصول معنا درمانی:
فرانکل سه قانون بنیادی را در معنا درمانی مطرح می‌کند :
نظريه معني درماني( لوگوتراپي ) ويکتور فرانکل:
پيشنهادهايي براي جستجوي معنا:
پيشنهاد مي کند :
فرانکل سه قانون بنيادي را در معناداري مطرح کرده است :
1ـ غريزه ها 2ـ خويها و عادات 3ـ محيط
روان نژندي انديشه زاد:
گروه درماني وجود گر:     
ارزش زندگي :
معناخواهي  در ديدگاه فرانکل:
نا اميدي وجودی:
حفظ خلاء وجودي:
انسان در جستجوي معناي غايي :
مفهوم مرگ در نظريه فرانکل:
علت شناسي در نظريه فرانکل :
مثلث روان نژندي :
خود شکوفایی در معنا درمانی :
اثر بخشی :
روان درماني در نظريه فرانکل:
الف : اهداف درماني
ب ـ رابطه درماني :
مداخلات درماني و تکنيک در نظريه فرانکل :
روشهاي افزايش آگاهي وجودي :
آموزش اهميت قبول مسئوليت براي معنا:
پرسش از مراجعان درباره معنا :
گسترش افق هاي فکري در حوزه ي منابع معنا:
توضيح دادن :
ضرب المثل هاي پيشنهادي :
استخراج معنا با روش پرسش و پاسخ سقراطي:
به کارگيري تشبيهات :
استخراج معنا از طريق نمايش :
پيشنهاد معنا :
تجزيه و تحليل رويا :

قصد متضاد( متناقض) :
در مرحله بعد ترس بيمار :
انديشه زدايي :
روحانيت پزشکي:
اصلاح نگرش ها :
شوخي و قصص در نظريه فرانکل
درمان گروهی سالمندان :
نکاتی در رابطه با اختلالات روانی در سالمندان:
روشهای پیشگیری از افسردگی وتنهای در سالمندان:
1.کلاسهای آموزشی :
2:مرور زندگی :
-نظریهای روانی – اجتماعی دوران پیری:
نظریه های دیگر رشد روانی اجتماعی دوران پیری:
.نظریه پک: سه تکلیف انسجام من یا خویشتن :
. نظریه لابو وی- ویف: خبر گری هیجانی:
.نظریه رابرت باتل ردرمورد سالمندان:
.نظریه بازسازی اجتماعی در سالمندان:
.نظریه جداسازی سالمندی:
نظریه های زیست شناختی پیری:
اختلالات روانی سالمندی:
سالمندی و اواخر بزرگسالی:((نیمرخ بزرگسال سالخورده)):
پختگی پایان دوره بزرگسالی:
ظرفیتهای جدید تحولی:
تغییرات در سطح تغییرات بدنی:
روی آورد فعالیت :
روی آورد عدم تعهد:
مناسبت درون نسلی،سالخوردگان در شرایط مختلفی به سر میبرند:
سقوط غیر قابل توجیه حیاتی :
روان درمانی سالمندان :
شادی در سالمندان:
ارتباط شادی وطول عمر در سالمندان:
نگرش ما به سالمندان:
برخورد صحیح با سالمندان:
کیفیت زندگی :
تاریخچه کیفیت زندگی:
آیا میتوان کیفیت یا کیفیت زندگی را تعریف کرد؟
تعاریف کیفیت زندگی:
تعاریف کلی:
تعاریف اختصاصی:
تعاریف موجود از کیفیت زندگی :
اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی:
سنجش کیفیت زندگی:
احساس کارایی شخصی و کیفیت زندگی:
ویژگیهای کیفیت زندگی:
مولف های کیفیت زندگی:
کیفیت زندگی( Quality of life) :
ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی:
عوامل موثر بر کیفیت زندگی:
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (H R Q O L):
سنجش کیفیت زندگی:
تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی سالمندان:
در باره کیفیت زندگی میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
خوشبینی و کیفیت زندگی:
کیفیت زندگی در سالمندان:
غفلت از کیفیت زندگی سالمندان:
نگرش ما به سالمندان:
عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس:
دلبستگی :
نظریه دلبستگی:
نظریه های مختلف در مورد دلبستگی :
نظریه روان تحلیل گری :
نظریه فروید :
نظریه وینی کات :
نظریه اشپیتز :
نظریه اریکسون :
نظریه ماهلر :
نظریه تحولی / شناختی:
نظریه یادگیری :
نظریه رفتار شناسی طبیعی :
نظریه بالبی :
دلبستگی در گذر عمر:
دلبستگی، نظریه و نظام دلبستگی:
اهمیت نظریه دلبستگی بزرگسالان :
روابط دلبستگی بزرگسالان:
ویژگیهای طبقات دلبستگی در بزرگسالان:
پیشینه پژوهشی داخلی وخارجی:
منابع

 

مقاله و مبانی نظری و پیشینه تحقیق معنادرمانی(با منابع جدید 1402 و 2023 )

 

 

 

 

معناخواهي  در ديدگاه فرانکل:
معنا خواهي پايه اي ترين نيروي انگيزش در انسان است. انسانها با اين نياز روبرو هستند که معناي همه لحظات زندگيشان را بدانند. فرانکل مي گويد : در جستجوي معنا بودن نيروي اوليه زندگي براي يک نفر است معناي زندگي هر فرد خاص خود اوست و اوست که مي تواند آن را تحقق بخشدو اگراين کار را انجام دهد اين نيازش ارضا مي شود و به ارزش زندگيش خواهد رسيد.او همچنين خود شکوفايي رايک اثر جانبي معناخواهي مي داند و زماني انسان به خود شکوفايي مي رسد. که به نياز معنا خواهي خود تحقق بخشد )نيلسون جونز، 2001 ؛ ترجمه : بهفر 1384 ..فرانکل )اغلب مي گويد که معنا را بايد پيدا کرد، نمي توان آن را به کسي عرضه کرد. راهنماي مراجعان در جستجوي معنا، ضمير ناخودآگاهشان است « اگر قرار است مراجعان به ده هزار فرمان و دستوري که در ده هزار موقعيت زندگي نهفته است گوش سپرده و از آن اطاعت کنند» بايد به نداي و جدانشان توجه کنند. اگر چه درمانگرها نمي توانند خودشان هدف زندگي مراجعان را برايشان تعيين کنند. اما مي توانند نمونه هاي متنوعي از تعهد خود در جستجوي معنا را ارائه دهند .پرسش درباره معناي  زندگي بايد به خود شخص برگردانده شود يعني هر فرد بايد خود را در برابر اين پرسش قرار دهد که « زندگي براي اوچه معنايي دارد؟» براي يافتن معنا در زندگي بهتر است از خود بپرسيم که « نسبت به زندگي چه وظايفي داريم؟» نه « از زندگي چه انتظاري بايد داشت؟» در اين صورت وظايف خود را نسبت به زندگي در مي يابيم و مسئولانه در جهت تحقق آن تلاش مي کنيم به عبارت ديگر زندگي براي ما با هدف و با معنا ميگردد )فرانکل، 1967، ترجمه : معارفي،1384).بلکه( خداي ضميربشر ) است خداي قلب است. فرانکل معتقد است که خودشکوفايي منوط به تعالي نفس است. از نظر فرانکل، بعد معنوي انسان از طريق تعالي نفس قابل حصول است. به اين ترتيب، مردم از محدوده خويشتن زيست شناختي و روان شناختي خود فراتر مي روند و صاحب ارزش هاي خاصي مي شوند و معناي زندگي خويش را مي يابند. انسان ها فقط با تعالي نفس مي توانند خويشتن حقيقي را بيابند )شارف ؛ ترجمه: فيروزبخت، 1383).

استخراج معنا از طريق نمايش :
فرانکل مثالي از استخراج معنا از طريق « لوگودرام » يا نمايش مطرح مي کند که در يک درمان گروهي صورت گرفت. زني که پس از اقدام به خودکشي در کلينيک فرانکل بستري شده بود، پسر 11 ساله اش را از دست داده بود و با پسر بزرگترش که فلج بود زندگي مي کرد. فرانکل در ابتدا از زن ديگري در گروه خواست تا تصور کند 80 ساله است و به زندگي گذشته ي خود در بچگي فکر کند درحاليکه از موفقيت مالي و پرستيژ اجتماعي برخوردار بوده است. او بلافاصله گفت که زندگي اش هيچ هدفي نداشته است. فرانکل سپس از مادر کودک فلج خواست تا همين شرايط را براي خود فرض کند و اودريافت که زندگي بسيار پرمعنايي داشته است چرا که بهترين شرايط ممکن را براي فرزند خود فراهم آورده است )فرانکل، 1955 ؛ ترجمه صبوري و شميم ،. 1381).
پيشنهاد معنا :
معنا درمانگرها مي توانند پيشنهاداتي در خصوص معناي موقعيتهاي مختلف زندگي ارائه دهند. فرانکل به مثال پزشک مسن و بسيار افسرده اي اشاره مي کند که نمي توانست بر اندوه از دست دادن همسر عزيزش که دو سال پيش فوت کرده بود غلبه کند. فرانکل در ابتدا از او خواست تا تصور کند اگر او زودتر فوت کرده بود چه اتفاقي مي افتاد ؟ دکتر پاسخ داد : « همسرم رنج بسياري مي برد». فرانکل فوري پاسخ داد : مي بينيد دکتر اين رنج بر همسرتان تحميل نشده و اين شمائيد که او را از اين زجر رها ساخته ايد و البته لازمه اش اين است که اين تنهايي و غم از دست دادن او را تحمل کنيد )فرانکل، 1975 ؛ ترجمه صالحيان و ميلاني ،. 1370).
تجزيه و تحليل رويا :
معنا درمانگرها مي توانند با کاربر روي روياهاي مراجعان آنها را به ضمير هشيارشان نزديک کنند. فرانکل مثال زني را مطرح مي کند که خواب ديده بود همراه با لباسهاي چرک، گربه را داخل ماشين لباسشويي انداخته و بعد که براي گرفتن لباسهاي خود برگشته گربه را مرده پيدا مي کند. اطرافيان به او گفته بودند که گربه سمبل «فرزند» و «لباس کثيف» نشانه شايعاتي است که در مورد زندگي عاشقانه دخترش وجود دارد، که مادر او نيز در اين مورد مشکوک بود. فرانکل خواب او را هشداري دانست تا مادر باعث آزاردخترش يا ديگران نشود تا در نتيجه آنها را ازدست ندهد. معنا درمانگران مذهبي نيز ممکن است روياها را طوري تفسير کنند تا آنچه در ضميرناخودآگاه است را به خود آگاه افراد بکشند. فرانکل معتقد است بسياري از افراد مذهبي خود را به علت ويژگيهاي خاص نهفته در افکار مذهبي سرکوب يا انکار مي کنند (نيلسون، جونز،2001 ؛ ترجمه سروري،1383).


خوشبینی و کیفیت زندگی:
در ابتدا سلیگمن مفهومی به نام << درماندگی آموخته شده >> را ابداع کرد که به طور گسترده ای درمجامع علمی مورد پذیرش قرار گرفته است. او این مفهوم را مطرح کرد و نتیجه ان شد که مفهوم خوشبینی آموخته شده ابداع گشت .)پولو سایز کی و همکاران.،2009.) سطوح خوش بینی در سلامت فرد واحساس بهزیستی به واسطه ی تفکر خوشایند، اثر میگذارد و این سبک تفکر بانگرش های مثبت رابطه دارد. سطح کیفیت زندگی را از طریق احساس بهزیستی درونی کیفیت رفتار ها ی مقابله ای برای کاهش خلق و خوی منفی و کاهش فرسودگی هیجانی را ارتقاء می‌دهد. خوشبینی به طور معنا داری با سلامت جسمانی بهتر ،تعهد شخصی،اجتماعی ،تحصیلی بالاتر ،عزت نفس بیشتر و احساس تنهایی کمتر رابطه دارد(پولو سایز کی و همکاران.، 2009.)

کیفیت زندگی در سالمندان:
اگرچه عوامل موثر در کیفیت زندگی نباید جدا از هم مورد بررسی قرار گیرند  اما این مقایسه بیشتر به اثرات فعالیتهای جسمانی روی سلامت افراد سالمند متمرکز است. رشد چشمگیر میانگین امید به زندگی در قرن بیستم به شکل غیر تصوری میانگین سن را افزایش داده است. امروزه نسبت افراد مسن نسبت به هر دوره از تاریخ بشر بیشتر شده است. در حال حاضر جمعیت بالای 60 سال در انگلستان 12% و در امریکا مثلا در کانزاس 14درصد کل جمعیت کشور را تشکیل میدهد. ودر انگلستان در حدود یک سوم جمعیت را در سال 2030میلادی افراد بالای 60 سال تشکیل خواهند داد. اگر چه برخی از افراد افزایش امید به زندگی را بعنوان یکی از بزرگترین موفقیت ها  در قرن بیستم میدانند، عده ای نیز  معتقد اند که تامین اگاهی واموزش می‌تواند راهی برای رسیدن به شرایط زندگی بهتر باشد و گروهی دیگر به اهمیت کاهش هزینه های نربوط به سالمندی توجه دارند. در این راستا طبق بررسی های انجام شده عامل اصلی اولیه 63درصد از مرگ و میر های در کانزاس به نامناسب بودن شرایط سلامتی و شیوه ی زندگی انها مربوط است. تحقیقات نشان داده اند که خانوار هایی که از نظر شرایط زندگی و خانوادکی از استحکام و ثبات بیشتری برخوردار بودند.به هر حال لازم است چگونگی مراقبت از تعداد را به ازدیاد افراد مسن رامورئ مطالعه قرار دهیم. اما این جنبه بحث مربوط به تحقق در زمینه طراحی راهبردهای بهداشتی در مورد سالمندان را تحت شعاع  قرار داده است. این مفهوم منفی در درک غلط در مورد تن درستی افراد سالمند میتواند به صورت عامل متحرک عمل کند. یقینا افراد مسن از سلامتی کمتری نسبت به افراد جوان برخوردار اند و این تا اندازه ای مربوط به ابتلای بیشتر افراد مسن به بیماریها می‌شود اینکه مثلا شیوع بیماریهای قلبی با افزایش سن میشود به این معنی نیست که سالخوردگان، عامل بروز بیماریهای قلبی را همراه دارند همچنین نمیتوان گفت که بیماریهای قلبی در افراد پیر اجتناب ناپذیر است. اختلاف اساسی بین اثر سن به تنهایی و اثر بیماریها در افکار عمومی و متخصصان امور بهداشتی باید اصلاح شود. در نهایت اگر بیماریهای سالمندی را فردی بدانیم انگاه پیشرفت قابل توجه در زمینه ی مراقبتهای بهداشتی سالمندان را بدست می‌اوریم. اگر مفهوم سن گرایی را کنار بگذاریم، ترس دیرگی که در رابطه با افزایش جمعیت افراد مسن  وجود دارد ریشه در  رابطه های عمیق بین  بالا رفتن سن و وابستگی است. این بالا رفتن میانگین سن، سوال مهمی بوجود میاوردکه ایا با افزایش جمعیت سالمندان، سلامت یکی بهبود میابد و یا اینکه تنزل پیدا میکند )هجک.،2001).موضوع، میانگین سن شروع ناتوانی در رابطه با میانگین سن مرگ ومیر است اگر امکان داشته باشد که شروع ناتوانی را به تعویق بیا ندازیم نتیجه ی ان سالم تر باشد و قبل از مرگ  دوران وابستگی کوتاهی داشته باشند بحث دیگر این است که بهبود کیفیت زندگی سالمندان نیست .بلکه در درازا کشیدن دوره ی حیات افراد ناتوان و مریض است. در این سناریو سالمندانی هستند که دارای چشم اندازی غم انگیز اند و یک دوران طولانی وابستگی قبل از مرگ را دارند. این موضوع به عنوان دلایلی مربوط به بهبود سلامتی زندگی در بین افراد مسن مورد بحث قرار میگیرد، بطوری که برخی معتقد اند که این اقدامات تنها منجر به افزایش تعداد سالهای ناتوانی های هاد و وخیم وافراد مسن میشود. شواهدی در دست است که نشان میدهد در افراد تحصیل کرده و ثروتمند، اسیب پذیری جسمانی کاهش میابد. همچنین حفظ سلامتی در خلال افزایش  سن قابل دست یابی است بر این اساس سازمان جهانی بهداشت تعریفی از کیفیت زندگی ارائه داده است که زندگی سالم به حالتهایی میگویند که افراد از سلامت کامل جسمانی و روانی و رفاه اجتماعی اولیه برخوردار باشند و صرفا نبود بیماری بستگی ندارد. یا در مطالعه ای مشاهده ای در دانشگاه پنسیلوانیا بهبود امید به زندگی را از سن چهل سالگی تا اواسط  70 سالگی دنبال کرده اند.مطالعه ای روی سه عامل خطر زای بالغوه اصلاح پذیر شامل : سیگار کشیدن شاخص توده ی بدن و الگوهای ورزشی انها متمرکز شده بود. افرادی که بیشتر به این عوامل خطر زا روبرو بودند در سن 60 سالگی در معرض خطر بیماریهای زیادی قرار داشتند بطوری که هم دوران ناتوانی عمومی انها زودتر شروع شده بود و هم سالهای وابستگی انان افزایش یافته بود (کارلوسن.، 1377.)

 

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

whatsuptelegrammailpinterest
logo

استان: کردستان، شهرستان : سقز
شماره تماس:: 09189763156
ایمیل : omidarzy@yahoo.com
کد پستی : 6683193643